Informazio publikoa

Azpititulua sit amet consectetur adipiscing elit.

Gaurko egunez, informazio publiko hau argitaratu dugu, eta esteka hauetatik eskura daiteke:

Jendaurreko aldia: entzunaldia, desjabetzeak, azterlanak eta proiektuak

Espainiako Konstituzioak, 33. artikuluan, jabetza pribaturako eta jaraunspenerako eskubidea aitortzen du, eta eskubide horren edukia bere funtzio sozialak mugatuko du, eta inori ezin zaizkio kendu bere ondasun eta eskubideak, onura publikoko edo interes sozialeko arrazoi justifikatuak izan ezik, dagokion kalte-ordainaren bidez eta legeetan xedatutakoaren arabera.
Herritarrek administrazio publikoen jarduketen aurrean dituzten eskubideak bermatzeko, herritarrek informazio publikoko prozesuen bidez parte hartzeko izapideak aurreikusi dira, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 18. eta 19.1. artikuluak eta bere Erregelamenduaren (1957ko apirilaren 26ko Dekretua) artikulu bateragarriak betez.

Trenbide-kanonak zehazteko erregelamendu-proiektua. Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 5.4 eta 7.c) artikuluetan aurreikusitako publizitate aktiboaren izapidea betetzea

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 5.4 eta 7.c) artikuluetan xedatutakoa betez, Adif Abiadura Handia enpresa-erakunde publikoaren trenbide-kanonak zehazteko erregelamendu-proiektua argitaratzen da, Estatu Kontseiluaren Batzorde Iraunkorraren irizpenerako bidalia, Estatu Kontseiluaren apirilaren 22ko 3/1980 Lege Organikoaren 22.Hiru artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Trenbideko kanonak zehazteko erregelamenduaren proposamenari buruzko entzunaldia

Trenbide Sektoreari buruzko 38/2015 Legearen 96.1 artikuluak xedatzen duenez, trenbide-azpiegituren administratzaile nagusien titulartasuneko trenbide-azpiegiturak eta zerbitzu-instalazioak erabiliz gero, lege horren 97. eta 98. artikuluetan arautzen diren tributuz kanpoko ondare-prestazio publikoak jasoko dira, trenbide-kanon deritzenak. Trenbide-azpiegituren administratzaileek zehaztuko dute, trenbide-sektoreari buruzko Legearen 100. artikuluan ezarritakoari jarraiki, eta Administrazio Kontseiluak onartutako erregelamendu baten bidez onetsiko da. Erregelamendu hori “Estatuko Aldizkari Ofizialean” argitaratu beharko da eta Sareari buruzko Adierazpenean txertatu.

Bestalde, Trenbide Sektoreari buruzko Legearen 100.2 artikuluak, trenbide-kanonak zehazteko Erregelamenduaren proposamena onartzeko prozedurari dagokionez, urteko aldaketak eta salbuespenezko berrikuspenak ezartzen ditu. Proposamena azpiegituren administratzailearen web atarian argitaratuko da, ukitutako herritarrei hamabost egun naturaleko entzunaldia emateko eta beste pertsona edo erakunde batzuek egin ditzaketen ekarpen gehigarriak lortzeko.

Era berean, hamabost egun naturaleko epe horretan bertan, proposamena kanonak ordaintzera behartutakoekin kontsultatuko da, Trenbide Sektoreari buruzko Legearen 97.2 eta 98.2 artikuluekin eta autonomia erkidegoekin bat etorriz. Azken horiek txostena bidali ahal izango dute hamabost egun horiek amaitu baino lehen.

Horiek horrela, eta trenbide-sektoreari buruzko irailaren 29ko 38/2015 Legearen 100.2 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Adif Abiadura Handia enpresa-erakunde publikoko lehendakaritzak ebazpen hau eman du, trenbide-sektoreari buruzko Legearen 100.2 artikuluan aurreikusitakoarekin bat:

  • Entzunaldiaren izapidea irekitzea, luzaezina den hamabost egun naturaleko epean, ebazpen hau Adif Abiadura Handia enpresaren webgunean argitaratu eta biharamunetik hasita, edozein pertsona fisikok eta juridikok egokitzat jotzen dituen oharrak edo iradokizunak egin ahal izan ditzan eta interesdun guztiek ebazpen honi erantsitako proposamenari buruzko alegazioak eta justifikazioak aurkez ditzaten.
  • Trenbide-kanonak zehazteko Erregelamenduaren proposamenari buruz egoki iritzitako alegazioak, dokumentuak eta justifikazioak Abiadura Handia enpresaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dira, Eskaerak, Idazkiak eta Komunikazioak (Instantzia Orokorra) aurkezteko prozeduraren bidez. Bertan, honako hau adierazi behar da: “Trenbide-kanonak zehazteko Erregelamenduaren proposamenerako alegazioak”.
  • Trenbide-kanonak zehazteko erregelamenduaren proposamena interesdunen eskura egonen da esteka hauetan:

Argitalpena-data: 2023ko irailaren 25a

Valladolid-Segovia-Madril eta Madril-Elx-Murtzia harremanetarako esparru-akordio berria

Argitalpena-data: 2023eko abenduaren 22a

Azterlan eta proiektu teknikoei buruzko informazio publikoa

Adif Abiadura Handia enpresaren informazio publikoko izapidea, exekuzioak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu beharra deklaratzeko proiektu bat onetsi aurretik. Horrela, edozein pertsonak, iragarkian argitaratzen den zerrendan egon daitezkeen akatsak zuzentzeko behar diren datuak idatziz aurkeztu ahal izango ditu edo, funtsean edo forman, okupatu beharrari aurka egin ahal izango dio.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública complementaria a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto básico del modificado del proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia Almería. Tramo: Lorca - Pulpí"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Modificación Nº 1 del Proyecto de Construcción Para la Conexión en Ancho Estándar al Corredor Mediterráneo de la Plataforma Multimodal de la Llagosta (Barcelona). Plataforma, Vía y Electrificación"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto básico del modificado del proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia –Almería. Tramo: Lorca- Pulpí"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción del Paso Inferior de Paseo del Arco de Ladrillo. Término municipal de Valladolid"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto de Construcción "Actuaciones en las Carreteras A 3920 y A-4021 en el T.M de Aramaio (Álava) por la afección de la L.A.V. Vitoria – Bilbao San Sebastián "
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Plataforma Línea de Alta Velocidad Antequera Granada. Tramo: Variante de Loja. Valle del Genil"

Desjabetzeei buruzko informazio publikoa

Sustapen Ministerioak hasitako nahitaezko desjabetzearen espedientearen informazio publikoko izapidea, Adif Abiadura Handia enpresa desjabetzearen onuradunak eskatuta, pertsona edo entitate interesdunek egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahal izateko desjabetze espediente horri dagokionez, eta, hala badagokio, ukitutako ondasun eta eskubideen jabeei dei eginez okupazioaren aurreko aktak egin ditzaten adierazten diren tokian, egunetan eta orduetan.
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 098ADIF2408 motivado por las obras del "Modificado del Proyecto de Construcción de Plataforma de la conexión de la Línea de Alta Velocidad Burgos - Vitoria con la integración del ferrocarril en la ciudad de Vitoria - Gasteiz. Fase II" en el término municipal de Iruña de Oca (Álava)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 044ADIF2409 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Antequera - Granada. Tramo: Variante de Loja - A-92" en los términos municipales de Loja y Salar (Granada)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que seabre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes yderechos afectados al levantamiento de las actas previascorrespondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 325ADIF2404motivado por las obras del "Proyecto Básico de medidas ambientalescorrectoras en el entorno del túnel de El Regajal" en los términosmunicipales de Ocaña y Ontígola (Toledo)
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 097ADIF2408 motivado por las obras de ADIF-Alta Velocidad, "Modificación n.º 2 del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Elorrio-Elorrio. 2018", en el término municipal de Elorrio (Bizkaia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 034ADIF2416 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Plataforma de la Conexión de las Líneas de Alta Velocidad Madrid - Valladolid y Madrid - Olmedo - Zamora - Galicia en el entorno de Olmedo (Valladolid). Fase I" en los términos municipales de Hornillos de Eresma y Olmedo (Valladolid)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 041ADIF2415 motivado por las obras del "Proyecto Modificado N.º 1 del Proyecto de Construcción de la Plataforma del Corredor del Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia–Almería. Tramo: Totana-Totana" en el término municipal de Totana (Murcia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 039ADIF2415 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la nueva Estación Ferroviaria de Totana (Murcia) en el Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia - Almería" en el término municipal de Totana (Murcia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 042ADIF2415 motivado por las obras del "Proyecto constructivo de una base de montaje y acopios de balasto para el montaje de vía de la LAV Murcia Almería. Tramo: Murcia – Lorca" en los términos municipales de Murcia, Librilla, Alhama de Murcia y Lorca (Murcia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 040ADIF2415 motivado por las obras del "Proyecto Modificado n.º 2 del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia - Almería. Tramo: los Arejos - Níjar" en los términos municipales de Níjar, Sorbas y Lucainena de las Torres (Almería)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que seabre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes yderechos afectados al levantamiento de las actas previascorrespondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 052ADIF2414motivado por las obras del "Proyecto constructivo de un paso superioren Trobajo del Cerecedo y refuerzos en las pilas de varias estructurasen la línea de alta velocidad Valladolid – Palencia - León" en el términomunicipal de León (León)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 052ADIF2410 motivado por las obras del "Proyecto básico del Proyecto modificado nº2 de Proyecto del construcción de la línea de Alta Velocidad Madrid Extremadura. Talayuela – Cáceres. Tramo: Malpartida de Plasencia Estación de Plasencia/Fuentidueñas", en los términos municipales de Malpartida de Plasencia y Plasencia (Cáceres)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 047ADIF2314 motivado por las obras del "Proyecto básico de ampliación de caminos de enlace y reposición de líneas eléctricas de alta tensión como consecuencia de las obras de ejecución de los proyectos de construcción: línea de alta velocidad Palencia – Aguilar de Campoo. Tramo: Palencia Norte- Amusco y Amusco- Osorno", en los términos municipales de Palencia, Husillos, Monzón de Campos, Amusco, Fuentes de Valdepero, Frómista, Santoyo, Támara de Campos y Osorno la Mayor (Palencia)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 046ADIF2314 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de duplicación de vía de ancho estándar al norte de la Estación de Valladolid Campo Grande hasta el nudo Norte de Valladolid – Variante Este. Infraestructura, vía y electrificación. Términos Municipales de Valladolid y Santovenia de Pisuerga (Valladolid)", en los términos municipales de Valladolid y Santovenia de Pisuerga (Valladolid)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 011ADIF2321 motivado por las obras del “Proyecto de construcción de refuerzos en pasos superiores existentes en la conexión ferroviaria del Corredor Mediterráneo con la L.A.V Madrid – Barcelona – Frontera francesa entre Vandellós y Tarragona”, en los términos municipales de Vandellòs i L'Hospitalet de L'Infant, Mont-roig del Camp, Vinyols i els Arcs y Reus (Tarragona).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 041ADIF2418 motivado por las obras del "Proyecto Básico del Modificado del Proyecto de Construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Río Tiétar-Malpartida de Plasencia" en el término municipal de Malpartida de Plasencia (Cáceres).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 040ADIF2418 motivado por las obras del "Proyecto básico para el modificado del Proyecto de construcción de plataforma de la línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura. Talayuela – Cáceres. Tramo: Arroyo de Santa María - Navalmoral de la Mata", en el término municipal de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Ingurumen-eraginaren ebaluazioari buruzko informazio publikoa

Titulua
Espainiako Konstituzioak 45. artikuluan ingurumena babestu eta zaintzeko betebeharra jasotzen du. Betebehar hori bermatzeko legeriak duen tresnetako bat ingurumenean ondorio esanguratsuak izan ditzaketen plan, programa eta proiektuen ingurumen-ebaluazioaren prozesua da.
Prozesu hori Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean dago araututa. Lege horren printzipio gidarien artean, 2. artikuluan, parte-hartze publikoaren printzipioa dago.
Era berean, lege horren . kapituluko 1. atalean, proiektuen ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunterako prozedura ezartzen da, 7. artikuluan jasotako kasuetarako.

Ingurumen-eraginari buruzko proiektu eta azterlanen informazio publikoa

Proiektuen informazio publikoko izapidea. Adif Abiadura Handia enpresak baimendu behar du, proiektu horiek sustatu eta funtsatzeko organo gisa, onartu aurretik, eta Ingurumen-ebaluazioari buruzko 21/2013 Legearen 36. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako eta moduan egin behar da.
Información pública de Estudio de impacto ambiental
Anuncio de la entidad pública empresarial Adif-alta velocidad por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y documento técnico de ‘Línea de acometida de 400 kv desde la subestación de transporte de Torrejón de Velasco de Red Eléctrica de España hasta la subestación de tracción de Torrejón de Velasco”