Accessibilitat

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

L’entitat pública empresarial Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2020, considerant les excepcions de l'RD 1112/2018.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.adif.es.

Títol

ILUNION Accesibilidad ha dut a terme una auditoria d'accessibilitat del lloc web d'Adif, a fi de certificar el seu compliment del nivell AA de les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web en la seva versió 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.1) publicades pel World Wide Web Consortium (W3C), així com dels requisits per satisfer la Norma UNE 301 549:2018, també en el nivell AA.

Consulteu l'informe

Situació de compliment

Aquest lloc web compleix parcialment l'RD 1112/2018 a causa de les excepcions i de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

ILUNION Accesibilidad certifica, amb data 27 de juliol de 2022, que el lloc web d'Adif compleix parcialment el nivell Doble A segons les Pautes d'Accessibilitat al Contingut de la Web 2.1 de la Web Accessibility Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium, encara que s'ha detectat que encara existeixen les següents barreres:

 • Existeixen imatges la descripció textual de les quals cal revisar.
 • En algunes pàgines cal revisar l'ús del color, així com el contrast entre primer pla i fons.
 • Hi ha problemes en la visualització del contingut en augmentar el text o fer zoom.
 • Hi ha problemes en la navegació amb teclat.
 • En alguns casos no s'identifiquen els errors apropiadament.
 • En alguns casos cal revisar la interacció amb tecnologies de suport.

Contingut no accessible

El contingut que apareix a continuació no és accessible pels motius següents:

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 27 de juliol de 2022.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una auditoria d'accessibilitat amb la metodologia OA

Observacions i dades de contacte

Pot fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 9.2.a) de l'RD 1112/2018), com ara:
 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web,
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut,
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatius a l’accessibilitat del lloc web.
A través del formulari de contacte següent, seleccionant l’àrea “Bústia de Comunicació Web".

Pot presentar:
 • una queixa relativa al compliment dels requisits de l'RD 1112/2018 o

 • una sol·licitud d'informació accessible relativa a: 

  • continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació de l'RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4,

  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

A través de la Instància Genèrica de la seu electrònica del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, així com de la resta d'opcions recollides a la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible les rebrà i les tractarà la Secretaria General d'Administració Digital.
Procediment d'aplicació.

Si, una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, si no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o si la resposta no complís els requisits contemplats a l'article 12.5, la persona interessada podria iniciar una reclamació. Igualment, es pot iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través de la Instància Genèrica de la seu electrònica del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, així com a la resta d'opcions recollides a la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
Les reclamacions les rebrà i les tractarà la Sotsdirecció General d'Inspecció de Serveis del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.