Instalacións de servizo

Información sobre instalacións de servizo

Lorem ipsum pain sit amet
O 23 de novembro de 2017 publicouse no Diario Oficial da Unión Europea o Regulamento de Execución (UE) 2017/2177, da Comisión, de 22 de novembro de 2017, relativo ao acceso ás instalacións de servizo e aos servizos ferroviarios conexos, que será aplicable a partir do 1 de xuño de 2019, agás o artigo 2 do mesmo, Exencións, que será aplicable a partir do 1 de xaneiro de 2019.
O devandito Regulamento establece normas detalladas sobre o procedemento e os criterios que se deben seguir para o acceso ás instalacións de servizo e aos servizos que se prestan nelas, que se atopan recollidos nos puntos 2, 3 e 4 do anexo II da Directiva 2012/34/UE, así como os procedementos básicos sobre tramitación e coordinación de solicitudes e os requisitos en materia de publicación da información.

De conformidade co artigo 4 do Regulamento de Execución (UE) 2017/2177, os explotadores de instalacións de servizo elaborarán unha descrición das instalacións de servizo e dos servizos dos que sexan responsables, que deberá incluír a información que se cita no devandito artigo.
Instalacións de servizo segundo a súa funcionalidade
  • De transporte intermodal
  • De punto de carga de mercadoría
  • As estacións de clasificación e as instalacións de formación de trens, incluídas as instalacións para manobras
  • Instalacións de servizo para o apartado/estacionamento de material ferroviario
  • De mantemento, limpeza, lavado, etc.
  • De aprovisionamento de combustible