Solicitude de probas na infraestrutura

Procedemento para solicitar ensaios en infraestruturas e instalacións

Título

A homologación e verificación do material rodante tanto polas Empresas Ferroviarias como polos fabricantes do devandito material, que non sexan obxecto de liquidación por canon, así como dos sistemas de seguridade, materiais de vía, etc. require, habitualmente, a utilización da infraestrutura titularidade de Adif e doutras das súas instalacións para realizar as probas necesarias.

Para garantir que estas se realizan cumprindo a normativa que lle é de aplicación, na Sede electrónica de Adif creouse un procedemento para facilitar a coordinación das actuacións necesarias para a tramitación da solicitude, previa á realización das devanditas probas.
 

No formulario, ao que se accede por sede electrónica de Adif:
https://sede.adif.gob.es/opencms/system/modules/sede/index
atopará a información que debe facilitar para solicitar a proba correspondente.

Peticións

INSTRUCIÓNS PARA SOLICITUDE

1.    Acceder á sede electrónica de Adif mediante a seguinte ligazón: https://sede.adif.gob.es/opencms/system/modules/sede/index
2.    Nos Procedementos dispoñibles, seleccionar o correspondente a “Solicitude de Probas e Ensaios en Infraestruturas Ferroviarias”.
3.    Iniciar o trámite telemático clicando a icona de “Alta de solicitude”.
4.    Encher o formulario de solicitude.

Xunto á solicitude, é necesario remitir a seguinte documentación:
  • No caso de persoas xurídicas: nome e razón social da empresa, o NIF, copia da Escritura de Poderes, DNI do seu representante e datos da persoa de contacto, e póliza do seguro de responsabilidade civil en vigor.
  • No caso de Empresas Ferroviarias: número de licenza e datos da persoa de contacto.
  • Para o caso de persoas físicas: DNI do interesado e datos da persoa de contacto.

5.    Iníciase trámite de solicitude de probas.

Baremo de prezos
Na seguinte ligazón pódense descargar as condicións económicas de aplicación para a realización de probas e ensaios na infraestrutura e instalacións xestionadas por Adif e ADIF Alta Velocidad.