Aviso legal

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

CONDICIÓNS XERAIS DE UTILIZACIÓN DA PÁXINA WEB DE Adif - Alta Velocidad

1.Obxecto

A Entidade pública empresarial ADIF - Alta Velocidad crea e actualiza a páxina web identificada co nome ou dominio www.adifaltavelocidad.es, a fin de que a información que contén sexa de uso público.O acceso e navegación por esta páxina web supón o coñecemento e aceptación sen reservas de toda a información legal e condicións de utilización da mesma.As presentes condicións xerais teñen por obxecto regular o acceso, navegación e uso desta páxina web.Con todo, independentemente destas, Adif - Alta Velocidad poderá establecer unhas condicións particulares que regulen a utilización.No caso de existir discrepancia sobre o estipulado entre as condicións xerais e as condicións particulares que, de ser o caso, se establezan, prevalecerá o disposto nestas últimas.

2.Ámbito de aplicación

O presente aviso legal regula o uso do servizo do portal de Internet www.adifaltavelocidad.es que a Entidade pública empresarial Adif - Alta Velocidad pon a disposición dos usuarios de Internet.Adif - Alta Velocidad créase con data 31 de decembro de 2013, conforme ao disposto no artigo 1 do Real Decreto-lei 15/2013, de 13 de decembro, sobre reestruturación da entidade pública empresarial Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif) e outras medidas urxentes na orde económica e configúrase como un organismo público dos previstos no artigo 103.1 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, por escisión da rama de actividade de construción e administración daquelas infraestruturas ferroviarias de alta velocidade e outras que se lle atribúan e estean encomendadas ata a data de entrada en vigor do mesmo a Adif.Está adscrito ao Ministerio de Fomento.Goza de personalidade xurídica propia, plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins e patrimonio propio, e réxese polo establecido no Real Decreto-lei 15/2013, de 13 de decembro; na Lei 38/2015, de 29 de setembro, do Sector Ferroviario; na Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público; nas normas de desenvolvemento de ambas, polo seu Estatuto, aprobado polo Real Decreto 1044/2013, de 27 decembro e na lexislación orzamentaria e demais normas que lle sexan de aplicación.En ausencia destas normas, aplicaráselle o ordenamento xurídico privado.Así mesmo, será de aplicación a Adif - Alta Velocidad o disposto na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, cando exerza potestades administrativas e no relativo á formación de vontade dos seus órganos.Datos de contacto de Adif - Alta Velocidad:Enderezo:Calle Sor Ángela de la Cruz, 3. 28020 (Madrid).N.I.F.:Q-2802152-E Correo electrónico:comunicacionweb.altavelocidad@adif.es De conformidade co disposto no artigo 53, relativo aos dereitos do interesado no procedemento administrativo, da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, toda comunicación, reclamación ou solicitude que garde relación con actos de natureza administrativa ou que se deriven do exercicio de potestades administrativas da Entidade pública empresarial Adif - Alta Velocidad deberanse dirixir, en man ou a través de correo ordinario/certificado, directamente ao Rexistro Xeral que a Entidade pública empresarial Adif - Alta Velocidad ten a disposición dos cidadáns nas súas oficinas situadas na rúa Sor Ángela de la Cruz, 3-7ª planta, 28020 (Madrid), no horario que a continuación se detalla:  

 • Mañá:de 09:00 a 14:00, de luns a venres.
 • Tarde:de 16:00 a 18:00, de luns a xoves.

Os enderezos de correo electrónico que figuran ou aparecen no portal de Internet www.adifaltavelocidad.es non constitúen unha canle para a remisión das comunicacións, reclamacións ou solicitudes indicadas anteriormente, de xeito que calquera comunicación, reclamación ou solicitude que garde relación con actos de natureza administrativa ou que se deriven do exercicio de potestades administrativas dirixida a Adif - Alta Velocidad a través dos devanditos enderezos de correo electrónico deberá ser presentada para a súa tramitación a través do Rexistro Xeral, a fin de garantir a súa constancia e correcta tramitación. b) Ou a través do Punto de Acceso Xeral:administración.gob.es co código DIR EA0008223.

3.Limitación e exención de Responsabilidade

Adif - Alta Velocidad realiza os máximos esforzos para evitar calquera erro nos contidos que puidesen aparecer neste sitio web.Adif - Alta Velocidad non garante a exactitude nin a posta ao día da información que se poida obter nel, que poderá ser modificada sen previo aviso.Adif - Alta Velocidad non asume ningunha responsabilidade derivada do uso por terceiros do contido deste sitio.Todas as informacións contidas na páxina web www.adifaltavelocidad.es teñen unicamente carácter informativo.A información que se ofrece non é necesariamente exhaustiva, completa, exacta ou actualizada.En caso de licitacións e textos legais, non se garante a reprodución exacta do texto adoptado oficialmente.Unicamente consíderanse auténticos os textos publicados nas edicións impresas dos boletíns oficiais correspondentes.En relación ao apartado do Portal do Investidor, os contidos web, entre os que se inclúen proxeccións, previsións ou estimacións de magnitudes contable, financeiras ou operativas, son proporcionados a título informativo e non pretenden constituír ningunha recomendación de investimento, transaccións ou similares.A información facilitada por Adif - Alta Velocidad é de carácter xeral e non supón asesoramento profesional ou xurídico ningún.Adif - Alta Velocidad realizará os seus mellores esforzos para que o Portal non sufra interrupcións, pero non pode garantir a ausencia de fallos tecnolóxicos, nin a permanente dispoñibilidade do Portal e dos servizos contidos nel e, en consecuencia, non asume ningunha responsabilidade polos danos e perdas que se poidan xerar pola falta de dispoñibilidade e polos fallos no acceso ocasionados por desconexións, avarías, sobrecargas ou caídas da rede non imputables a Adif - Alta Velocidad.Adif - Alta Velocidad non garante a ausencia de virus ou outros elementos que poidan alterar o seu sistema informático.Adif - Alta Velocidad exclúe calquera responsabilidade por danos e perdas de calquera natureza derivados dos devanditos virus ou elementos lesivos.

4.Subscrición de servizos

Con carácter xeral, o acceso ás utilidades do sitio web non esixe a subscrición ou rexistro previo do usuario.Non obstante o anterior, o acceso a algún dos servizos que se ofrezan a través do sitio web pode estar condicionado a que o usuario cubra previamente o formulario de subscrición.Para estes efectos, o usuario garante a autenticidade e veracidade de todos aqueles datos que comunique ao cubrir o/os formulario/s de subscrición.O usuario comprométese e responsabilízase a manter toda a información facilitada de forma que responda, en cada momento, á súa situación real.Se, como consecuencia do rexistro, se lle proporcionase un contrasinal ao usuario, este comprométese a facer un uso dilixente e a manter en segredo o contrasinal para acceder a estes servizos.En consecuencia, os usuarios son responsables da adecuada custodia e confidencialidade de calquera identificador e/ou contrasinal que lle sexa subministrado por Adif - Alta Velocidad, e comprométense a non ceder o seu uso a terceiros, xa sexa temporal ou permanente, nin a permitir o seu acceso a persoas alleas.Será responsabilidade do usuario a utilización ilícita dos servizos por calquera terceiro ilexítimo que empregue para tal efecto un contrasinal a causa dunha utilización non dilixente ou da perda do mesmo polo usuario.

5.Protección de datos de carácter persoal

Información básica sobre protección de datos.Para acceder a algún dos servizos ofrecidos a través da páxina web www.adifaltavelocidad.es, os usuarios deberán proporcionar previamente algúns datos de carácter persoal.De conformidade co establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (RXPD), informamos de que os datos persoais facilitados serán tratados por Adif - Alta Velocidad coa finalidade de posibilitar o acceso aos servizos ofrecidos a través da paxina web www.adifaltavelocidad.es.A base que lexitima o tratamento dos datos persoais é o interese público ou o exercicio de poderes públicos.Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal.Adif - Alta Velocidad, como responsable do tratamento destes datos, adoptará as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal que se proporcionen, evitando a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.Adif - Alta Velocidad tratará estes datos conforme ás condicións determinadas neste apartado e con suxeición ao establecido nas condicións particulares do correspondente servizo.Así mesmo, os usuarios poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, e oposición e limitación perante Adif - Alta Velocidad na forma legalmente prevista, dirixindo a súa petición ao enderezo:dpd.adifav@adif.es ou por correo postal en Calle Sor Ángela de la Cruz, 3-7ª Planta, 28020 - Madrid acompañando fotocopia do seu DNI ou pasaporte.

6.Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial

Todos os contidos do sitio web www.adifaltavelocidad.es, incluídos (sen carácter limitativo) bases de datos, imaxes e fotografías, patentes, debuxos, gráficos, ficheiros de texto, audio, vídeo e soporte lóxico, son propiedade de Adif - Alta Velocidad ou dos provedores de contidos (sendo neste último caso obxecto de licenza ou cesión por parte dos mesmos), e están protexidos polas normas nacionais ou internacionais de propiedade intelectual e industrial.A compilación, entendéndose como tal a recompilación, o deseño, ordenación e montaxe de todo o contido da páxina web www.adifaltavelocidad.es, é propiedade exclusiva de Adif - Alta Velocidad e atópase protexida polas normas nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual.Todo o soporte lóxico utilizado nas pantallas, navegación, uso e desenvolvemento da páxina web www.adifaltavelocidad.es é propiedade de Adif - Alta Velocidad ou dos seus provedores de soporte lóxico que se atopa protexido polas leis nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual.As marcas, rótulos, signos distintivos ou logotipos de Adif - Alta Velocidad que aparecen na páxina web www.adifaltavelocidad.es son titularidade de Adif - Alta Velocidad e están debidamente rexistrados.Todos os textos, datos, debuxos gráficos, vídeos ou soportes de audio que aparecen na páxina web www.adifaltavelocidad.es son propiedade de Adif - Alta Velocidad ou das entidades provedoras de información, polo que non poden ser obxecto de ulterior modificación, copia, alteración, transformación, reprodución, adaptación ou tradución por parte do Usuario ou de terceiros sen a expresa autorización por parte dos titulares dos devanditos contidos.A posta a disposición dos Usuarios para o seu uso das bases de datos, debuxos, gráficos, imaxes e fotografías, ficheiros de texto, audio, vídeo e soporte lóxico propiedade de Adif - Alta Velocidad ou dos seus provedores que figuran na páxina web www.adifaltavelocidad.es non implica, en ningún caso, a cesión da súa titularidade ou a concesión dun dereito de explotación a favor do Usuario, distinto do dereito de uso que comporta a utilización lexítima e acorde coa natureza da páxina web.Queda terminantemente prohibido calquera uso dos contidos da páxina web www.adifaltavelocidad.es, dos servizos e, en xeral, de todos os dereitos mencionados nos parágrafos anteriores que se realice sen a autorización de Adif - Alta Velocidad, incluída a súa explotación, reprodución, difusión, transformación, distribución, transmisión por calquera medio, posterior publicación, exhibición, comunicación pública ou representación total ou parcial que, de producirse, constituirán infracción dos dereitos de propiedade intelectual de Adif - Alta Velocidad, sancionados pola lexislación vixente.  

7.Vínculos ou ligazóns hipertextuais coa páxina web www.adifaltavelocidad.es

Os usuarios ou titulares doutras páxinas web que pretendan crear unha ligazón de hipertexto (en diante “ligazóns”) á páxina web www.adifaltavelocidad.es deberán asegurar e comprometerse ao respecto das condicións sobre ligazóns na Rede fixadas por Adif - Alta Velocidad, e que se relacionan a continuación:

 • Non se establecerán ligazóns a páxinas ou subpáxinas nas que non apareza o logotipo de Adif - Alta Velocidad.
 • Non se establecerán ligazóns que permitan a reprodución total ou parcial do contido que conforma a páxina web www.adifaltavelocidad.es.
 • Non se realizarán manifestacións non veraces, inexactas ou incorrectas que poidan inducir a erro ou confusión ou, en xeral, que sexan contrarias á lei, á moral ou aos bos costumes.
 • Non se establecerán ligazóns con sitios que conteñan contidos, manifestacións ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apoloxía do terrorismo ou que atenten contra os dereitos humanos ou sexan discriminatorios da igualdade entre homes e mulleres e que, en xeral, poidan prexudicar de calquera xeito a imaxe de Adif - Alta Velocidad.

En calquera caso, a inclusión de ligazóns da páxina web www.adifaltavelocidad.es por parte doutros sitios web non implica que Adif - Alta Velocidad manteña vínculos ou asociación de ningunha clase co titular da web na que se estableza esa ligazón, nin que Adif - Alta Velocidad promocione, avale, garanta ou recomende os contidos dos devanditos portais de internet ou páxinas web.Por outra banda, a páxina web www.adifaltavelocidad.es pode conter vínculos ou ligazóns con outros portais ou páxinas web non xestionados por Adif - Alta Velocidad, en cuxo caso Adif - Alta Velocidad exímese de toda responsabilidade polas informacións contidas nos devanditos portais de internet ou páxinas web aos que se poida acceder por ligazóns ou buscadores da páxina web de Adif - Alta Velocidad.A presenza de ligazóns de hipertexto ou ligazóns na páxina web www.adifaltavelocidad.es ten finalidade meramente informativa, polo que, tanto expresa como implicitamente, Adif - Alta Velocidad non se responsabiliza nin garante os contidos de ningunha natureza respecto:

 • Da capacidade de comercialización, idoneidade, calidade, cantidade, características, procedencia ou orixe, comercialización ou calquera outro aspecto das informacións, dos produtos ou servizos que se ofrezan e comercialicen a través doutras páxinas web.
 • Dos danos e perdas directos, indirectos ou de calquera outro tipo que puidesen xerar as informacións, produtos ou servizos que se ofrezan, comercialicen, adquiran, vendan ou presten a través doutras páxinas web.
 • Dos prezos ofertados ou pactados polos usuarios coas entidades oferentes nin as transaccións ou operacións que se leven a cabo entre eles, o bo fin das mesmas, os termos e condicións que entre eles pacten nos seus negocios e condicións de usos, as súas modificacións, cumprimento e execución, facturación, forma e medios de pagamento e resolución, informacións que entre eles poidan intercambiarse, contido e uso das informacións de carácter persoal ou non que as devanditas entidades lle esixan ao usuario para captar e levar a cabo as operacións, a publicidade que poidan facer uso os usuarios, nin do uso que os usuarios poidan facer dos signos distintivos dun terceiro ou dos seus propios.

8.Restricións de acceso

Adif - Alta Velocidad resérvase o dereito a denegar discrecionalmente, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, o acceso de calquera usuario á páxina web www.adifaltavelocidad.es ou a algunha parte da mesma.

9.Dereito aplicable e xurisdición competente

O uso dos elementos da páxina web www.adifaltavelocidad.es implica a aceptación das advertencias legais aquí expresadas e, en especial, de que os conflitos relativos a este sitio rexeranse exclusivamente polo Dereito español, sendo os Xulgados e Tribunais españois os únicos competentes.

10.Modificación das presentes condicións e advertencias

Adif - Alta Velocidad resérvase o dereito a modificar as condicións e advertencias aplicables á páxina web www.adifaltavelocidad.es.

11.Suspensión do acceso á páxina web e dos servizos que se inclúen nela

Adif - Alta Velocidad esforzarase en manter a dispoñibilidade continuada da súa páxina web.Con todo, calquera modalidade de operación de proba, control e mantemento será libremente elixida e realizada por Adif - Alta Velocidad en calquera momento, sexan cales sexan os procedementos e medios empregados para levala a cabo.Adif - Alta Velocidad resérvase o dereito a modificar as capacidades de transmisión, seguimento ou outros medios ou servizos técnicos utilizados para o acceso ou utilización da páxina web www.adifaltavelocidad.es.Adif - Alta Velocidad poderá suspender de forma temporal ou definitiva os servizos, sen que isto xere ningún tipo de indemnización en favor do usuario, cando concorra calquera das seguintes circunstancias:

 • Cando sexa necesario para realizar labores de mantemento.
 • Cando sexa necesario para preservar a integridade ou a seguridade dos equipos, dos sistemas ou das redes de Adif - Alta Velocidad ou de terceiros.
 • Cando así o xustifiquen razóns operativas propias ou de terceiros que afecten á prestación dos servizos de Adif - Alta Velocidad.
 • • Cando exista unha causa de forza maior, entendendo por forza maior todo suceso non culposo imposible de prever ou que, previsto ou previsible, fose inevitable, os fallos no acceso á páxina web www.adifaltavelocidad.es, os fallos na subministración de rede eléctrica ou telefónica, os danos producidos por terceiros ou ataques ao servidor do sitio web que afecten á calidade dos servizos e non sexan imputables nin a Adif - Alta Velocidad nin ao usuario, os fallos na transmisión, difusión, almacenamento ou posta a disposición a terceiros das bases de datos e demais contidos do sitio web e os problemas ou erros na recepción, obtención ou acceso á páxina web ou aos servizos por parte dos devanditos terceiros.

12.Peche

Adif - Alta Velocidad poderá dar por pechado o uso da páxina web, sen necesidade de ningún aviso previo ao usuario, nos seguintes supostos:

 • Cando teña coñecemento da realización por parte do usuario dalgunha actividade ilícita a través dos servizos.
 • Cando o usuario incumprira algunha das súas obrigas esenciais.
 • Especialmente, en caso de uso indebido do código de acceso e en caso de vulneración ou impugnación dos dereitos de propiedade intelectual e industrial do sitio web, todo isto, sen prexuízo do exercicio por Adif - Alta Velocidad de cantas accións legais lle correspondan en defensa dos seus intereses.

13.Utilización de cookies

14.Protección datos persoais