Facturación electrónica

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Título


No marco da implantación da Administración Electrónica no Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif), a Facturación Electrónica forma parte do catálogo de servizos que constitúen a estratexia de despregamento progresivo como soporte ao proceso de transformación.

A implementación da Facturación Electrónica permitiu que ADIF, nas relacións comerciais que mantén cos seus provedores e clientes, intercambie os documentos de factura en formato electrónico, co conseguinte beneficio de axilidade e transparencia na súa tramitación.

Dada a diferente tipoloxía existente entre as facturas recibidas de provedores e as emitidas aos clientes, decidiuse abordar a posta en funcionamento en momentos diferentes, sendo as datas de implantación marzo de 2017 para o caso das facturas emitidas e xuño de 2017 para as facturas recibidas. O obxectivo perseguido é o de homoxeneizar, simplificar e facer máis eficiente o proceso de facturación.

Dende xuño de 2017, o Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF) implantou a recepción das facturas dos seus provedores en formato electrónico, permitindo realizar o tratamento centralizado e dixital das facturas recibidas.

 

Procedementos

Para o correcto desenvolvemento deste proceso, establecéronse procedementos administrativos e controis específicos que garanten a correcta xestión das devanditas facturas.Isto lévanos a requirir, de forma obrigatoria, datos adicionais sen os que non será posible tramitar as facturas recibidas.

Os datos a consignar de forma obrigatoria nas facturas serán:

  • Número de contrato do ADIF en función do cal se emite a factura, o Código do Centro Xestor, no caso de facturas de xestión sen contrato.
  • Enderezo de correo electrónico do responsable no ADIF desa relación comercial.

No caso de facturas que, ao non ter contrato, deba aparecer o Centro Xestor, por parte do ADIF débeselles facilitar a información correspondente ao mesmo en cada encargo que se lles solicite.

 

Canles de entrada

ADIF pon a disposición dos seus provedores diferentes posibilidades de canles de entrada para as facturas:

1.- Intercambio Electrónico de Datos (EDI)

Dispoñibilidade de factura electrónica en formato a integrar nos sistemas do ADIF, incluído o formato Facturae.

Para iniciar a adhesión ao canle de intercambio electrónico de Datos (EDI), deben dirixir a petición ao ADIF a facturae@adif.es

2.- Recepción de facturas mediante correo electrónico, en formato PDF (un ficheiro PDF para cada factura) ao seguinte enderezo:

Recoméndase que figure o NIF do emisor das facturas no asunto do correo electrónico, para facilitar a súa identificación.O envío das facturas por correo electrónico proporciona:maior rapidez no seu trámite, seguranza e trazabilidade de todo o proceso e sostibilidade medioambiental.

3.- Acceso á Plataforma de Facturación online.

Posibilidade de carga directa de facturas a través dun Portal Web.

 

Información para provedores de Adif-Alta Velocidade:

 

Dende marzo de 2017, o Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF) implantou a emisión das facturas dos seus clientes en formato electrónico, permitindo realizar o tratamento centralizado e dixital das facturas emitidas.

 

Procedementos

Para o correcto desenvolvemento deste proceso, establecéronse procedementos administrativos e controis específicos que garanten a correcta xestión das devanditas facturas.

ADIF pon a disposición dos seus clientes diferentes posibilidades de canles de envío para as facturas:

1.- Intercambio Electrónico de Datos (EDI)

Dispoñibilidade de factura electrónica en formato a integrar nos sistemas de ADIF, incluído o formato Facturae.

Para iniciar a adhesión á canle de intercambio electrónico de Datos (EDI), deben dirixir a petición a ADIF ao enderezo de correo facturae@adif.es

2.- Envío de facturas por correo electrónico en formato PDF

O envío das facturas por correo electrónico proporciona seguranza, trazabilidade e axilidade a todo o proceso, así como sostibilidade medioambiental.

No caso de optar pola recepción de facturas en formato PDF, o cliente debe enviar ao enderezo de correo facturae@adif.es o documento "Declaración de Adhesión a Facturación Electrónica", coa confirmación ou actualización dos seus datos, asinado dixitalmente (ou asinado e selado), indicando no asunto "ENVÍO EMAIL":

A conta de correo facturae@adif.es ten exclusivamente por obxecto proporcionar información sobre a integración das facturas e as distintas canles de envío e recepción de facturas.

Para calquera aclaración sobre documentos emitidos por ADIF, así como para peticións de duplicados, deben dirixirse ao seu xestor de cliente, cuxos datos de contacto aparecen na parte inferior dereita das propias facturas, ou á dependencia onde se contratara o servizo.

 

Información para provedores de ADIF-Alta Velocidade: