Facturación electrónica

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

No marco da implantación da Administración Electrónica no Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif), a Facturación Electrónica forma parte do catálogo de servizos que constitúen a estratexia de despregamento progresivo como soporte ao proceso de transformación.

A implementación da Facturación Electrónica permitiu que ADIF, nas relacións comerciais que mantén cos seus provedores e clientes, intercambie os documentos de factura en formato electrónico, co conseguinte beneficio de axilidade e transparencia na súa tramitación.

Dada a diferente tipoloxía existente entre as facturas recibidas de provedores e as emitidas aos clientes, decidiuse abordar a posta en funcionamento en momentos diferentes, sendo as datas de implantación marzo de 2017 para o caso das facturas emitidas e xuño de 2017 para as facturas recibidas. O obxectivo perseguido é o de homoxeneizar, simplificar e facer máis eficiente o proceso de facturación.

Facturación de provedores

Desde xuño de 2017, ADIF-Alta Velocidad implantou a recepción das facturas dos seus provedores en formato electrónico, permitindo realizar o tratamento centralizado e dixital das facturas recibidas.

Procedementos

Para o correcto desenvolvemento deste proceso, establecéronse procedementos administrativos e controis específicos que garanten a correcta xestión das devanditas facturas. Isto lévanos a requirir, de forma obrigatoria, datos adicionais sen os que non será posible tramitar as facturas recibidas.

Os datos a consignar de forma obrigatoria nas facturas serán:

  • Número de contrato de ADIF-Alta Velocidad en base ao que se emite a factura, o Código de Centro Xestor, para o caso de facturas de xestión sen contrato.
  • Enderezo de correo electrónico do responsable en ADIF-Alta Velocidad desa relación comercial

No caso de facturas que, ao non ter contrato, deba figurarse o Centro Xestor, por parte de ADIF-Alta Velocidade débeselles facilitar a información correspondente ao mismo en cada encargo que se lles solicite. 

Canles de entrada

Título fragmento

Intercambio Electrónico de Datos (EDI)

Dispoñibilidade de factura electrónica en formato a integrar nos sistemas de ADIF-Alta Velocidad, incluído o formato Facturae.

Para iniciar a adhesión á canle de intercambio electrónico de Datos (EDI), deben dirixir a petición a ADIF-Alta Velocidad a facturae@adifaltavelocidad.es

 

Recepción de facturas por correo electrónicoo

En formato PDF (un ficheiro PDF para cada factura) ao seguinte enderezo:
invoicing@adifaltavelocidad.es

Recoméndase que figure o NIF do emisor das facturas no asunto do correo electrónico, para facilitar a súa identificación.
O envío das facturas por correo electrónico aporta:maior rapidez no seu trámite, seguranza e trazabilidade de todo o proceso e sostibilidade medioambiental.

Acceso á Plataforma de Facturación online

Posibilidade de carga directa de facturas a través dun Portal Web

Facturación a clientes

Desde xuño de 2017, ADIF-Alta Velocidad implantou a recepción das facturas dos seus provedores en formato electrónico, permitindo realizar o tratamento centralizado e dixital das facturas recibidas.

Procedementos

Para o correcto desenvolvemento deste proceso, establecéronse procedementos administrativos e controis específicos que garanten a correcta xestión das devanditas facturas.

ADIF-Alta Velocidad pon a disposición dos seus provedores, diferentes posibilidades de canles de entrada para as facturas

Intercambio Electrónico de Datos (EDI)

Dispoñibilidade de factura electrónica en formato a integrar nos sistemas de ADIF-Alta Velocidad, incluído o formato Facturae.

Para iniciar a adhesión á canle de intercambio electrónico de Datos (EDI), deben dirixir a petición a ADIF-Alta Velocidad a facturae@adifaltavelocidad.es

Envío de facturas por correo electrónico en formato PDF

O envío de facturas por correo electrónico aporta seguridade, trazabilidade e axilidade a todo o proceso, ademais de sustentabilidade medioambiental.

No caso de optar pola recepción de facturas en formato PDF, o cliente debe enviar ao enderezo de correo facturae@adifaltavelocidad.es o documento "Declaración de Adhesión á Facturación Electrónica", coa confirmación ou actualización dos seus datos, asinado dixitalmente (ou asinado e selado), indicando no asunto "ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO": Pode acceder ao mencionado documento seleccionando a seguinte ligazón:

A conta de correo facturae@adifaltavelocidad.es está destinada exclusivamente a proporcionar información sobre a integración das facturas e as distintas canles de envío e recepción de facturas.

Para aclaracións sobre os documentos emitidos polo ADIF, así como para peticións de duplicados, deben dirixirse ao seu xestor de cliente, cuxos datos de contacto aparecen na parte inferior dereita das facturas, ou á axencia onde se contratou o servizo.