Període 2014-2020

Finançament europeu

Responsive Image

En el període 2014-2020, es preveuen unes ajudes per un valor de 518,1 milions d’euros.
El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del PO Pluriregional d’Espanya 2014-2020, aporta 413,6 milions d’euros, que es desglossen en 294,6 milions d’euros que corresponen als ajuts a l’Objectiu Temàtic 7: Transport sostenible, 3,2 milions d’euros a l’Objectiu Temàtic 4: Economia baixa en carboni, i 5,0 milions d’euros a l’Objectiu Temàtic 13: Assistència tècnica, i 110,8 milions d'euros a través dels recursos REACT-EU dins de l'Eix Prioritari 20 i amb l'Objectiu Temàtic 13: “Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una reparació verda, digital i resilient de l'economia”. 
El Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF), que hi aporta 104,5 milions d’euros.

Per a aquest període Adif també té concedits uns ajuts FEDER per import de 7,5 milions d'euros. D'aquests, 6,4 milions d'euros són gestionats pel Ministeri Ciència i Innovació (MCIN) i estan destinats al projecte MERCAVE dins de l'Objectiu Temàtic 1; i 1,1 milions d'euros per l'Institut de Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE) per a projectes d'R+D+i en l'Objectiu Temàtic 4. (Vegeu informació de finançament en R+D+i)

(Dades a 31 de desembre de 2023)

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) forma part dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (Fons EIE) juntament amb el Fons Social Europeu (FSE), el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

L’objectiu d’aquests fons és promoure la competitivitat i la convergència de tots els territoris i són un instrument essencial per fer front als principals reptes de desenvolupament d’Espanya i en l’aplicació de l’Estratègia Europa 2020.

L’Estratègia Europa 2020 és l’agenda de creixement i ocupació de la UE en aquesta dècada. Assenyala el creixement intel·ligent, sostenible i integrador com a mode de superar les deficiències estructurals de l’economia europea, millorar-ne la competitivitat i la productivitat i donar suport a una economia social de mercat sostenible.

El 30 d’octubre del 2014, el Regne d’Espanya va signar l’Acord d’Associació amb la Comissió Europea en el qual s’estableix l’estratègia per a l’ús òptim dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus a tot el país.

La gestió a Espanya dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (Fons EIE) la fa el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Reglaments europeus: 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell i 480/2014, 821/2014, 1011/2014 i 2015/207 de la Comissió.

FEDER

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del PO Pluriregional d’Espanya, Objectiu Temàtic 7: Transport sostenible, assigna de manera indicativa una ajuda de 294,6 milions d’euros.

La Subdirecció General de Gestió de FEDER del Ministeri d’Hisenda va encomanar a ADIF les funcions incloses en l’Acord signat pel director general de Fons Comunitaris el 17 d’abril de 2017 i acceptat pel president d’ADIF el 8 de maig de 2017.

Descripció d’Operacions i accions de comunicació fetes

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). REACT-EU

Finançat com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de COVID-19
 

La normativa que regeix els recursos REACT-EU es troba al Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de desembre de 2020 pel qual es modifica el Reglament (UE) 1303/2013 pel que fa als recursos addicionals i les disposicions d'execució a fi de prestar assistència per afavorir la recuperació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i per preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia (REACT-EU).

 

La inclusió dels recursos REACT-EU es fa a través de la incorporació al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 Pluriregional d'Espanya de l'Eix Prioritari 20, amb un únic Objectiu Temàtic (13), definit “Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una reparació verda, digital i resilient de l'economia”, i una única Prioritat d'Inversió (13) amb la mateixa denominació: “Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una reparació verda, digital i resilient de l'economia”.  

Sota aquest objectiu temàtic i aquesta prioritat d'inversió s'han definit actuacions dins de l'Objectiu Específic:

  • OE 20.1.4 - OE REACT UE 4. “Suport a les inversions que contribueixin a la transició cap a una economia verda”.
L'ajuda estimada prevista per a aquestes actuacions és de 110,8 milions d'euros.

(Dades a 31 de desembre de 2023)
Actuacions

Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF)


El mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF) és un instrument de la Unió Europea per proporcionar ajuda financera a projectes d’interès comú de les xarxes transeuropees de transport, telecomunicacions i energia.

L’objectiu d’aquests ajuts és desenvolupar i millorar la xarxa europea de transport, alhora que promou solucions de mobilitat sostenibles i innovadores. 

Aquests ajuts els gestiona l’Agència INEA de la Comissió Europea a través de convocatòries anuals i s’atorguen en competència entre les diferents sol·licituds concurrents.

Reglaments europeus: 1315/2013 i 1316/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

Actuacions
Responsive Image
El mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF) cofinança, amb una ajuda de 104,5 milions d’euros, les actuacions següents