Contribució a Agenda 2030

de Nacions Unides
 

Títol
Adif, conscient de la seva responsabilitat com a entitat de servei públic i de l’impacte tan rellevant que la seva activitat genera en la societat i el medi ambient, ha dirigit la seva orientació estratègica cap al concepte de desenvolupament sostenible. Aquesta orientació implica un compromís amb els desafiaments, tant globals com locals, en l’àmbit de desenvolupament econòmic inclusiu, la salut, la cohesió social, el respecte a l’entorn i el bon govern.
Per això, l’entitat està treballant per complir aquest compromís amb el desenvolupament sostenible mitjançant l’alineament de la seva estratègia amb l’Agenda de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

Accions rellevants d’Adif que contribueixen a la consecució dels ODS

Responsive Image

Programa SDG Ambition

Accions ambicioses per a l’assoliment dels ODS del Pacte Mundial de Nacions Unides Espanya.Adif participa en aquest programa que dona suport a les empreses perquè fixin objectius empresarials ambiciosos i accelerin la integració dels ODS en la gestió de les seves activitats empresarials.La iniciativa permet, a les empreses, aprofitar el valor empresarial dels ODS, augmentar la resiliència i aconseguir un creixement a llarg termini.

Programa Integral de Formació en ODS a empleats

Acció formativa en línia feta a través del Pacte Mundial de Nacions Unides Espanya.

Grup d’Acció Sostenibilitat i RSE a les empreses públiques a Forética.

Liderat per Adif i ICO, és una plataforma col·laborativa de lideratge en sostenibilitat i RSE per al sector públic empresarial, amb la finalitat d’avançar en l’àmbit de la sostenibilitat empresarial i contribuir a l’assoliment de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.
Responsive Image
Responsive Image

Grup de treball SDG Rail Index de la UIC

Plataforma formada per administradors d’infraestructures ferroviàries, operadors ferroviaris i empreses del sector ferroviari que tracta diferents aspectes relacionats amb la informació no financera, amb l’objectiu d’identificar els ODS rellevants per al ferrocarril, establint pesos per a cada un d’ells per aconseguir l’harmonització d’estàndards ASG.

Conveni Marc per al Compliment de l’Agenda 2030.

Adif, juntament amb altres empreses públiques, té subscrit amb la Secretaria d’Estat per a l’Agenda 2030 aquest acord per establir una via estable de col·laboració que doni coherència i continuïtat a totes les iniciatives, programes, mesures i accions desenvolupin conjuntament per avançar en el compliment dels ODS de l’Agenda 2030.