Informació pública

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Actualment, tenim publicada la informació pública següent, a la qual es pot accedir des d’aquests enllaços:

Informació pública d’audiència, expropiacions, estudis i projectes

​​​​​
La Constitució espanyola, en l'article 33, reconeix el dret a la propietat privada i a l’herència, el contingut de la qual estarà delimitat per la seva funció social, i que ningú no podrà ser privat dels seus béns i drets si no és per causa justificada d’utilitat pública o d’interès social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb allò que les lleis disposin.
Per garantir els drets dels ciutadans davant les actuacions de les administracions públiques, s’han previst els tràmits de participació ciutadana mitjançant processos d’informació pública, en compliment dels articles 18 i 19.1 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i articles concordants del seu Reglament (Decret de 26 d’abril de 1957).

Tràmit d'audiència sobre la proposta de reglament de determinació dels cànons ferroviaris

L'article 96.1 de la Llei 38/2015, del sector ferroviari, disposa que la utilització de les infraestructures ferroviàries i instal·lacions de servei de titularitat dels administradors generals d'infraestructures ferroviàries dona lloc a la percepció de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari regulades en els articles 97 i 98 d'aquesta Llei, que reben el nom de cànons ferroviaris. Els cànons els determinen els administradors d'infraestructures ferroviàries seguint el que estableix l'article 100 de la Llei del sector ferroviari, i s'aproven mitjançant un Reglament adoptat pel Consell d'Administració que ha de ser publicat al “Butlletí Oficial de l'Estat” i incorporat a la Declaració sobre la xarxa.

D'altra banda, l'article 100.2 de la Llei del sector ferroviari disposa, quant al procediment per a l'aprovació de la proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris, les seves modificacions anuals i revisions excepcionals, i la proposta ha de ser publicada al portal web de l'administrador d'infraestructures a fi de donar audiència, durant un termini no ampliable de quinze dies naturals, als ciutadans afectats i obtenir totes les aportacions addicionals que altres persones o entitats puguin fer.

Així mateix, s'estableix que, durant aquest mateix termini de quinze dies naturals, la proposta s'ha de consultar amb els obligats al pagament dels cànons, d'acord amb els articles 97.2 i 98.2 de la Llei del sector ferroviari, i amb les comunitats autònomes, que poden remetre l'informe corresponent abans que concloguin els quinze dies esmentats.

En virtut d'això i de conformitat amb el que disposa l'article 100.2 de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari, la Presidència de l'entitat pública empresarial Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha adoptat la resolució següent, de conformitat amb el que preveu l'article 100.2 de la Llei del sector ferroviari:

  • Obertura del tràmit d'audiència pel termini improrrogable de quinze dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució a la pàgina web de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif), perquè qualsevol persona física i jurídica pugui formular les observacions o suggeriments que consideri convenients i tots els interessats puguin al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents sobre la proposta adjunta a la present resolució.
  • Hauran de presentar les al·legacions, els documents i les justificacions que considerin pertinents sobre la proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris a través de la seu electrònica d'Adif, mitjançant el procediment de presentació de Sol·licituds, escrits i comunicacions (instància general), indicant “exposa”: “Al·legacions a la proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris”.
  • La proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris estarà a la disposició dels interessats als enllaços següents.

Data de publicació: 25 de setembre de 2023

Informació pública d’estudis i projectes tècnics

Tràmit d’informació pública d’Adif, previ a l’aprovació d’un projecte per declarar la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats per la seva execució, amb l’objecte que qualsevol persona pugui aportar per escrit les dades oportunes per rectificar possibles errors de la relació que es publica en l’anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d’ocupació.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto: "Proyecto de Construcción. Autopista Ferroviaria Algeciras – Zaragoza. Túneles "La Anchada", "Ribota", "La Planilla", "Zadallos", "Los Santos", "San José", "Embid", "Villanueva", "Peña de la Viuda", "El Estrechuelo" y "Arapiel".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de construcción para supresión de la limitación temporal de velocidad a 80 km/h, que afecta al tramo metálico comprendido entre el PK 337+750 y el 338+000. Línea 320. Chinchilla de Montearagón AG. 298,4 A".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de nuevo cruce a distinto nivel entre andenes y mejora de la accesibilidad en la estación de Guadajoz (Sevilla)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Ampliación de Apartaderos a 750 m en la Red Ferroviaria de Interés General. Subdirección de Operaciones Norte. Línea Miranda de Ebro - Bilbao. Estación de Lezama (Provincia de Álava)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF – Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto Básico para el Modificado del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid Extremadura. Talayuela - Cáceres. Tramo: Arroyo de Santa María Navalmoral de la Mata"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento y consolidación de la trinchera situada entre los PP.KK. 35+920 a 38+040. Línea La Tour de Carol-Enveigt (p.k. 50,707) / Puigcerdá – bif. Aigües. Tramo Ripoll – La Tour de Carol’’
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el " Proyecto de Tratamiento y Consolidación de la Trinchera situada entre los PP.KK. 66+460 a 66+980. Línea: L´Hospitalet de Llobregat – MaçanetMassanes. Tramo: Tordera – Maçanet-Massanes’’
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción de Nuevo Cruce a Distinto Nivel entre Andenes y Mejora de la Accesibilidad en la Estación de Colloto (Asturias)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto Básico para la estabilización de la ladera de Almargen en la línea Bobadilla-Algeciras. P.K: 35+000 – 42+000. Cañete la Real (Málaga)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción para la ampliación de gálibo de los túneles de la Línea 420 Bobadilla-Algeciras"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción de Nuevo cruce a distinto nivel entre andenes y mejora de la accesibilidad en la Estación de Noreña (Asturias)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de la declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Reparación sobre la riera de Riudecols en el PK 569/161 de la línea Miraflores-S Vicenç de Calders. Tramo: Mora la Nova-Reus
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de una base de montaje y acopios de balasto para el montaje de vía de la LAV Murcia – Almería. Tramo: Murcia - Lorca"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de renovación integral de infraestructura y vía. Línea Monforte de Lemos – Bif. Chapela. Tramo: Estación de Guillarei Estación de Redondela"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del proyecto actualizado conforme a "Proyecto Constructivo de supresión de pasos a nivel en PK 118/101 de la línea Venta de Baños-Gijón-Cercanías, TM Mieres (Asturias)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE PASOS ELEVADOS ADAPTADOS A PMR Y PROLONGACIÓN DE ANDENES EN APEADEROS DE LA PROVINCIA DE GERONA. 6. VILAJUÏGA".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del proyecto "Proyecto de estabilización de terraplén 'La Marga' entre los PP.KK. 49+150 y 50+231 de la Línea 700. Int. Abando-Ind. Prieto-Casetas (Gallur-Cortes de Navarra)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de reparación y mejora de la plataforma entre los PP.KK. 108+300 al 108+800 del tramo Ortigueira- Ribadeo de la línea 740 Ferrol-Pravia"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de nuevo cruce a distinto nivel entre andenes y mejora de la accesibilidad en la estación de Perlora".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEDRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 433+000 AL 448+000. EJE ESTE Tramos 8.a y 8.b".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción de nuevo cruce a distinto nivel entre andenes y mejora dela accesibilidad en la estación de Anoeta (Gipuzkoa)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del proyecto actualizado conforme a "Proyecto Constructivo de supresión de pasos a nivel en PK 118/101 de la línea Venta de Baños-Gijón-Cercanías, TM Mieres (Asturias)".

Informació pública d’expropiacions

Tràmit d’informació pública d’un expedient d’expropiació forçosa iniciat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a instàncies de la beneficiària de l’expropiació, Adif, perquè les persones o entitats interessades puguin formular les al·legacions que creguin oportunes a aquest expedient d’expropiació, convocant, si escau, els propietaris dels béns i drets afectats a l’estesa de les actes prèvies a l’ocupació en el lloc, dies i hores que s’indiquen.
Información pública de expropiaciones
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 294ADIF2398 motivado por las obras de "Adaptación del Proyecto de ejecución de un apeadero de cercanías en La Tenería (Pinto)" en el término municipal de Pinto (Madrid).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 297ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la variante de Rincón de Soto. Línea Castejón Logroño (La Rioja)" en los términos municipales de Alfaro y Rincón de Soto (La Rioja).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 304ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la Nueva Estación de Lugo" en el término municipal de Lugo (Lugo)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 216ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel del p.k. 197/178 de la línea RFIG 516 Mérida – Los Rosales. Término municipal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla)" en el término municipal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 290ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo para la renovación de vía. Trayecto: Xátiva - Alcoi. Tramo: Xátiva - Ontinyent" en los términos municipales de Xátiva, Genovés, Benigánim, Quatretonda, La Pobla del Duc, Otos, Montaverner, El Palomar, Bufalí, Albaida, Benissoda, Agullent y Ontinyent (Valencia)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 303ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de construcción del acondicionamiento del túnel de Roda de Bará para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: Castellbisbal – Murcia. Subtramo: Sant Vicenç de Calders – Tarragona– Nudo Vilaseca" en el término municipal de Roda de Bará (Tarragona)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 214ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de supresión del paso a nivel del pk 30/895 de la línea 240 Sant Vicenç de Calders - L´Hospitalet De Llobregat. T.M. de Bellvei (Tarragona)" en los términos municipales de Bellvei y Santa Oliva (Tarragona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 285ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción para la adaptación a 750 m de una de las vías de apartado de la estación de Cella" en el término municipal de Cella (Teruel).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 215ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de supresión del paso a nivel del p.k. 538/738 de la línea Madrid – Barcelona en el término municipal de Móra la Nova (Tarragona)" en el término municipal de Móra la Nova (Tarragona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento delas actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 296ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto Básico parala Mejora de las Condiciones de Accesibilidad, Evacuación y Ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de Cercanías de Doce de Octubre" en el término municipal de Madrid (Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 295ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Protecciones Acústicas resultantes de los Planes de Acción contra el Ruido. Fases I y II. Área n.º 2 Zona Norte: País Vasco, Asturias, Aragón y Castilla y León. Área n.º 5 Red de ancho métrico: Asturias y Cantabria" en los términos municipales de Andoain, Anoeta, Hernani, Ordizia, Tolosa (Guipúzcoa), Sestao (Vizcaya) y Utebo (Zaragoza).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento delas actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 300ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la Nueva Estación de Parla Norte (Madrid)" en el término municipal de Parla (Madrid)

Informació pública d’avaluació d’impacte ambiental ordinària

Títol
La Constitució espanyola recull, en l'article 45, el deure de la protecció i preservació del medi ambient. Un dels instruments amb què compta la legislació per garantir aquesta obligació es troba en el procés d’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient.
Aquest procés està regulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, que, entre els seus principis rectors compta, en l'article 2, amb el principi de la participació pública.
De la mateixa manera, la llei esmentada estableix, en el capítol II, secció 1a, el procediment d’avaluació ordinària d’impacte ambiental de projectes, per a aquells casos previstos en l'article 7.

Informació pública de projectes i estudis d’impacte ambiental

Tràmit d’informació pública de projectes, l’autorització dels quals correspon a Adif en qualitat d’òrgan promotor i substantiu d’aquests, previ a la seva aprovació i realitzat als efectes i en la forma que preveu l’article 36 de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.
En aquest moment no hi ha cap tràmit obert d'informació pública sobre projectes i estudis d'impacte ambiental