Período 2014-2020

Financiamento europeo

Responsive Image

No período 2014-2020 están previstas axudas por valor de 518,1 millóns de euros.
O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través doP.O. Plurirrexional de España 2014-2020, achega 413,6 millóns de euros, que se desagregan en 294,6 millóns de euros que corresponden ás axudas ao Obxectivo Temático 7: Transporte sostible, 3,2 millóns de euros ao Obxectivo Temático 4: Economía baixa en carbono e 5,0 millóns de euros ao Obxectivo Temático 13: Asistencia técnica e 110,8 millóns de euros a través dos recursos REACT-EU dentro do Eixo Prioritario 20 e co Obxectivo Temático 13: "Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha reparación verde, dixital e resiliente da economía". 
O Mecanismo “Conectar Europa” da Unión Europea (CEF) que achega 104,5 millóns de euros.

Para este período Adif tamén ten concedidas unhas axudas FEDER por importe de 7,5 millóns de euros. Destas axudas, 6,4 millóns de euros son xestionados polo Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) e están destinados para o proxecto MERCAVE dentro do Obxectivo Temático 1; e 1,1 millóns de euros polo Instituto de Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE) para proxectos de I+D+I no Obxectivo Temático 4. (Ver información de financiamento en I+D+i)

(Datos a 31 de decembro de 2023)

O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) forma parte dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (Fondos EIE) xunto co Fondo Social Europeo (FSE), o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) e o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).

O obxectivo destes fondos é promover a competitividade e a converxencia de todos os territorios e son un instrumento esencial para afrontar os principais retos de desenvolvemento de España e na aplicación da Estratexia Europa 2020.

A Estratexia Europa 2020 é a axenda de crecemento e emprego da UE nesta década. Sinala o crecemento intelixente, sostible e integrador como forma de superar as deficiencias estruturais da economía europea, mellorar a súa competitividade e produtividade e sustentar unha economía social de mercado sostible.

O Reino de España asinou o 30 de outubro de 2014 o Acordo de asociación coa Comisión Europea no que se establece a estratexia para o uso óptimo dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos en todo o país.

A xestión dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (Fondos EIE) en España faina o Ministerio de Facenda e Función Pública.

Regulamentos Europeos números: 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello e 480/2014, 821/2014, 1011/2014 e 2015/207 da Comisión.

FEDER

O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do P.O. Plurirrexional de España, Obxectivo Temático 7: Transporte sostible, asigna de xeito indicativo unha axuda de 294,6 millóns de euros.

A Subdirección Xeral de Xestión do FEDER do Ministerio de Facenda encargoulle a ADIF as funcións incluídas no Acordo asinado polo Director Xeral de Fondos Comunitarios o 17 de abril de 2017 e aceptado polo Presidente de ADIF o 8 de maio de 2017.

Descrición das Operacións e accións de comunicación realizadas

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER). REACT-EU

Financiado como parte da resposta da Unión á pandemia de COVID-19
 

A normativa que rexe os recursos REACT-EU atópase no regulamento (UE) 2020/2221 do Parlamento Europeo e do Consello do 23 de decembro de 2020, polo que se modifica o Regulamento (UE) 1303/2013 no que respecta aos recursos adicionais e as disposicións de execución a fin de prestar asistencia para favorecer a recuperación da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e as súas consecuencias sociais e para preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía (REACT-EU).

 

A inclusión dos recursos REACT-EU realízase a través da incorporación ao Programa Operativo FEDER 2014-2020 Plurirrexional de España do Eixo Prioritario 20, cun único Obxectivo Temático (13) definido "Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha reparación verde, dixital e resiliente da economía" e unha única Prioridade de Investimento (13) coa mesma denominación: "Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha reparación verde, dixital e resiliente da economía".  

Baixo este Obxectivo Temático e Prioridade de Investimento definíronse actuacións dentro do Obxectivo Específico:

  • OE 20.1.4 - OE REACT UE 4. "Apoio aos investimentos que contribúan á transición cara unha eonomía verde".
A axuda estimada prevista para estas actuacións é de 110,8 millóns de euros.

(Datos a 31 de decembro de 2023)
Actuacións

Mecanismo “Conectar Europa” da Unión Europea (CEF)


O Mecanismo “Conectar Europa” da Unión Europea (CEF) é un instrumento da Unión Europea para proporcionar axuda financeira a proxectos de interese común das redes transeuropeas de transporte, telecomunicacións e enerxía.

O obxectivo destas axudas é desenvolver e mellorar a rede europea de transporte, ao mesmo tempo que promove solucións de mobilidade sostibles e innovadoras. 

Estas axudas son xestionadas pola Axencia INEA da Comisión Europea a través de convocatorias anuais e outórganse en competencia entre as diferentes solicitudes concorrentes.

Regulamentos Europeos números: 1315/2013 e 1316/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

Actuacións
Responsive Image
O Mecanismo “Conectar Europa” da Unión Europea (CEF) cofinancia cunha axuda de 104,5 millóns de euros as seguintes actuacións