Informació pública

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Actualment, tenim publicada la informació pública següent, a la qual es pot accedir des d’aquests enllaços:

Informació pública d’audiència, expropiacions, estudis i projectes

​​​​​
La Constitució espanyola, en l'article 33, reconeix el dret a la propietat privada i a l’herència, el contingut de la qual estarà delimitat per la seva funció social, i que ningú no podrà ser privat dels seus béns i drets si no és per causa justificada d’utilitat pública o d’interès social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb allò que les lleis disposin.
Per garantir els drets dels ciutadans davant les actuacions de les administracions públiques, s’han previst els tràmits de participació ciutadana mitjançant processos d’informació pública, en compliment dels articles 18 i 19.1 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i articles concordants del seu Reglament (Decret de 26 d’abril de 1957).

Projecte de reglament de determinació dels cànons ferroviaris. Compliment del tràmit de publicitat activa previst als articles 5.4 i 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

En compliment del que disposen els articles 5.4 i 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica el Projecte de reglament de determinació dels cànons ferroviaris de l'entitat pública empresarial Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif), remès per a dictamen de la Comissió Permanent del Consell d'Estat, de conformitat amb el que preveu l'article 22.3 de la Llei orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat.

Tràmit d'audiència sobre la proposta de reglament de determinació dels cànons ferroviaris

L'article 96.1 de la Llei 38/2015, del sector ferroviari, disposa que la utilització de les infraestructures ferroviàries i instal·lacions de servei de titularitat dels administradors generals d'infraestructures ferroviàries dona lloc a la percepció de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari regulades en els articles 97 i 98 d'aquesta Llei, que reben el nom de cànons ferroviaris. Els cànons els determinen els administradors d'infraestructures ferroviàries seguint el que estableix l'article 100 de la Llei del sector ferroviari, i s'aproven mitjançant un Reglament adoptat pel Consell d'Administració que ha de ser publicat al “Butlletí Oficial de l'Estat” i incorporat a la Declaració sobre la xarxa.

D'altra banda, l'article 100.2 de la Llei del sector ferroviari disposa, quant al procediment per a l'aprovació de la proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris, les seves modificacions anuals i revisions excepcionals, i la proposta ha de ser publicada al portal web de l'administrador d'infraestructures a fi de donar audiència, durant un termini no ampliable de quinze dies naturals, als ciutadans afectats i obtenir totes les aportacions addicionals que altres persones o entitats puguin fer.

Així mateix, s'estableix que, durant aquest mateix termini de quinze dies naturals, la proposta s'ha de consultar amb els obligats al pagament dels cànons, d'acord amb els articles 97.2 i 98.2 de la Llei del sector ferroviari, i amb les comunitats autònomes, que poden remetre l'informe corresponent abans que concloguin els quinze dies esmentats.

En virtut d'això i de conformitat amb el que disposa l'article 100.2 de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari, la Presidència de l'entitat pública empresarial Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha adoptat la resolució següent, de conformitat amb el que preveu l'article 100.2 de la Llei del sector ferroviari:

  • Obertura del tràmit d'audiència pel termini improrrogable de quinze dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució a la pàgina web de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif), perquè qualsevol persona física i jurídica pugui formular les observacions o suggeriments que consideri convenients i tots els interessats puguin al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents sobre la proposta adjunta a la present resolució.
  • Hauran de presentar les al·legacions, els documents i les justificacions que considerin pertinents sobre la proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris a través de la seu electrònica d'Adif, mitjançant el procediment de presentació de Sol·licituds, escrits i comunicacions (instància general), indicant “exposa”: “Al·legacions a la proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris”.
  • La proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris estarà a la disposició dels interessats als enllaços següents.

Data de publicació: 25 de setembre de 2023

Informació pública d’estudis i projectes tècnics

Tràmit d’informació pública d’Adif, previ a l’aprovació d’un projecte per declarar la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats per la seva execució, amb l’objecte que qualsevol persona pugui aportar per escrit les dades oportunes per rectificar possibles errors de la relació que es publica en l’anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d’ocupació.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto, "Proyecto Constructivo de Nueva Configuración de Vías y Andenes como Consecuencia de la Supresión del Bloqueo Telefónico en el Tramo Ortigueira – Ribadeo"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción para la Ampliación de Apartaderos a 750 metros. Estaciones de Fernán Núñez, Montilla y Puente Genil."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Modificado Nº1 del Proyecto de Tratamiento de Elementos de la Infraestructura (Puentes, Túneles y Explanaciones) entre los PP.KK. 036+524 y 046+229 del tramo Monforte - Ourense de la Línea 810"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el ‘’Proyecto de Tratamiento y Consolidación de la Trinchera situada entre los PP.KK. 2+800 a 3+530. Línea: Bif. Aigües – Frontera La Tour de Carol-Enveigt (P.K.50,707) / Puigcerdá. Tramo: Ripoll – La Tour de Carol’’
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción para la modernización de la estación de Viladecans (Barcelona)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto básico de ampliación de servidumbres para la reposición de los servicios afectados por la electrificación de la línea Medina del Campo – Salamanca – Fuentes de Oñoro. Tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto Básico del paso superior sobre la línea 210 Miraflores – Sant Vicenç de Calders, tramo Bif. Vila-Seca – Aguja Clasificación Km 100,4, en el entorno del P.K. 99,1"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Ampliación de Apartaderos a 750 metros. Estación de Pedro Abad."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción de supresión del Paso a Nivel del P.K. 440/484 de la Línea RFIG La Encina a Alacant-Terminal (Nº de Línea 330) Término Municipal de Alicante (Alicante)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Constructivo. Modificación del trazado de la Línea de 66 Kv de Adif a su paso por el Municipio de Peñaflor"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Ampliación de Apartaderos a 750m. en las Estaciones de Arcos de Jalón y Sigüenza"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Emergencia de las obras y servicios de consolidación de la infraestructura en diferentes puntos por efecto de temporales de lluvias de enero de 2023 en ámbito de Galicia. Líneas 800, 810 y 822. Lote 1 actuaciones en el trayecto Ourense - Ribadavia. Línea 810"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Tratamiento y Protección de la ladera entre los PP.KK. 390/050 y 390/ 320. Línea Palencia - Santander"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto De Construcción Para La Supresión De La Limitación Temporal De Velocidad a 60Km/h Que Afecta Al Tramo Metálico Comprendido Entre El PK 398+940 Y El 390+0030. Línea 320. Chinchilla De Montearagón AG. 298,4 A Cartagena"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción del Nuevo Edificio de viajeros en la Estación de Montcada-Bifurcación"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto Básico de "Reposición de línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV en el tramo AP. 11B-SE Quintos afectada por las obras del nuevo acceso ferroviario al puerto de Sevilla"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de protección y drenaje de los taludes de entrada y salida del túnel de Andújar, PP.KK. 365+594 al 366+618, línea 400 Alcázar de San JuanCádiz, trayecto Andújar-Arjonilla (Jaén)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública complementaria a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Ampliación de Apartaderos a 750 m en la Red Ferroviaria de Interés General del Estado. Subdirección de Operaciones Norte. Línea Palencia-Santander. Estaciones de Cobejo y de Los Corrales de Buelna. (Provincia de Cantabria)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de construcción de nuevo cruce a distinto nivel entre andenes y mejora de la accesibilidad en la estación de Bell-lloc d´Urgell (Lleida)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto De Construcción Para La Reposición Del Sistema De Drenaje En El Tramo P.K. 427+100 Al P.K. 427+730 De La Línea 320: Chinchilla De Montearagón – Cartagena"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación de la "Proyecto Constructivo para la supresión del paso a nivel del P.K. 391/294 de la línea Venta de Baños a Santander. T.M. de Pomar de Valdivia. Palencia"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el proyecto: "Proyecto de Construcción. Autopista ferroviaria Algeciras - Zaragoza. Pasos superiores del tramo: Bobadilla (P.K. 123,7) - Santa Cruz de Mudela (P.K. 242,3)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto Modificado del Proyecto de Tratamiento de Elementos de la Infraestructura (Puentes, Túneles y Explanaciones) entre los PP.KK. 019+798 y 028+183 del tramo Monforte – Ourense de la Línea 810"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a Información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Constructivo para la renovación de vía, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación de gálibo de pasos superiores del tramo Bobadilla-Ronda, PK 20+000 a PK 26+500 de la Línea Bobadilla-Algeciras".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto de "Actuaciones de Estabilización del Terraplén entre los PP.KK 568/374 y 568/634 de la Línea 100. Madrid – Hendaya".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto de "Actuaciones de Estabilización del Terraplén entre los PP.KK 568/374 y 568/634 de la Línea 100. Madrid – Hendaya".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la comunidad de regantes de la Séquia Vinyals en el municipio de Celrá, Girona, entre los PK 212+769 al 213+480 de la línea 270 (Cerbere- Bif. Aragó)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción de la obra civil para la adaptación de los túneles de la Red Convencional de la Subdirección de Operaciones Noreste. Provincias de Zaragoza y Tarragona"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de Renovación de Carril en los Tramos Martorell-Sant Vicenç de Calders y Sant Vicenç de Calders-Vilaseca".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el " Proyecto de tratamiento de la trinchera situada entre los PP.KK. 316+900 y 317+450. Línea Lleida-Pirineus-Bif. Vilanova. Tramo Manresa - BarnaS’’
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Modificado del Proyecto de Tratamiento de Elementos de la Infraestructura (Puentes y Explanaciones) entre los PP.KK. 028+183 y 036+524 del Tramo Monforte – Ourense de la Línea 810"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Proyecto de Construcción de Ampliación de Apartaderos a 750 m en la Red Ferroviaria de Interés General del Estado. Línea Zaragoza-Irún. Estaciones: Caparroso, Carrascal y Uharte-Arakil (Provincia de Navarra)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Proyecto deconstrucción de ampliación de apartaderos a 750 m en la RedFerroviaria de Interés General del Estado. Subdirección de OperacionesNorte. Línea Palencia-Santander. Estaciones de Cobejo y de LosCorrales de Buelna. (Provincia de Cantabria)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de construcción para supresión de la limitación temporal de velocidad a 80 km/h, que afecta al tramo metálico comprendido entre el PK 337+750 y el 338+000. Línea 320. Chinchilla de Montearagón AG. 298,4 A".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de nuevo cruce a distinto nivel entre andenes y mejora de la accesibilidad en la estación de Guadajoz (Sevilla)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Ampliación de Apartaderos a 750 m en la Red Ferroviaria de Interés General. Subdirección de Operaciones Norte. Línea Miranda de Ebro - Bilbao. Estación de Lezama (Provincia de Álava)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF – Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto Básico para el Modificado del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid Extremadura. Talayuela - Cáceres. Tramo: Arroyo de Santa María Navalmoral de la Mata"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento y consolidación de la trinchera situada entre los PP.KK. 35+920 a 38+040. Línea La Tour de Carol-Enveigt (p.k. 50,707) / Puigcerdá – bif. Aigües. Tramo Ripoll – La Tour de Carol’’
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el " Proyecto de Tratamiento y Consolidación de la Trinchera situada entre los PP.KK. 66+460 a 66+980. Línea: L´Hospitalet de Llobregat – MaçanetMassanes. Tramo: Tordera – Maçanet-Massanes’’
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de renovación integral de infraestructura y vía. Línea Monforte de Lemos – Bif. Chapela. Tramo: Estación de Guillarei Estación de Redondela"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, del Proyecto: Proyecto de Construcción. Autopista Ferroviaria Algeciras Zaragoza. Túneles "Venta de Cárdenas 1, 2, 3 Y 4" "Las Correderas 1, 2 Y 3" "Santa Elena", "Calancha", "Vilches", "Espeluy", Andújar" y "Montoro".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto constructivo de ampliación de apartaderos a 750m en las estaciones de Paracuellos-Sabiñán, Morés y Épila".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto Constructivo para la supresión de los pasos a nivel situados en los PP.KK. 19/836 y 21/299 de la línea 310 Aranjuez a Valencia la Font de Sant Lluís en el término municipal de Noblejas (Toledo)".

Informació pública d’expropiacions

Tràmit d’informació pública d’un expedient d’expropiació forçosa iniciat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a instàncies de la beneficiària de l’expropiació, Adif, perquè les persones o entitats interessades puguin formular les al·legacions que creguin oportunes a aquest expedient d’expropiació, convocant, si escau, els propietaris dels béns i drets afectats a l’estesa de les actes prèvies a l’ocupació en el lloc, dies i hores que s’indiquen.
Información pública de expropiaciones
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 233ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Supresión del Paso a Nivel nº 24 (P.K. 14/015) de la Línea RFIG 764 Baiña Collanzo. Municipio de Mieres (Asturias)" en el término municipal de Mieres (Asturias)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 235ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Supresión del Paso a Nivel P.K. 148/000 de la Línea Tarragona - Barcelona - Francia. Término Municipal de Llinars del Vallès (Barcelona)" en el término municipal de Llinars del Vallès (Barcelona).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 329ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de Tratamiento y Consolidación de la Trinchera situada entre los PP.KK. 104+360 a 104+962. Línea La Tour de Carol - Enveigt (P.K. 50,707) / Puigcerdà - Bif. Aigües. Tramo: Vic - Ripoll" en el término municipal de Ripoll (Girona)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 234ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de supresión de los Pasos a Nivel P.K. 15/611 (15/620) y 15/792 de la Línea RFIG 764 Baíña-Collanzo. Municipio de Mieres (Asturias)" en el término municipal de Mieres (Asturias)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 328ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la Autopista Ferroviaria Algeciras - Zaragoza. Pasos superiores del tramo Santa María de Huerta (P.K. 194,6) - Aguja 25 (P.K. 336,363)" en el término municipal de Ateca (Zaragoza)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 323ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de renovación integral de infraestructura y vía. L/Monforte de Lemos – Bif. Chapela. Tramo: Estación de Redondela - Estación de Vigo - Guixar" en los términos municipales de Redondela y Vigo (Pontevedra)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 326ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la Autopista Ferroviaria Algeciras - Zaragoza. Túneles: "La Anchada", "Ribota", "La Planilla", "Zadallos", "Los Santos", "San José", "Embid", "Villanueva", "Peña de la Viuda", "El Estrechuelo" y "Arapiel" en los términos municipales de Calatayud y Morata del Jalón (Zaragoza).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 230ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de supresión de los Pasos a Nivel de los PP.KK. 522/700 y 523/088 de la línea férrea (RAM) Santander-Llanes. Término Municipal de Santa Cruz de Bezana (Cantabria)" en el término municipal de Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 232ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Supresión del Paso a Nivel del P.K. 2/805 en la línea León - Matallana de Ancho Métrico (RAM). T.M. de Villaquilambre (León)" en el término municipal de Villaquilambre (León)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 312ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Almadenejos - Almadén y Guadalmez - Los Pedroches de la línea 520 Ciudad Real - Badajoz" en los términos municipales de Almadenejos y Guadalmez (Ciudad Real)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 225ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto de construcción. Suspensión del paso a nivel del p.k. 5/037 de la línea León – Matallana de ancho métrico (RAM). Término municipal de Villaquilambre (León)" en el término municipal de Villaquilambre (León)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que seabre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes yderechos afectados al levantamiento de las actas previascorrespondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 231ADIF2497motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de supresión de pasoa nivel en el P.K. 269+775 de la red de ancho métrico. Línea SanEsteban de Pravia – Oviedo. Municipio de Pravia (Asturias)" en eltérmino municipal de Pravia (Asturias)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que seabre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes yderechos afectados al levantamiento de las actas previascorrespondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 228ADIF2497motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de supresión delpaso a nivel nº 26 (P.K. 13/372) de la Línea RFIG 764 Baiña-Collanzo.Municipio de Mieres (Asturias) en el término municipal de Mieres(Asturias)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 224ADIF2497 motivado por las obras "Proyecto de construcción para la supresión del paso a nivel del p.k. 225/066 de la línea Madrid-Chamartín-Hendaya. T.M. de Matapozuelos" en el término municipal de Matapozuelos (Valladolid)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 316ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción para la reposición del vial H-3 en el acceso ferroviario al Puerto de Sagunto" en el término municipal de Sagunto (Valencia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 227ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Supresión del Paso a Nivel del P.K. 6/108 de la línea (RAM) Orejo - Liérganes. Término Municipal de Riotuerto (Cantabria)" en el término municipal de Riotuerto (Cantabria).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 319ADIF2498 motivado por las obras del Proyecto "Modificación nº1 del Proyecto de construcción del acceso ferroviario al Puerto de Sagunto" en el término municipal de Sagunto (Valencia)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 292ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en estaciones del tramo Zaragoza - Tarragona por Caspe. Estaciones de Fuentes de Ebro y La Puebla de Híjar" en los términos municipales de Fuentes de Ebro (Zaragoza) y La Puebla de Híjar (Teruel).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 293ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto de construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en estaciones del tramo Zaragoza - Tarragona por Lleida. Estaciones de Selgua, Marcén Poleñino y Almudévar" en los términos municipales de Almudévar, Lalueza y Monzón (Huesca).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 318ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de renovación integral de infraestructura y vía. Línea Monforte de Lemos – Bif. Chapela. Tramo: Estación de Guillarei – Estación de Redondela" en los términos municipales de Redondela, Mos, O Porriño, Salceda de Caselas y Tui (Pontevedra)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 306ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Ejecución para la Accesibilidad del Apeadero de Martutene en San Sebastián (Gipuzkoa)" en el término municipal de Donostia - San Sebastián (Guipúzcoa)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 301ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en estaciones del tramo Zaragoza–Tarragona por Lleida. Estaciones de Juneda y Raimat" en los términos municipales de Juneda y Lleida (Lleida).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 317ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de reparación del túnel nº 5 de Guadarrama, PP.KK. 26+831 a 29+377, línea 110 Villalba de Guadarrama-Segovia. Tramo: Cercedilla-Segovia" en el término municipal de El Espinar (Segovia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 222ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de supresión del paso a nivel del P.K. 385/067 de la línea RFIG La Encina a Alacant Terminal (N.º de línea 330). Término Municipal de Caudete (Albacete)", en el término municipal de Caudete (Albacete)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 223ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción para la supresión del Paso a Nivel del P.K. 227/324 de la línea MadridChamartín–Hendaya. Término Municipal de Valdestillas (Valladolid)" en el término municipal de Valdestillas (Valladolid)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 221ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Supresión de los pasos a nivel de los PP.KK. 7/224, 8/101 y 8/490 de la línea (R.A.M) Orejo – Liérganes. Término Municipal de Riotuerto (Cantabria)" en el término municipal de Riotuerto (Cantabria)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 220ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción para la supresión de los pasos a nivel en los pp.kk. 74/000, 74/286, 74/412, 74/555 y 74/ 661 de la línea 230 Rfig Plana – Picamoixons - Reus. T.M. Alcover (Tarragona)" en el término municipal de Alcover (Tarragona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 218ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel del p.k. 19/367 de la línea RFIG 440 Bif. Los Naranjos - Huelva - Término. Término municipal de Villanueva del Ariscal (Sevilla)" en el término municipal de Villanueva del Ariscal (Sevilla)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 219ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto constructivo de supresión de los pasos a nivel P.K. 93/175 y P.K. 95/ 116 de la línea RFIG 422 Bif. Utrera - Fuente Piedra. Término municipal de Pedrera (Sevilla)" en el término municipal de Pedrera (Sevilla)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 297ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la variante de Rincón de Soto. Línea Castejón Logroño (La Rioja)" en los términos municipales de Alfaro y Rincón de Soto (La Rioja).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 304ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la Nueva Estación de Lugo" en el término municipal de Lugo (Lugo)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 313ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Belalcázar, Almorchón, Castuera y Campanario de la línea 520 Ciudad Real - Badajoz" en los términos municipales de Cabeza del Buey, Campanario, Castuera (Badajoz) y El Viso (Córdoba).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 309ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Remodelación dela Terminal Ferroviaria de Mercancías de Madrid - Vicálvaro. Fase I.Subfase 1C. Terminal intermodal" en el término municipal de Madrid(Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 305ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de construcción para la Duplicación de Vía entre La Carrera y Pola de Siero, en la Línea Oviedo– Santander. Vía y Electrificación" en el término municipal de Siero (Asturias)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 217ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto de supresión de los Pasos a Nivel de los PP.KK. 361/620 y 361/845 de la línea León - A Coruña - T.M. Monforte de Lemos" en el término municipal de Monforte de Lemos (Lugo)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 310ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto básico de ejecución del estudio funcional del Complejo Ferroviario de Mercancías de Vicálvaro" en los términos municipales de Madrid y Coslada (Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 315ADIF2398 motivado por las obras del “Proyecto constructivo para la renovación de vía, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación de gálibo de pasos superiores del tramo Bobadilla – Ronda, p.k. 26+500 a p.k. 69+583 de la línea Bobadilla - Algeciras” en los términos municipales de Campillos, Teba, Almargen, Cañete la Real, Ronda (Málaga) y Setenil de las Bodegas (Cádiz)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 298ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en estaciones del tramo Zaragoza-Tarragona por Caspe. Estaciones de Chiprana, Nonaspe y Flix" en los términos municipales de Caspe, Nonaspe (Zaragoza) y Flix (Tarragona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 321ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de la nueva estación de Reus - Bellissens (Tarragona). Paso urbano" en el término municipal de Reus (Tarragona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 307ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción para la remodelación integral de la Estación de Grisén" en los términos municipales de Bárboles y Grisén (Zaragoza).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 226ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto constructivo para la supresión del Paso a Nivel del P.K. 202/459 de la línea Madrid – Chamartín Hendaya. TM de Medina del Campo (Valladolid)" en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 320ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de la nueva estación de Reus - Bellissens (Tarragona). Actuaciones ferroviarias" en el término municipal de Reus (Tarragona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 308ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo para la renovación de vía. Trayecto: Xàtiva - Alcoi. Tramo: Ontinyent - Alcoi" en los términos municipales de Agrés, Alcoy, Alfafara, Cocentaina, Muro de Alcoy (Alicante) y Ontinyent (Valencia).

Informació pública d’avaluació d’impacte ambiental ordinària

Títol
La Constitució espanyola recull, en l'article 45, el deure de la protecció i preservació del medi ambient. Un dels instruments amb què compta la legislació per garantir aquesta obligació es troba en el procés d’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient.
Aquest procés està regulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, que, entre els seus principis rectors compta, en l'article 2, amb el principi de la participació pública.
De la mateixa manera, la llei esmentada estableix, en el capítol II, secció 1a, el procediment d’avaluació ordinària d’impacte ambiental de projectes, per a aquells casos previstos en l'article 7.

Informació pública de projectes i estudis d’impacte ambiental

Tràmit d’informació pública de projectes, l’autorització dels quals correspon a Adif en qualitat d’òrgan promotor i substantiu d’aquests, previ a la seva aprovació i realitzat als efectes i en la forma que preveu l’article 36 de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y el documento técnico del proyecto de las ‘Actuaciones de ampliación y mejora de plataforma y electrificación en la línea convencional Murcia Mercancías-Águilas. Tramo Pulpí-Águilas’
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.