Caixón de mostraxes

Dispositivo para tomar mostras de balastro ferroviario

Dispositivo para tomar mostras de balastro ferroviario, que pode utilizarse en bancos de liña ferroviaria, para coñecer as súas características e posteriormente probar as devanditas mostras no laboratorio.

Para proporcionar á superestrutura das vías as características idóneas de estabilidade, elasticidade, drenaxe e durabilidade, é fundamental nas obras de construción, mantemento ou renovación utilizar un balastro homoxéneo de adecuada calidade.

Co paso do tempo, o balastro contamínase por diversos motivos, perdendo efectividade e chegando a deixar de cumprir as funcións requiridas, xa sexa por perda das arestas das pedras ou partículas do balastro, ou por unha penetración alta de finos, ata facer necesario o tratamento ou a renovación do balastro.

Para determinar o grao de contaminación, é necesario tomar mostras do balastro periodicamente. Na actualidade, estas mostras tómanse realizando catas no banco de balastro, por medios manuais, xeralmente cunha pa. Estas catas, que normalmente se realizan no ombreiro do banco para evitar desguarnecer a vía no posible, sempre constitúen unha operación destrutiva. A partir da mostra de balastro obtida na cata realízanse os ensaios correspondentes, incluídos os de granulometría, resistencia e durabilidade.

METODOLOXÍA para a determinación das medidas óptimas de protección da avifauna en novas liñas de Alta Velocidade

Accións preparatorias

Estudo e definición das potenciais áreas de implantación de pantallas anticolisión de avifauna.

  • Análise e avaliación de seccións ferroviarias.
  • Estudos previos de poboación de avifauna, frecuencia, cruzamento e mortalidade.
  • Seguimento de trens e rexistro de colisións.
  • Análise e avaliación de resultados preliminares.
  • Proposta de seccións específicas para a colocación de pantallas.
Implantación

 

 

Das pantallas anticolisión de avifauna nas zonas seleccionadas

 

 

 

Seguimento do impacto do proxecto

 

 

Avaliación da eficacia das barreiras de colisión de avifauna.

 

 

 

Compartida con: