Normativa técnica

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Redacción e aprobación de Normativa Técnica
As distintas administracións ferroviarias europeas dispoñen de documentos normativos que son usados para a homologación de produtos ferroviarios e como base técnica nos contratos de subministración, obra ou servizo.

Mediante o procedemento accesible na seguinte ligazón regúlase a redacción, aprobación, derrogación, modificación, recodificación e publicación dos diferentes documentos normativos a través do Comité de Normativa de Adif e Adif Alta Velocidade, xerando un marco único, aplicable á execución, montaxe e mantemento da Infraestrutura e Instalacións Ferroviarias.
​​​​​​​
El Comité de Normativa es el órgano ejecutivo, integrado por vocales de ambas entidades, responsable de la aprobación de esos documentos normativos técnicos, el cual se reúne generalmente con una cadencia de seis meses.

Con el fin de dar la máxima difusión a las normas, especificaciones técnicas, cuadros de precios, etc., que se aprueban en las reuniones del Comité, se adjunta la relación de documentos aprobados, modificados y derogados en la última reunión del Comité.

Fase de consulta

O procedemento citado, preservando os principios de transparencia, accesibilidade universal e igualdade de trato establece, no seu capítulo 6.2"Descrición das fases do proceso.Fase 40 Fase de consulta", a realización dunha fase de consultas externas, durante un prazo de 30 días, para os documentos que así o requiran.

Esta fase de consulta externa formalízase mediante a publicación dos correspondentes borradores nesta páxina web.

DOCUMENTOS EN FASE DE CONSULTA :

** EN ESTOS MOMENTOS NO EXISTEN DOCUMENTOS EN FASE DE CONSULTA **

Durante o prazo estipulado, para o envío de comentarios ao borrador ou borradores, deberá cubrirse e escanearse o formulario PDF e achegalo a través da caixa de correo que se mostra a continuación:
Recepción de notificacións sobre fases de consulta abertas da normativa técnica de Adif

Adif non asume ningún compromiso con terceiros con estas notificacións.Adif exclusivamente garante o principio de transparencia a través da propia publicación dos borradores en fase de consulta en www.adif.es

Acceso Base de datos

Co fin de garantir os principios de transparencia, accesibilidade universal e igualdade de trato aos que obriga a lexislación vixente, Adif pon a disposición dos grupos de interese a base de datos con toda a documentación técnica vixente e histórica. 

Esta base de datos contén especificacións técnicas referidas a condicións sobre produtos a instalar na vía e normas que recollen pautas de actuación para o deseño, construción, explotación ou mantemento de todos os subsistemas ferroviarios.

Acceso á Base de Prezos de Adif e ao Prego de Prescricións Técnicas Particulares Tipo de Adif

Título
A Base de Prezos de Adif (BPA), integra os prezos das unidades de obra, que serven de referencia para a elaboración de proxectos, obras e mantemento da Rede Ferroviaria de Interese Xeral xestionada por Adif e Adif AV nas distintas ofertas ferroviarias.
A partir desta aplicación informática, calquera persoa, tanto se pertence a Adif e Adif AV, como calquera persoa externa a ambas as dúas entidades, poderá visualizar os prezos de todas as unidades que integran a Base de Prezos de Adif, promovendo deste xeito os principios de transparencia, libre concorrencia e igualdade de trato.
Título
A Base de Prezos de Adif (BPA), integra os prezos das unidades de obra, que serven de referencia para a elaboración de proxectos, obras e mantemento da Rede Ferroviaria de Interese Xeral xestionada por Adif e Adif AV nas distintas ofertas ferroviarias.
A partir desta aplicación informática, calquera persoa, tanto se pertence a Adif e Adif AV, como calquera persoa externa a ambas as dúas entidades, poderá visualizar os prezos de todas as unidades que integran a Base de Prezos de Adif, promovendo deste xeito os principios de transparencia, libre concorrencia e igualdade de trato.

Comprobacións para a compatibilidade ETCS e GSM-R

Estes documentos responden ao requirido polo REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/776 DA COMISIÓN de 16 de maio de 2019, segundo o cal os Administradores da infraestrutura, co apoio dos seus provedores ETCS e GSM-R para a súa rede, tiñan que presentar á Axencia Ferroviaria Europea, ao máis tardar o 16 de xaneiro de 2020, a definición das comprobacións necesarias na súa rede da compatibilidade técnica entre os equipos ETCS e de radiocomunicacións (GSM-R) de voz ou datos a bordo e as partes en terra dos subsistemas de CMS.