Centro Médico Homologado

Centro Homologado de Recoñecementos Psicofísicos

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias
O centro de recoñecementos psicofísicos de persoal ferroviario de Adif está homologado pola Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria ao abeiro do disposto na Orde FOM/2872/2010, do 5 de novembro, pola que se determinan as condicións para a obtención dos títulos que permiten o exercicio das funcións do persoal ferroviario relacionadas coa seguridade na circulación, así como o réxime dos centros homologados de formación e de recoñecemento médico do devandito persoal.
Esta homologación faculta ao centro para realizar as probas de avaliación para a obtención do certificado de aptitude psicofísica, así como para a emisión do correspondente certificado, tanto para as licenzas de condución de vehículos ferroviarios, como as habilitacións de persoal ferroviario, nos termos establecidos na citada orde.