Contratación

Convocatoria de Licitacións e Adxudicacións

De acordo co artigo 347.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24 , do 26 de febreiro de 2014, o Perfil de contratante de ADIF intégrase na Plataforma de Contratación do Sector Público, onde se publica a información relativa a todas as convocatorias de licitacións que celebra a Entidade, así como os seus resultados.

Condicións de Contratación

O ADIF aplica os principios xerais de contratación previstos na lexislación vixente, dada a súa natureza como Entidade Pública Empresarial adscrita ao Ministerio de Mobilidade, Transportes e Axenda Urbana.

A política do ADIF ten como obxectivo optimizar a relación entre custo, calidade e beneficios na contratación de todo tipo de bens e servizos, garantindo en todo caso os principios de publicidade, concorrencia, transparencia, igualdade e non discriminación.