Impacto Cero

Pantalla anticolisión para aves nunha liña ferroviaria.

Modelo Utilidad Nacional UNAC 201831835 Compartido con la Universidad Autónoma de Madrid, FCC y Prointec

Pantalla para a protección das aves e evitar que choquen cos trens nas liñas de alta velocidade.

Descrición

Nas marxes da plataforma ferroviaria créase un elemento visual que as aves percibirán como un obstáculo no seu voo, corrixindo a súa traxectoria no cruce transversal sobre a infraestrutura.
O voo das aves realizarase a unha altura suficiente, evitando a colisión con calquera elemento fixo da plataforma e, especialmente, cos trens que circulen pola liña.

As infraestruturas ferroviarias, pola súa natureza lineal, constitúen unha barreira para o paso das aves. A pantalla anticolisión forma parte dos sistemas de seguridade e instálase cun dobre propósito:

  • Reducir a mortalidade da avifauna como unha medida correctora dos impactos ambientais en espazos e contornas naturais con presenza de especies con protección legal ou de interese para a súa conservación.
  • Minimizar os riscos, mellorando as condicións de seguridade e de funcionamento das liñas.

Metodoloxía para a determinación das medidas óptimas de protección da avifauna en novas liñas de alta velocidade

Accións preparatorias

Estudo e definición das potenciais zonas de implantación das pantallas anticolisión de avifauna.

  • Análise e avaliación de seccións ferroviarias.
  • Estudos previos de poboación de avifauna, frecuencia, cruzamento e mortalidade.
  • Seguimento en trens e rexistro de colisións.
  • Análise e avaliación de resultados preliminares.
  • Proposta de tramos específicos para colocación de pantallas.