Normativa técnica

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Redacción e aprobación da Normativa Técnica
As distintas administracións ferroviarias europeas dispoñen de documentos normativos que se empregan para a homologación de produtos ferroviarios e como base técnica nos contratos de subministración, obra ou servizo.

Adif dispón dun proceso para redactar e aprobar eses documentos normativos a partir de grupos de traballo de carácter técnico, formados por expertos de Adif e Adif AV nos distintos temas a desenvolver, que se reúnen ao amparo do Comité de Normativa.
El Comité de Normativa es el órgano ejecutivo, integrado por vocales de ambas entidades, responsable de la aprobación de esos documentos normativos técnicos, el cual se reúne generalmente con una cadencia de seis meses.

Actualidade

Responsive Image

O pasado 24 de xaneiro celebrouse a XXV Sesión ordinaria do Comité de Normativa de Adif e Adif AV

Nesta sesión aprobouse un total de 56 documentos técnicos e un conxunto de planos Adif tipo de vía. Co fin de dar a máxima difusión ás normas, especificaciones técnicas, cadros de prezos, etc., que se aproban nas reunións do Comité, achégase a listaxe de documentos aprobados, modificados e derrogados na última reunión do Comité.

Fase de consulta

Neste espazo inclúense propostas de novos documentos, novas versións ou modificacións dos documentos normativos existentes.

O obxecto da fase de consulta pública, que se prolonga durante 30 días naturais, é o de recoller, estudar e valorar todas as suxestións e achegas aos documentos normativos antes da súa proposta para a aprobación polo Comité de Normativa de Adif e Adif Alta Velocidad.

DOCUMENTOS EN FASE DE CONSULTA :

NESTES MOMENTOS NON HAI DOCUMENTOS EN FASE DE CONSULTA.

Durante o prazo estipulado, para enviar comentarios ao borrador ou borradores deberá cubrirse e escanearse o formulario PDF e achegalo a través da caixa de correo que se mostra a continuación:
Recepción de notificacións sobre fases de consulta abertas da normativa técnica de Adif

Adif non asume ningún compromiso con terceiros con estas notificacións. Adif garante exclusivamente o principio de transparencia a través da propia publicación dos borradores en fase de consulta en www.adif.es

Acceso Base de datos

Co fin de garantir os principios de transparencia, accesibilidade universal e igualdade de trato aos que obriga a lexislación vixente, Adif pon a disposición dos grupos de interese a base de datos con toda a documentación técnica vixente e histórica. 

Esta base de datos contén especificacións técnicas referidas a condicións sobre produtos a instalar na vía e normas que recollen pautas de actuación para o deseño, construción, explotación ou mantemento de todos os subsistemas ferroviarios.

Base de Precios de Adif (BPA)

De acuerdo con la vigente Ley 9/2017 sobre contratos del sector público, la Administración cuidará que los presupuestos de los contratos que celebre sean adecuados a los precios del mercado. Además, la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento, establece la necesidad de actualizar anualmente los precios de referencia. Para dar cumplimiento a todo lo anterior, Adif pone a disposición la siguiente información relativa a la Base de Precios de Adif y Adif AV:

La Base de Precios de Adif (BPA), integra los precios de las unidades de obra, que sirven de referencia para la elaboración de proyectos, obras y mantenimiento de la Red Ferroviaria de Interés General gestionada por Adif y Adif AV en las distintas especiales ferroviarias.

Mediante el Visor de la Base de Precios se podrán visualizar los precios de todas las unidades que integran la BPA.
Los criterios normalizados para el uso de la Base de Precios de Adif, así como las condiciones de actualización y entrada en vigor de dicha Base de Precios, se definen en la norma NAG 9-0-0.0 "Criterios generales de uso de la base de precios de Adif".
La BPA es aplicable a todos los subsistemas ferroviarios de Adif, cada uno de ellos asociado a su módulo correspondiente. Los criterios aprobados, las modificaciones y particularidades de cada módulo se describen en su norma técnica correspondiente.

Acceso á Base de Prezos de Adif e ao Prego de Prescricións Técnicas Particulares Tipo de Adif

Título
O Prego de Prescricións de Técnicas Particulares Tipo de Adif (PPTA) acompaña ás unidades de obra, dando información xeral de cada unha delas sobre a súa descrición, condicións de execución e medición e aboamento. Este Prego deberá ser particularizado para cada proxecto.

Comprobacións para a compatibilidade ETCS e GSM-R

"Estes documentos responden ao requirido polo REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2023/1695 da Comisión do 10 de agosto do 2023, segundo o cal os administradores de infraestruturas, co apoio dos provedores ETCS e GSM-R para a súa rede, deben presentar á Axencia Ferroviaria Europea, ao máis tardar o 28 de marzo do 2024, para as liñas equipadas e en funcionamento nesa data, a definición das comprobacións necesarias na súa rede da compatibilidade técnica entre os equipos ETCS e de radiocomunicacións (GSM-R) de voz ou datos a bordo e as partes en terra dos subsistemas de CMS".