Informació pública

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Actualment, tenim publicada la informació pública següent, a la qual es pot accedir des d’aquests enllaços:

Informació pública d’expropiacions, estudis i projectes

​​​​​
La Constitució Espanyola, en l'article 33, reconeix el dret a la propietat privada i a l’herència, el contingut de la qual estarà delimitat per la seva funció social, i que ningú no podrà ser privat dels seus béns i drets si no és per causa justificada d’utilitat pública o d’interès social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb allò que les lleis disposin.
Per garantir els drets dels ciutadans davant les actuacions de les administracions públiques, s’han previst els tràmits de participació ciutadana mitjançant processos d’informació pública, en compliment dels articles 18 i 19.1 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i articles concordants del seu Reglament (Decret de 26 d’abril de 1957).

Informació pública d’estudis i projectes tècnics

Tràmit d’informació pública d’Adif, previ a l’aprovació d’un projecte per declarar la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats per la seva execució, amb l’objecte que qualsevol persona pugui aportar per escrit les dades oportunes per rectificar possibles errors de la relació que es publica en l’anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d’ocupació.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Ejecución para la Accesibilidad del Apeadero de Martutene en San Sebastián (Gipuzkoa)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF, por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto de Renovación de Vía del Ramal de acceso al Puerto interior de Ferrol"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal – Murcia. Subtramo: La Encina Bif. Alicante. Vía y electrificación"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de la Nueva Estación de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de reparación del puente sobre el Torrente de Roda en el p.k. 611/930 de la línea Madrid-Chamartín - Barcelona-Estació de França. Provincia de Tarragona"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de Construcción para la supresión de los pasos a nivel en los PP.KK. 74/ 000, 74/286, 74/412, 74/555 y 74/661 de la línea 230 Rfig PlanaPicamoixon-Reus, T.M. Alcover (Tarragona)
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto básico de ejecución del estudio funcional del Complejo Ferroviario de Mercancías de Vicálvaro"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, de los "Proyectos de construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en estaciones del tramo ZaragozaTarragona por Lleida. Estaciones de Juneda y Raimat"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto, "Proyecto deConstrucción de la Autopista Ferroviaria Algeciras – Zaragoza. PasosSuperiores del Tramo: Santa María de Huerta (P.K. 194,6) – Aguja 25(P.K. 336,363)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto deconstrucción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitudútil De 750 m en estaciones del tramo Zaragoza-Tarragona por Caspe.Estaciones de Chiprana, Nonaspe y Flix"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento y consolidación de la trinchera situada entre los PP.KK. 98+875 A 99+125. Línea: Bif. Aigúes-Frontera la Tour de Carol-Enveigt (P.K. 50,707) / Puigcerdá. Tramo: Vic-Ripoll"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de construcción de protecciones contra desprendimientos en el talud del P.K. 491/950 al 492/108 de la línea 08770 Oviedo-Santander, de la Red de Ancho Métrico, en Cantabria"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento y consolidación de la trinchera situada entre los PP.KK. 44+850 a 45+330. Línea: Bif. Aigües - Frontera la Tour de Carol Enveigt (P.K. 50,707) / Puigcerdá. Tramo: Montcada Bif. - Les Franqueses del Vallés - Vic"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Constructivo para Renovación Integral de la Línea en el Tramo: Buñol-Utiel. Plataforma y Vía".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto detratamiento de la trinchera de la línea Madrid-Chamartín – Barcelona-Est. de França entre los PP.KK. 166+050 a 166+280 (Raimat talud izquierdo)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto, "Proyecto de Construcción de Renovación Integral de los túneles de Villabona (90 I y 90 II). Línea León -Gijón"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel existente en el P.K. 7/047 de la línea Desierto-San Julián de Muskiz. Término municipal de Ortuella (Bizkaia)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de supresión de paso a nivel P.K. 375/775 de la línea férrea Oviedo Llanes. T.M. de Parres (Asturias)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de construcción para la Duplicación de Vía entre La Carrera y Pola de Siero, en la Línea Oviedo – Santander. Vía y Electrificación"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de Construcción de nuevo cruce a distinto nivel entre andenes y mejora de la accesibilidad en la estación de Vilamalla (Girona)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, del "Proyecto de Construcción de supresión del paso a nivel del P.K. 385/ 067 de la línea Rfig La Encina a Alacant-Terminal (Nº de línea 330) Término Municipal de Caudete (Albacete)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF, por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto de Construcción de actuaciones complementarias en la línea Sagunto Bif. Teruel"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública complementaria a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de la nueva estación de Reus-Bellissens (Tarragona)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el proyecto "Proyectos de ampliación de gálibo en túneles y pasos superiores de la línea 610 Bifurcación Teruel - Sagunto. Tramo: Teruel - Sagunto. Túneles"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF, por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto Constructivo para el montaje de vía y electrificación de la segunda vía del subtramo Mogente-Alcudia de Crespins, perteneciente al tramo Nudo de la Encina-Játiva"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de acondicionamiento y mejora de drenajes entre los PP.KK. 744+000 al 753+000. Eje Noreste. Tramo 4.a."

Informació pública d’expropiacions

Tràmit d’informació pública d’un expedient d’expropiació forçosa iniciat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a instàncies de la beneficiària de l’expropiació, Adif, perquè les persones o entitats interessades puguin formular les al·legacions que creguin oportunes a aquest expedient d’expropiació, convocant, si escau, els propietaris dels béns i drets afectats a l’estesa de les actes prèvies a l’ocupació en el lloc, dies i hores que s’indiquen.
Información pública de expropiaciones
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 279ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción de Ampliación a 750 metros de las vías de apartado de la Estación de Escacena. Línea Sevilla-Huelva" en el término municipal de Escacena del Campo (Huelva)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 282ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto Básico de paso entre andenes y mejora de accesibilidad del apeadero de San Yago, Galapagar (Madrid)" en el término municipal de Galapagar (Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 278ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo (vía y catenaria) para la nueva remodelación integral de la estación de Fuente de San Luis (Valencia), para la implantación del ancho estándar" en el término municipal de Valencia (Valencia)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 281ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto Modificado del Proyecto Constructivo de Renovación de Vía y Electrificación de la línea Madrid - Valencia, entre los PP.KK. 68+295 y 101+328. Tramo Pobla Llarga - Silla" en los términos municipales de Silla, Picassent, Benifaió, Alginet, Algemesí, Alzira y Carcaixent (Valencia)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 211ADIF2397 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo para la Supresión del Paso a Nivel, clase C, del P.K. 59/064 de la Línea RFIG S. Vicente Calders l´Hospitalet. Término municipal de Sant Sadurní d´Anoia (Barcelona)" en el término municipal de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 213ADIF2397 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo para la Supresión del paso a nivel, clase B, del P.K. 54/246 de la Línea RFIG S. Vicente Calders L’Hospitalet. Término Municipal de La Granada (Barcelona)" en los términos municipales de La Granada y Avinyonet del Penedés (Barcelona)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 212ADIF2397 motivado por las obras de "Proyecto constructivo para la supresión del paso a nivel, clase B, del P.K. 55/361 de la línea Tarragona – Barcelona – Francia. Término Municipal de Subirats" en el término municipal de Subirats (Barcelona)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 283ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción para la duplicación de vía entre Astillero y Orejo, en la línea Santander – Bilbao. Vía y Electrificación" en los términos municipales de Astillero, Medio de Cudeyo y Marina de Cudeyo (Cantabria).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 284ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción para la Mejora de las Condiciones de Evacuación y Ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de Cercanías de Alcobendas – San Sebastián de los Reyes" en los términos municipales de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 234ADIF2198 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción de la Remodelación de las Estaciones de Parets del Vallés, Granollers – Canovelles, Les Franqueses del Vallés y La Garriga" en los términos municipales de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallés y La Garriga (Barcelona)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 288ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto modificado del proyecto constructivo de duplicación de vía en el tramo Muriedas – Santander y otras actuaciones en la línea de cercanías C-1 entre Guarnizo y Muriedas" en los términos municipales de Santander, Camargo y Astillero (Cantabria)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 287ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de renovación del trayecto Pola de Lena - Oviedo" en los términos municipales de Lena, Mieres, Oviedo y Ribera de Arriba (Asturias)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 286ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de Emergencia de las obras de consolidación del talud derecho en la boca de entrada del Túnel de Meirama por deslizamiento de la ladera. T/Santiago – A Coruña. Línea 822. Bif. Valorio – A Coruña" en el término municipal de Cerceda (A Coruña)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 289ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de construcción de mejora del drenaje en los PK.394+347, 405+982 y 408+900. Tramo: Villa del Río – El Carpio. Línea: Madrid – Sevilla" en los términos municipales de Bujalance, El Carpio, Montoro y Pedro Abad (Córdoba)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 291ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo de las Obras Complementarias del Túnel de Langreo. Línea 08-752 Laviana – Gijón Sanz Crespo. Red de Ancho Métrico de Asturias" en el término municipal de Langreo(Asturias)

Informació pública d’avaluació ordinària d’impacte ambiental

Títol
La Constitució espanyola recull, en l'article 45, el deure de la protecció i preservació del medi ambient. Un dels instruments amb què compta la legislació per garantir aquesta obligació es troba en el procés d’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient.
Aquest procés està regulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, que, entre els seus principis rectors compta, en l'article 2, amb el principi de la participació pública.
De la mateixa manera, la llei esmentada estableix, en el capítol II, secció 1a, el procediment d’avaluació ordinària d’impacte ambiental de projectes, per a aquells casos previstos en l'article 7.

Informació pública de projectes i estudis d’impacte ambiental

Tràmit d’informació pública de projectes, l’autorització dels quals correspon a Adif en qualitat d’òrgan promotor i substantiu d’aquests, previ a la seva aprovació i realitzat als efectes i en la forma que preveu l’article 36 de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.
En estos momento no hay ningún trámite abierto de información pública sobre proyectos y estudios de impacto ambiental