Catenària C-350

Línia aèria de contacte C-350 per a 25 kV a 350 km/h

El sistema de línia aèria de contacte es compon de les parts següents:

 • Catenària: formada per cable sustentador, fil de contacte, fals sustentador o pèndol en “Y” i pèndols equipotencials.
 • Elements de sustentació: fonamentacions, mènsules, pals i pòrtics.
 • Elements de connexió: seccionadors, cables.
 • Circuit de tornada i proteccions.
Característiques generals
 • És un sistema de catenària simple poligonal atirantada en tots els perfils, vertical, amb pèndol en “Y”, sense fletxa en el fil de contacte i formada per un sustentador, un fil de contacte i pèndols equipotencials, compensada mecànicament i apta per a circular a 350 km/h.
 • Disposa d'un sistema de compensació mecànica independent per al sustentador i el fil de contacte.
 • Està dissenyada per a sistemes d'alimentació en 25 kV, 50 Hz, tant en 1x25 kV com en 2x25 kV.
 • Utilitza com a sistema de retorn de tracció un cable de retorn aeri i un carril principal de retorn. El cable de retorn que normalment s'utilitza és un cable d'alumini-acer LA 110 mm² (94AL1/22ST1A), d'acord amb la norma UNE-EN 50182.
 • Compleix amb les dimensions de gàlib d'acord amb l'Ordre FOM/1630/2015, de 14 de juliol, per la qual s'aprova la instrucció ferroviària de gàlibs.
Tipologia dels conductors adoptada per a la línia aèria de contacte C-350
 • Sustentador: Cable de coure de 95 mm². C 95 UNE 207015:2013.

 • Fil de contacte: Cu Mg 0,5 BC-150 mm² UNE-EN 50149:2012.

 • Pèndols de bronze II de 16 mm².

 • Pèndol en “I” (fals sustentador) de bronze II de 35 mm².

Característiques geomètriques
Paràgraf de tipus destacat

 

 

En els túnels o en els casos de mènsules dobles o triples, el pèndol en “Y” o fals sustentador s'elimina quan les distàncies entre les diferents parts no en permeten el muntatge.