Seguridade

Contexto de Seguridade Integral

Temos presente a seguridade integral, sendo conscientes de que alcanza a todas e cada unha das nosas actividades mediante a mellora de procedementos e a aplicación de novos métodos e tecnoloxías:
 
 • Seguimos a despregar iniciativas encamiñadas á mellora da seguridade integral: de funcionamento, ambiental, protección civil, saúde laboral, ciberseguridade…
 • Melloramos a protección das nosas instalacións axudados polo emprego de novas tecnoloxías.
 • Continuamos coa política de máxima seguridade para as persoas con políticas de prevención, incluídos tanto usuarios como empregados.
 • Aumentamos as medidas de protección e seguridade dos sistemas con novos mecanismos propios da ciberseguridade.
 • Afondamos na protección ambiental aumentando e mellorando medidas preventivas.
Responsive Image

Seguridade operativa

Mellora continua dos niveis de seguridade, calidade e eficiencia na circulación de trens e manobras.
Adif, na súa competencia da administración das Infraestruturas ferroviarias dentro da RFIX, ten como misión o desenvolvemento e a administración dun sistema de infraestruturas ferroviarias de servizo público, seguro, eficiente e de calidade, declarando como principal valor e referente para toda a súa actividade, a mellora continua dos niveis de seguridade, calidade e eficiencia na circulación de trens e manobras.
Mostra desta preocupación pola seguridade é a constante actuación sobre todos os elementos que lle son propios
Obxectivos
 • O deseño, construción, mantemento e explotación seguros da Rede Ferroviaria xestionada por Adif.
 • O cumprimento das normas e a lexislación vixente, nacional e comunitaria, aplicable na súa actividade.
 • O fomento e desenvolvemento da cultura de seguridade dentro da organización, promovendo un clima de seguridade para os cidadáns, empregados, clientes, empresas contratistas e operadores, en estreita colaboración coas autoridades nacionais e comunitarias.
Accións para acadar os obxectivos de Seguridade na Circulación
 • Aplicación dun Sistema propio de Xestión da Seguridade na Circulación, apoiado na prevención, mellora continua e desenvolvemento de medidas correctoras.
 • Xestión baseada nas responsabilidades e competencias do persoal.
 • Formación continua, participación, información e sensibilización do persoal, como elementos esenciais para garantir a competencia e a realización adecuada das súas tarefas.
 • Aplicación de procedementos para cumprir as normas técnicas e de explotación propias da infraestrutura, das instalacións e do equipamento das liñas durante o seu ciclo de vida.
 • Aplicación de procedementos e métodos para levar a cabo a avaliación de riscos e implantar as medidas de control preceptivas.

Sistema de Xestión da Seguridade na Circulación: SGSC

Protección civil e xestión de emerxenciass

RECOLLIDO DE INICIA
A seguridade, entendida como unha xestión integral de todos os procesos que fan posible un transporte seguro, abrangue, entre outros, a xestión de riscos, a resolución de continxencias, a xestión de emerxencias e a volta á normalidade.

A prevención, así como a detección ou materialización dun determinado risco, fai necesaria a coordinación cos servizos de intervención en emerxencias das distintas Administracións Públicas

Para iso execútase, mentres se actualiza e mellora, oPlan Director de Actuación ante Emerxencias (PDAE)co que se pretende dar unha resposta integral a calquera emerxencia que afecte a Adif e/ou Adif-Alta Velocidade, independentemente de que afecte ou non ao tráfico ferroviario.
Centro de Autoprotección e Seguridade (CASH24)
900 10 40 40
Comunicación de situacións de emerxencia
24 horas ao día os 365 días do ano

Atención a afectados por atropelos

O centro de atención e información de Adif recollerá os datos persoais e de contacto da persoa que solicita o servizo.

Nun prazo non superior a 3 días laborables, un interlocutor de Adif porase en contacto coa persoa que efectuou a chamada, para informala dos trámites e xestións que suxira a persoa afectada ou familiar, ata 2º grao de consanguinidade ou afinidade, acompañando e asesorando a vítima ou familiar, durante todo o proceso.

Teléfono de atención a vítimas e familiares por atropelo.
900 10 40 40
Atención ás persoas afectadas por atropelos
24 horas ao día os 365 días do anoo

Seguridade laboral

Política preventiva de Adif

Entre os principais proxectos que desenvolvemos no campo da Seguridade Integral está a Política Preventiva de Adif.

En coherencia coa Declaración de Responsabilidade Corporativa, respectuosa coa seguridade integral do sistema ferroviario e co Medio, facemos extensivos estes principios ao ámbito externo e ás relacións cos seus grupos de interese.

Principios da política de prevención de riscos laborais

Ciberseguridade

RECOLLIDO DE INICIA:

A xestión da Seguridade da Información na Entidade artéllase mediante o desenvolvemento e implantación dun Sistema de Xestión de Seguridade da Información (SXSI) cuxo alcance é a protección dos sistemas de información e as redes de comunicacións que soportan as actividades e procesos de negocio de Adif, e para dar cumprimento ás obrigas legais.

O SXSI permite xestionar e controlar a Seguridade da Información en Adif para preservar a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información partindo da aplicación dun proceso de xestión de risco e poder administrar os requisitos de seguridade necesarios, segundo o carácter crítico das diferentes actividades e procesos.

Seguridade ambiental

RECOLLIDO DE INICIA:
A seguridade ambiental baséase en dúas liñas de actuación:
 • Garantir o cumprimento legal.
 • Aumento da ecoeficiencia.
Adif e Adif Alta Velocidad estableceron unha Política Ambiental que desenvolve a Visión, Misión e Valores da compañía e constitúe o documento de maior nivel en termos de compromiso ambiental.