Información Pública

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Hoxe temos publicada a seguinte información pública, á que se pode acceder desde estas ligazóns:

Información pública de audiencia, expropiacións, estudos e proxectos

​​​​​
A Constitución Española, no seu artigo 33, recoñece o dereito á propiedade privada e á herdanza, cuxo contido estará delimitado pola súa función social, e que ninguén pode ser privado dos seus bens e dereitos salvo por unha causa xustificada de utilidade pública ou interese social, mediante a correspondente indemnización e de acordo co establecido nas leis.
Para garantir os dereitos dos cidadáns ante as actuacións das administracións públicas, establecéronse os trámites de participación cidadá mediante procesos de información pública, en cumprimento dos artigos 18 e 19.1 da Lei de Expropiación Forzosa, do 16 de decembro de 1954, e dos artigos concordantes do seu Regulamento (Decreto do 26 de abril de 1957).

Proxecto de regulamento de determinación dos canons ferroviarios. Cumprimento do trámite de publicidade activa previsto nos artigos 5.4 e 7.c) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno

En cumprimento do disposto nos artigos 5.4 e 7.c) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, publícase o Proxecto de regulamento de determinación dos canons ferroviarios da entidade pública empresarial Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif), remitido para ditame da Comisión Permanente do Consello de Estado, de conformidade co previsto no artigo 22.Tres da Lei Orgánica 3/1980, do 22 de abril, do Consello de Estado.

Trámite de audiencia sobre a proposta de regulamento de determinación dos canons ferroviarios

O artigo 96.1 da Lei 38/2015, do Sector Ferroviario, dispón que a utilización das infraestruturas ferroviarias e instalacións de servizo titularidade dos administradores xerais de infraestruturas ferroviarias dará lugar á percepción das prestacións patrimoniais de carácter público non tributario reguladas nos artigos 97 e 98 da devandita Lei, que recibirán o nome de canons ferroviarios. A súa determinación levarase a cabo polos administradores de infraestruturas ferroviarias seguindo o establecido no artigo 100 da Lei do sector ferroviario, e aprobarase mediante un Regulamento adoptado polo seu Consello de Administración, que deberá ser publicado no “Boletín Oficial do Estado” e incorporado á Declaración sobre a Rede.

Por outra banda, o artigo 100.2 da Lei do sector ferroviario dispón, en canto ao procedemento para a aprobación da proposta de Regulamento de determinación dos canons ferroviarios, as súas modificacións anuais e revisións excepcionais, que a proposta será publicada no portal web do administrador de infraestruturas con obxecto de dar audiencia, durante un prazo non ampliable de quince días naturais, aos cidadáns afectados, e obter cantas aportacións adicionais poidan facer outras persoas ou entidades.

Así mesmo, establécese que, durante este mesmo prazo de quince días naturais, a proposta consultarase cos obrigados ao pago dos canons, de acordo cos artigos 97.2 e 98.2 da Lei do sector ferroviario, e coas comunidades autónomas, que poderán remitir o correspondente informe antes de que conclúan os referidos quince días.

En virtude do anteriormente exposto e de conformidade co disposto no artigo 100.2 da Lei 38/2015, do 29 de setembro, do sector ferroviario, a Presidencia da entidade pública empresarial Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif) adoptou a seguinte resolución, de conformidade co previsto no artigo 100.2 da Lei do sector ferroviario:

  • Apertura do trámite de audiencia polo prazo improrrogable de quince días naturais, a contar desde o día seguinte da publicación da presente resolución na páxina web do Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif), para que calquera persoa física e xurídica poida formular as observacións ou suxestións que teña por conveniente e todos os interesados poidan alegar e presentar os documentos e xustificacións que estimen pertinentes sobre a proposta adxunta á presente resolución.
  • As alegacións, documentos e xustificacións que estimen pertinente presentar sobre a proposta de Regulamento de determinación dos canons ferroviarios deberán presentarse a través da sede electrónica de Adif, a través do procedemento de presentación de Solicitudes, Escritos e Comunicacións (Instancia Xeral), indicando no expón “Alegacións á proposta de Regulamento de determinación dos canons ferroviarios”.
  • A proposta de Regulamento de determinación dos canons ferroviarios estará a disposición dos interesados nas seguintes ligazóns.

Data de publicación: 25 de setembro de 2023

Información pública de estudos e proxectos técnicos

Trámite de información pública de Adif, previo á aprobación dun proxecto para declarar a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados pola súa execución, co obxecto de que calquera persoa poida proporcionar por escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros da listaxe que se publica no anuncio ou oporse, por razóns de fondo ou forma, á necesidade de ocupación.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción de protecciones acústicas del Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Ourense-Santiago de Compostela"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del Proyecto: "Proyecto de Construcción. Autopista Ferroviaria Algeciras - Zaragoza. Pasos Superiores del Tramo: Santa Cruz de Mudela (P.K. 242,30) - San Fernando de Henares (P.K. 18,3)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento del puente sobre el arroyo Arjonilla, pk 368+400, línea 400 Alcázar de San Juan - Cádiz. tramo Andújar - Villa del Río (Córdoba)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto: "Proyecto Constructivo de Remodelación de las Estaciones de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Electrificación de la Línea Zaragoza-Teruel-Sagunto. Tramo ZaragozaTeruel. Línea aérea de contacto"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción para la Ampliación de Apartaderos a 750 metros. Estaciones de Fernán Núñez, Montilla y Puente Genil."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Modificado Nº1 del Proyecto de Tratamiento de Elementos de la Infraestructura (Puentes, Túneles y Explanaciones) entre los PP.KK. 036+524 y 046+229 del tramo Monforte - Ourense de la Línea 810"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el ‘’Proyecto de Tratamiento y Consolidación de la Trinchera situada entre los PP.KK. 2+800 a 3+530. Línea: Bif. Aigües – Frontera La Tour de Carol-Enveigt (P.K.50,707) / Puigcerdá. Tramo: Ripoll – La Tour de Carol’’
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción para la modernización de la estación de Viladecans (Barcelona)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto básico de ampliación de servidumbres para la reposición de los servicios afectados por la electrificación de la línea Medina del Campo – Salamanca – Fuentes de Oñoro. Tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto Básico del paso superior sobre la línea 210 Miraflores – Sant Vicenç de Calders, tramo Bif. Vila-Seca – Aguja Clasificación Km 100,4, en el entorno del P.K. 99,1"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Ampliación de Apartaderos a 750 metros. Estación de Pedro Abad."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción de supresión del Paso a Nivel del P.K. 440/484 de la Línea RFIG La Encina a Alacant-Terminal (Nº de Línea 330) Término Municipal de Alicante (Alicante)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Constructivo. Modificación del trazado de la Línea de 66 Kv de Adif a su paso por el Municipio de Peñaflor"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Ampliación de Apartaderos a 750m. en las Estaciones de Arcos de Jalón y Sigüenza"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Emergencia de las obras y servicios de consolidación de la infraestructura en diferentes puntos por efecto de temporales de lluvias de enero de 2023 en ámbito de Galicia. Líneas 800, 810 y 822. Lote 1 actuaciones en el trayecto Ourense - Ribadavia. Línea 810"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Tratamiento y Protección de la ladera entre los PP.KK. 390/050 y 390/ 320. Línea Palencia - Santander"

Información pública de expropiacións

Trámite de información pública dun Expediente de expropiación forzosa incoado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, a instancias da beneficiaria da expropiación, Adif, para que as persoas ou entidades interesadas poidan formular as alegacións que consideren oportunas ao devandito expediente de expropiación, convocando, cando corresponda, aos propietarios dos bens e dereitos afectados, ao levantamento das actas previas á ocupación no lugar, días e horas que se indican.
Información pública de expropiaciones
Recomendaciones sobre ciberseguridad a expropiados
Recomendaciones para extremar las precauciones, con el fin de evitar fraudes y suplantaciones de identidad, así como comprobar cualquier actividad anómala en sus correos electrónicos o cuentas bancarias para, en su caso, lo notifiquen a su entidad financiera.
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 233ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Supresión del Paso a Nivel nº 24 (P.K. 14/015) de la Línea RFIG 764 Baiña Collanzo. Municipio de Mieres (Asturias)" en el término municipal de Mieres (Asturias)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 330ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Renovación Integral de los túneles de Villabona (90 I y 90 II). Línea León -Gijón" en el término municipal de Llanera (Asturias)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 235ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Supresión del Paso a Nivel P.K. 148/000 de la Línea Tarragona - Barcelona - Francia. Término Municipal de Llinars del Vallès (Barcelona)" en el término municipal de Llinars del Vallès (Barcelona).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 329ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de Tratamiento y Consolidación de la Trinchera situada entre los PP.KK. 104+360 a 104+962. Línea La Tour de Carol - Enveigt (P.K. 50,707) / Puigcerdà - Bif. Aigües. Tramo: Vic - Ripoll" en el término municipal de Ripoll (Girona)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 234ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de supresión de los Pasos a Nivel P.K. 15/611 (15/620) y 15/792 de la Línea RFIG 764 Baíña-Collanzo. Municipio de Mieres (Asturias)" en el término municipal de Mieres (Asturias)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 328ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la Autopista Ferroviaria Algeciras - Zaragoza. Pasos superiores del tramo Santa María de Huerta (P.K. 194,6) - Aguja 25 (P.K. 336,363)" en el término municipal de Ateca (Zaragoza)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 323ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de renovación integral de infraestructura y vía. L/Monforte de Lemos – Bif. Chapela. Tramo: Estación de Redondela - Estación de Vigo - Guixar" en los términos municipales de Redondela y Vigo (Pontevedra)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 326ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la Autopista Ferroviaria Algeciras - Zaragoza. Túneles: "La Anchada", "Ribota", "La Planilla", "Zadallos", "Los Santos", "San José", "Embid", "Villanueva", "Peña de la Viuda", "El Estrechuelo" y "Arapiel" en los términos municipales de Calatayud y Morata del Jalón (Zaragoza).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 230ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de supresión de los Pasos a Nivel de los PP.KK. 522/700 y 523/088 de la línea férrea (RAM) Santander-Llanes. Término Municipal de Santa Cruz de Bezana (Cantabria)" en el término municipal de Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 232ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Supresión del Paso a Nivel del P.K. 2/805 en la línea León - Matallana de Ancho Métrico (RAM). T.M. de Villaquilambre (León)" en el término municipal de Villaquilambre (León)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 312ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Almadenejos - Almadén y Guadalmez - Los Pedroches de la línea 520 Ciudad Real - Badajoz" en los términos municipales de Almadenejos y Guadalmez (Ciudad Real)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 225ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto de construcción. Suspensión del paso a nivel del p.k. 5/037 de la línea León – Matallana de ancho métrico (RAM). Término municipal de Villaquilambre (León)" en el término municipal de Villaquilambre (León)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que seabre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes yderechos afectados al levantamiento de las actas previascorrespondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 231ADIF2497motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de supresión de pasoa nivel en el P.K. 269+775 de la red de ancho métrico. Línea SanEsteban de Pravia – Oviedo. Municipio de Pravia (Asturias)" en eltérmino municipal de Pravia (Asturias)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que seabre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes yderechos afectados al levantamiento de las actas previascorrespondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 228ADIF2497motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de supresión delpaso a nivel nº 26 (P.K. 13/372) de la Línea RFIG 764 Baiña-Collanzo.Municipio de Mieres (Asturias) en el término municipal de Mieres(Asturias)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 224ADIF2497 motivado por las obras "Proyecto de construcción para la supresión del paso a nivel del p.k. 225/066 de la línea Madrid-Chamartín-Hendaya. T.M. de Matapozuelos" en el término municipal de Matapozuelos (Valladolid)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 316ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción para la reposición del vial H-3 en el acceso ferroviario al Puerto de Sagunto" en el término municipal de Sagunto (Valencia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 227ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Supresión del Paso a Nivel del P.K. 6/108 de la línea (RAM) Orejo - Liérganes. Término Municipal de Riotuerto (Cantabria)" en el término municipal de Riotuerto (Cantabria).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 319ADIF2498 motivado por las obras del Proyecto "Modificación nº1 del Proyecto de construcción del acceso ferroviario al Puerto de Sagunto" en el término municipal de Sagunto (Valencia)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 292ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en estaciones del tramo Zaragoza - Tarragona por Caspe. Estaciones de Fuentes de Ebro y La Puebla de Híjar" en los términos municipales de Fuentes de Ebro (Zaragoza) y La Puebla de Híjar (Teruel).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 293ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en estaciones del tramo Zaragoza - Tarragona por Lleida. Estaciones de Selgua, Marcén Poleñino y Almudévar" en los términos municipales de Almudévar, Lalueza y Monzón (Huesca).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 318ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de renovación integral de infraestructura y vía. Línea Monforte de Lemos – Bif. Chapela. Tramo: Estación de Guillarei – Estación de Redondela" en los términos municipales de Redondela, Mos, O Porriño, Salceda de Caselas y Tui (Pontevedra)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 306ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Ejecución para la Accesibilidad del Apeadero de Martutene en San Sebastián (Gipuzkoa)" en el término municipal de Donostia - San Sebastián (Guipúzcoa)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 301ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en estaciones del tramo Zaragoza–Tarragona por Lleida. Estaciones de Juneda y Raimat" en los términos municipales de Juneda y Lleida (Lleida).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 317ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de reparación del túnel nº 5 de Guadarrama, PP.KK. 26+831 a 29+377, línea 110 Villalba de Guadarrama-Segovia. Tramo: Cercedilla-Segovia" en el término municipal de El Espinar (Segovia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 222ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de supresión del paso a nivel del P.K. 385/067 de la línea RFIG La Encina a Alacant Terminal (N.º de línea 330). Término Municipal de Caudete (Albacete)", en el término municipal de Caudete (Albacete)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 223ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción para la supresión del Paso a Nivel del P.K. 227/324 de la línea MadridChamartín–Hendaya. Término Municipal de Valdestillas (Valladolid)" en el término municipal de Valdestillas (Valladolid)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 221ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Supresión de los pasos a nivel de los PP.KK. 7/224, 8/101 y 8/490 de la línea (R.A.M) Orejo – Liérganes. Término Municipal de Riotuerto (Cantabria)" en el término municipal de Riotuerto (Cantabria)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 220ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción para la supresión de los pasos a nivel en los pp.kk. 74/000, 74/286, 74/412, 74/555 y 74/ 661 de la línea 230 Rfig Plana – Picamoixons - Reus. T.M. Alcover (Tarragona)" en el término municipal de Alcover (Tarragona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 218ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel del p.k. 19/367 de la línea RFIG 440 Bif. Los Naranjos - Huelva - Término. Término municipal de Villanueva del Ariscal (Sevilla)" en el término municipal de Villanueva del Ariscal (Sevilla)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 219ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto constructivo de supresión de los pasos a nivel P.K. 93/175 y P.K. 95/ 116 de la línea RFIG 422 Bif. Utrera - Fuente Piedra. Término municipal de Pedrera (Sevilla)" en el término municipal de Pedrera (Sevilla)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 297ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la variante de Rincón de Soto. Línea Castejón Logroño (La Rioja)" en los términos municipales de Alfaro y Rincón de Soto (La Rioja).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 304ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la Nueva Estación de Lugo" en el término municipal de Lugo (Lugo)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 313ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Belalcázar, Almorchón, Castuera y Campanario de la línea 520 Ciudad Real - Badajoz" en los términos municipales de Cabeza del Buey, Campanario, Castuera (Badajoz) y El Viso (Córdoba).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 309ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Remodelación dela Terminal Ferroviaria de Mercancías de Madrid - Vicálvaro. Fase I.Subfase 1C. Terminal intermodal" en el término municipal de Madrid(Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 305ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de construcción para la Duplicación de Vía entre La Carrera y Pola de Siero, en la Línea Oviedo– Santander. Vía y Electrificación" en el término municipal de Siero (Asturias)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 217ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto de supresión de los Pasos a Nivel de los PP.KK. 361/620 y 361/845 de la línea León - A Coruña - T.M. Monforte de Lemos" en el término municipal de Monforte de Lemos (Lugo)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 310ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto básico de ejecución del estudio funcional del Complejo Ferroviario de Mercancías de Vicálvaro" en los términos municipales de Madrid y Coslada (Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 315ADIF2398 motivado por las obras del “Proyecto constructivo para la renovación de vía, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación de gálibo de pasos superiores del tramo Bobadilla – Ronda, p.k. 26+500 a p.k. 69+583 de la línea Bobadilla - Algeciras” en los términos municipales de Campillos, Teba, Almargen, Cañete la Real, Ronda (Málaga) y Setenil de las Bodegas (Cádiz)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 298ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en estaciones del tramo Zaragoza-Tarragona por Caspe. Estaciones de Chiprana, Nonaspe y Flix" en los términos municipales de Caspe, Nonaspe (Zaragoza) y Flix (Tarragona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 321ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de la nueva estación de Reus - Bellissens (Tarragona). Paso urbano" en el término municipal de Reus (Tarragona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 307ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción para la remodelación integral de la Estación de Grisén" en los términos municipales de Bárboles y Grisén (Zaragoza).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 226ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto constructivo para la supresión del Paso a Nivel del P.K. 202/459 de la línea Madrid – Chamartín Hendaya. TM de Medina del Campo (Valladolid)" en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 320ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de la nueva estación de Reus - Bellissens (Tarragona). Actuaciones ferroviarias" en el término municipal de Reus (Tarragona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 308ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo para la renovación de vía. Trayecto: Xàtiva - Alcoi. Tramo: Ontinyent - Alcoi" en los términos municipales de Agrés, Alcoy, Alfafara, Cocentaina, Muro de Alcoy (Alicante) y Ontinyent (Valencia).

Información pública de avaliación de impacto ambiental ordinaria

Título
A Constitución Española recolle, no seu artigo 45, o deber da protección e preservación do medio ambiente. Un dos instrumentos co que conta a lexislación para garantir a devandita obriga está no proceso de Avaliación Ambiental dos plans, programas e proxectos que poidan ter efectos significativos sobre o medio ambiente.
Este proceso regúlase na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de Avaliación Ambiental que, entre os seus principios reitores conta, no seu artigo 2, co principio de participación pública.
Igualmente, a citada Lei establece, no seu capítulo II, sección 1ª, o procedemento de Avaliación de Impacto Ambiental Ordinaria de proxectos, para aqueles casos previstos no seu artigo 7

Información pública de proxectos e estudos de impacto ambiental

Trámite de información pública de proxectos, cuxa autorización corresponde a ADIF en calidade de órgano promotor e substantivo dos mesmos, previo á súa aprobación e efectuado aos efectos e na forma previstos no artigo 36 da Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental.
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y el documento técnico del proyecto de las ‘Actuaciones de ampliación y mejora de plataforma y electrificación en la línea convencional Murcia Mercancías-Águilas. Tramo Pulpí-Águilas’
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.