Normativa Técnica

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Redacción e aprobación da Normativa Técnica
As distintas administracións ferroviarias europeas dispoñen de documentos normativos que se empregan para homologar produtos ferroviarios e como base técnica nos contratos de subministración, obra ou servizo.

Adif dispón dun proceso para redactar e aprobar eses documentos normativos a partir de grupos de traballo de carácter técnico, formados por expertos de Adif e Adif AV nos distintos temas a desenvolver, que se reúnen ao amparo do Comité de Normativa.
O Comité de Normativa é o órgano executivo, integrado por vogais de ambas as entidades, responsable da aprobación deses documentos normativos técnicos, o cal se reúne xeralmente cunha cadencia de seis meses.

Actualidade

Responsive Image

Publicación da nova edición da Base de Prezos de Adif 2024

Adif pon a disposición dos grupos de interese o arquivo coa base de prezos do ano en curso, co fin de garantir os principios de transparencia, accesibilidade universal e igualdade de trato.
 
A Base de Prezos de Adif (BPA) integra os prezos das unidades de obra, que serven de referencia para a elaboración de proxectos, obras e mantemento da Rede Ferroviaria de Interese Xeral xestionada por Adif e Adif AV nas distintas especiais ferroviarias.
De acordo coa vixente Lei 9/2017 sobre contratos do sector público, a Administración coidará de que os orzamentos dos contratos que celebre sexan axeitados aos prezos do mercado. Ademais, a Orde FOM/3317/2010, do 17 de decembro, pola que se aproba a Instrución sobre as medidas específicas para a mellora da eficiencia na execución das obras públicas de infraestruturas ferroviarias, estradas e aeroportos do Ministerio de Fomento, establece a necesidade de actualizar anualmente os prezos de referencia. Por todo iso, Adif publicou o pasado 19 de febreiro unha nova versión actualizada da BPA, labor que realizará anualmente.
 
Esta versión da BPA será obrigatoria para todos os proxectos que inicien a redacción a partir do día 19 de febreiro e para aqueles que entreguen maqueta inicial á Área de Supervisión a partir do 19 de maio de 2024. Aqueles proxectos que se entreguen antes desta data poderán incorporar os novos prezos a requirimento do Responsable do Contrato, aínda que non sexa obrigatoria a súa aplicación.

Acceso á Base de Prezos

Fase de consulta

Neste espazo inclúense propostas de novos documentos, novas versións ou modificacións dos documentos normativos existentes.

O obxecto da fase de consulta pública, que se prolonga durante 30 días naturais, é o de recoller, estudar e valorar todas as suxestións e achegas aos documentos normativos antes da súa proposta para a aprobación polo Comité de Normativa de Adif e Adif Alta Velocidad.

DOCUMENTOS EN FASE DE CONSULTA :

Durante o prazo estipulado, para enviar comentarios ao borrador ou borradores deberá cubrirse e escanearse o formulario PDF e achegalo a través da caixa de correo que se mostra a continuación:
Recepción de notificacións sobre fases de consulta abertas da normativa técnica de Adif
  • Anular subscrición                                                                                                                                                                                                                           
Adif non asume ningún compromiso con terceiros con estas notificacións. Adif garante exclusivamente o principio de transparencia a través da propia publicación dos borradores en fase de consulta en www.adif.es

Base de datos da Normativa Técnica

Co fin de garantir os principios de transparencia, accesibilidade universal e igualdade de trato aos que obriga a lexislación vixente, Adif pon a disposición dos grupos de interese a base de datos con toda a documentación técnica vixente e histórica. 

Esta base de datos contén especificacións técnicas referidas a condicións sobre produtos a instalar na vía e normas que recollen pautas de actuación para o deseño, construción, explotación ou mantemento de todos os subsistemas ferroviarios.

Base de Prezos de Adif (BPA)

De acordo coa vixente Lei 9/2017 sobre contratos do sector público, a Administración coidará de que os orzamentos dos contratos que celebre sexan axeitados aos prezos do mercado. Ademais, a Orde FOM/3317/2010, do 17 de decembro, pola que se aproba a Instrución sobre as medidas específicas para a mellora da eficiencia na execución das obras públicas de infraestruturas ferroviarias, estradas e aeroportos do Ministerio de Fomento, establece a necesidade de actualizar anualmente os prezos de referencia. Para dar cumprimento a todo o anterior, Adif pon a disposición a seguinte información relativa á Base de Prezos de Adif e Adif AV:

A Base de Prezos de Adif (BPA) integra os prezos das unidades de obra, que serven de referencia para a elaboración de proxectos, obras e mantemento da Rede Ferroviaria de Interese Xeral xestionada por Adif e Adif AV nas distintas especiais ferroviarias.

Mediante o Visor da Base de Prezos poderanse visualizar os prezos de todas as unidades que integran a BPA.
Os criterios normalizados para o uso da Base de Prezos de Adif, así como as condicións de actualización e entrada en vigor da devandita Base de Prezos, defínense na norma NAG 9-0-0.0 "Criterios xerais de uso da base de prezos de Adif".
A BPA é aplicable a todos os subsistemas ferroviarios de Adif, cada un deles asociado ao seu módulo correspondente. Os criterios aprobados, as modificacións e particularidades de cada módulo descríbense na súa norma técnica correspondente.

Prego de Prescricións Técnicas Particulares Tipo de Adif

Título
O Prego de Prescricións Técnicas Particulares Tipo de Adif (PPTA) acompaña ás unidades de obra, dando información xeral de cada unha delas sobre a súa descrición, condicións de execución e medición e aboamento. Este Prego deberá particularizarse para cada proxecto.

Comprobacións para a compatibilidade ETCS e GSM-R

"Estes documentos responden ao requirido polo REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2023/1695 da Comisión do 10 de agosto do 2023, segundo o cal os administradores de infraestruturas, co apoio dos provedores ETCS e GSM-R para a súa rede, deben presentar á Axencia Ferroviaria Europea, ao máis tardar o 28 de marzo do 2024, para as liñas equipadas e en funcionamento nesa data, a definición das comprobacións necesarias na súa rede da compatibilidade técnica entre os equipos ETCS e de radiocomunicacións (GSM-R) de voz ou datos a bordo e as partes en terra dos subsistemas de CMS".