Estacións

Atopa a información que necesitas no buscador

Objetos perdidos

Perder o encontrar un objeto en las estaciones y trenes es algo frecuente, no porque todos los que utilizan estos servicios sean despistados, sino por el elevado número de viajeros que se desplazan por ferrocarril o transitan por las terminales. ​​
Adif ha puesto en marcha un nuevo sistema para la localización de aquellos objetos que se echan en falta y que probablemente se hayan podido olvidar en el viaje.
Este servicio, adicional al que puedan tener los operadores de viajeros, aprovecha las ventajas que ofrece la tecnología por medio de una aplicación informática para que al usuario le sea más fácil conocer si el objeto extraviado se ha dejado en depósito a Adif.
​​​​​​​
En esta sección se encuentra el enlace al servicio de objetos de Adif, donde también se puede acceder para avisar de que se ha localizado un bien que pertenece a otra persona. La aplicación guiará al usuario ya sea para depositarlo y que su dueño pueda encontrarlo o para que quien lo ha perdido pueda localizarlo.​​​​​​​

Seguridade e acceso ás zonas de embarque

Co obxecto de garantir a seguridade das persoas, a continuidade das operacións e a preservación de elementos e instalacións fronte ás ameazas de seguridade, Adif e Adif AV implementaron, nas súas instalacións, procedementos e instrumentos que permitan detectar e controlar calquera tipo de obxecto non permitido que poida ser potencialmente perigoso evitando que sexa introducido nas zonas restrinxidas.

Para ese efecto exhibiranse, nas liñas de control de seguridade para o acceso á zona de embarque das estacións, carteis coas normas sobre restrición de obxectos cos que poden acceder ás mesmas.

Non se poderá pasar o devandito control con obxectos non permitidos.  O persoal de Seguridade non poderá ser receptor dos mesmos. Para iso, disporase na liña de control dun ou varios contedores específicos para que os afectados poidan depositalos. Estes contedores contan cun dispositivo “anti-pesca” e están rotulados co texto “PARA DESTRUCIÓN”.

Tampouco se permitirá o acceso ás salas de embarque con equipaxes, paquetes ou maletas que non estean debidamente pechados ou embalados, así como con botellas ou recipientes de calquera tipo que conteñan líquido ou alimentos que non se presenten pechados hermeticamente.

Objetos no permitidos

Armas de fogo e outros dispositivos que descarguen proxectís:

 • Armas de fogo se non se acompañan de licenza e guía de pertenza.
 • Pistolas de xoguete, reproducións de armas de fogo e armas de fogo de imitación que poidan confundirse con armas reais.
 • Armas de aire comprimido ou de CO2, talles como pistolas e escopetas de perdigóns, rifles e pistolas de balotes.
 • Pistolas lanza-bengalas e pistolas “estárter” ou de sinalización.
 • Béstas, arcos e frechas.
 • Arpóns e fusís de pesca.
 • Pistolas de bólas de pintura, etc.

Obxectos contundentes que poidan resultar especialmente perigosos para a integridade física das persoas

 • Porras, cachiporras.
 • Equipos para artes marciais (proteccións de metal para os nocellos, nunchacus, kubatóns, etc.), etc.

Obxectos punzantes ou con fío

 • Bastóns-estoque.
 • Puñais.
 • Navallas automáticas.
 • Navallas e coitelos con folla dunha lonxitude superior a 6 cm.
 • Sabres, espadas, machetes.
 • Tesoiras cuxas follas superen os 6 cm de lonxitude a partir do eixo, etc.
Sustancias explosivas, inflamables, químicas ou tóxicas
 • Municións, excepto a que porten nos cargadores das armas os membros de Forzas e Corpos de Seguridade, Forzas Armadas, CNI e posuidores de licenza de arma tipo B.
 • Fulminantes.
 • Detonadores.
 • Gas e bombonas de gas.
 • Nebulizadores de pintura.
 • Minas, granadas e outras cargas explosivas de uso militar.
 • Combustibles líquidos inflamables.
 • Envases presurizados, etc.

Algunhas excepcións

A enumeración de obxectos non permitidos relacionados neste apartado non é exhaustiva, permitíndose a asimilación doutros obxectos que polas súas características poidan considerarse que constitúan un risco para a seguridade das persoas, a continuidade das operacións e a preservación dos elementos e instalacións.
Armas brancas, históricas e outras

Os sabres, machetes, armas históricas ou outras que formen parte do equipo regulamentario do persoal das Forzas e Corpos de Seguridade ou das Forzas Armadas debidamente acreditados.

Os artigos de artesanía que poidan considerarse armas brancas, a condición de que non pasaran dentro das 72 horas desde a súa adquisición (prazo a xustificar coa factura de compra) e sempre que se atopen debidamente embalados e precintados polo comercio en que foi adquirido, poderán ser admitidos nos controis de seguridade. Procederase á identificación da persoa que os transporta.
Armas deportivas

As persoas portadoras de armas utilizadas en deportes poderán pasalas polo control de seguridade sempre que estean debidamente embaladas (as armas terán que ir nun estoxo e sen munición). Ademais, deberá presentarse a licenza de armas, a guía de pertenza da arma e acreditar documentalmente estar federado no devandito deporte.
Instrumentos de traballo

Os instrumentos de traballo que sexan cortantes, punzantes ou contundentes, poderán transportarse debidamente embalados, polo persoal que acredite documentalmente a súa profesión e a necesidade do transporte para ese uso. Procederase á identificación da persoa que os transporta.

Urnas funerarias

Permítese o acceso con urnas funerarias cando a urna conte cun peche anti-rotura, sexa apropiada nas súas características e se presente debidamente cuberta, de maneira que non sexa identificable como tal urna funeraria. Deberá dispoñerse dunha copia dos certificados de defunción e do crematorio.