Període 2014-2020

Finançament europeu

Responsive Image

En el període 2014-2020, es preveuen unes ajudes per un valor de 514,3 milions d’euros. El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del PO.Pluriregional d’Espanya 2014-2020, aporta 396,7 milions d’euros, que es desglossen en 387,86 milions d’euros que corresponen als ajuts a l’Objectiu Temàtic 7: Transport sostenible, 3,18 milions d’euros a l’Objectiu Temàtic 4: Economia baixa en carboni i 5,67 milions d’euros a l’Objectiu Temàtic 13: Assistència tècnica. I el Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF), que hi aporta 117,6 milions d’euros.
Per a aquest període, Adif també té concedides unes ajudes FEDER per un import de 8,2 milions d'euros que són gestionades pel Ministeri Ciència i Innovació (MCIN ) I l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE). ( Vegeu informació de finançament en R+D+ I )

(Dades a 31 de desembre de 2020)

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) forma part dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (Fons EIE) juntament amb el Fons Social Europeu (FSE), el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

L’objectiu d’aquests fons és promoure la competitivitat i la convergència de tots els territoris i són un instrument essencial per fer front als principals reptes de desenvolupament d’Espanya i en l’aplicació de l’Estratègia Europa 2020.

L’Estratègia Europa 2020 és l’agenda de creixement i ocupació de la UE en aquesta dècada. Assenyala el creixement intel·ligent, sostenible i integrador com a mode de superar les deficiències estructurals de l’economia europea, millorar-ne la competitivitat i la productivitat i sustentar una economia social de mercat sostenible.

El 30 d’octubre del 2014, el Regne d’Espanya va signar l’Acord d’Associació amb la Comissió Europea en el qual s’estableix l’estratègia per a l’ús òptim dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus a tot el país.

La gestió a Espanya dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (Fons EIE) la fa el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Reglaments europeus:1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell i 480/2014, 821/2014, 1011/2014 i 2015/207 de la Comissió.

FEDER

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del POPluriregional d’Espanya, Objectiu Temàtic 7: Transport sostenible, assigna de manera indicativa un ajut de 404,9 milions d’euros.

La Subdirecció General de Gestió de FEDER del Ministeri d’Hisenda va encomanar a ADIF les funcions incloses en l’Acord signat pel director general de Fons Comunitaris el 17 d’abril de 2017 i acceptat pel president d’ADIF el 8 de maig de 2017.

Descripció d’Operacions i accions de comunicació fetes

Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF)

El Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF) és un instrument de la Unió Europea per proporcionar ajuda financera a projectes d’interès comú de les xarxes transeuropees de transport, telecomunicacions i energia.

L’objectiu d’aquests ajuts és desenvolupar i millorar la xarxa europea de transport, alhora que promou solucions de mobilitat sostenibles i innovadores. 

Aquests ajuts els gestiona l’Agència INEA de la Comissió Europea a través de convocatòries anuals i s’atorguen en competència entre les diferents sol·licituds concurrents.

Reglaments europeus:1315/2013 i 1316/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

Actuacions

El Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF) cofinança, amb una ajuda de 117,6 milions d’euros, les actuacions següents