Validación de produtos ferroviarios

Procedemento para a validación de produtos ferroviarios

Título
O «Procedemento para a validación de produtos ferroviarios.» ten por obxecto regular a validación dos produtos a instalar na Rede Ferroviaria de Interese Xeral (RFIX), co fin de facilitar os mecanismos de contratación e control de calidade. Todas as fases do proceso a seguir para alcanzar a validación do produto detállanse no mencionado procedemento.
Os produtos que precisan validación son aqueles que están regulados por unha Especificación Técnica de referencia, se se atopa incluída na «Listaxe de especificacións técnicas que se poidan validar». O proceso de validación, entón, será a demostración do cumprimento de requisitos e probas que aparecen no apartado correspondente da súa Especificación Técnica; e coa finalización do devandito proceso de validación pasarán a formar parte do «Rexistro de produtos e empresas validadas».
 

Para iniciar un novo proceso de validación dun produto ferroviario, será preciso solicitalo a través do seguinte enderezo de correo electrónico:

Responsive Image

Nota:

Infórmase de que Adif/Adif AV non ten a consideración de organismo avaliador da conformidade acreditado, de conformidade co establecido no Regulamento (CE) do Parlamento Europeo e do Consello, do 9 de xullo de 2008, e a presente homologación unicamente ten efectos para Adif/Adif AV.

Título fragmento
O proceso de validación está regulado, en todas as súas fases, segundo o Procedemento
As Especificacións Técnicas que regulan produtos, e que aparecen nesta Listaxe, son ás que lle aplica o proceso de validación.
A Base de Datos de Normativa Técnica contén as Especificacións Técnicas referidas a condicións sobre produtos a instalar en vía, de todos os subsistemas ferroviarios
Este Rexistro recolle todos aqueles produtos que remataron o proceso de validación favorablemente.