Liberalització del sector ferroviari

Nous operadors en el mercat

Títol
La liberalització del sector ferroviari ha suposat l’accés de diferents operadors a la xarxa ferroviària d’interès general. El primer pas ha estat posar-la a disposició del trànsit de mercaderies i, posteriorment, s’ha ampliat als viatgers.

Si ens fixem en el paisatge de les nostres vies, es poden veure trens de mercaderies de diferents operadors des de fa anys. Des d’aquest exercici també es poden utilitzar en l’àmbit de viatgers, la qual cosa posa a disposició dels usuaris una oferta més gran.
L’objectiu és estimular i optimitzar l’ús de la Xarxa ferroviària d’interès general (RFIG, en castellà) i garantir la qualitat i puntualitat del servei, facilitant l’accés de nous operadors a la infraestructura ferroviària i així oferir als usuaris la possibilitat de triar entre operadors i preus diferents. Tot això ha d’induir un augment de l’oferta en virtut d’aquesta competència, no només entre operadors, sinó també entre diferents modes de transport, tant de béns, com de viatgers.

Viatgers

El pas més recent ha estat el de la liberalització en l’operació de trens de viatgers.

L’abril de 2019 es va remetre, per a les seves al·legacions a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i als operadors ferroviaris, l’esborrany de modificació de Declaració sobre la Xarxa 2019, que contenia els aspectes que regiran la liberalització dels serveis comercials de viatgers a la RFIG.


A la Declaració sobre la Xarxa es van detallar les característiques del sistema d’adjudicació de capacitat de totes dues entitats, amb l’objectiu que les empreses ferroviàries interessades poguessin prestar serveis de viatgers d’àmbit nacional a partir de 14 de desembre de 2020, tal com estableix la normativa europea.

El mètode d’accés és, preferentment, a través d’acords marc, d’una manera ordenada i gradual. Aquesta figura, que garantirà l’accés a la xarxa per períodes de deu anys, proporciona més seguretat jurídica a les empreses ferroviàries perquè puguin fer les importants inversions associades a l’inici de l’operació comercial.

De la mateixa manera, Adif i Adif Alta Velocitat s’han establert uns criteris objectius d’adjudicació de la capacitat, basats a propiciar l’ús més gran de les infraestructures disponibles, de manera objectiva, transparent i no discriminatòria.

Títol
Analitzats els instruments legals disponibles, s’ha prioritzat la fórmula de l’Oferta de Capacitat Marc, d’acord amb el Reglament UE 2016/545, per facilitar l’accés dels operadors a la RFIG. Això no obstant, qualsevol candidat podrà sol·licitar capacitat de manera independent a aquest procediment.

Els acords marc han presentat tres opcions o paquets (A, B i C) en funció del nombre de solcs o circulacions per dia, i tindran una durada de deu anys. D’aquesta manera es facilita que, com a mínim, puguin operar d’una manera òptima almenys tres empreses ferroviàries i, així, implementar el procés de liberalització que impulsa el quart paquet ferroviari de la Unió Europea.
Els eixos en què s’estructuren els paquets són els següents:
  • Madrid-Barcelona-Frontera francesa i València-Barcelona
  • Madrid-Llevant (València i Alacant)
  • Madrid-Toledo-Sevilla-Màlaga
Adif i Adif Alta Velocitat han ofert, en aquest procés de forma global, una capacitat un 60% més alta que la que es feia servir: 189 circulacions per sentit i dia, davant de les 119 del punt de referència establert l’any 2029.


Per aconseguir aquesta oferta, Adif i Adif-AV han preparat un sistema d’explotació ferroviària més eficaç i eficient que l'actual, que produirà una millora tant en el funcionament del mateix administrador de la infraestructura, com de les empreses ferroviàries, aconseguint d’aquesta manera una major i més competitiva oferta de serveis ferroviaris a la societat.

Procediment

El pas següent va ser l’aprovació de les noves Declaracions sobre la Xarxa de totes dues entitats el juliol de 2019 per, a partir d’aquest moment, rebre les candidatures de capacitat marc per a la prestació de servei ferroviari de viatgers, procediment que es va tancar amb la presentació de sis sol·licituds vàlides en els primers compassos del mes de novembre de 2019. El 27 d’aquest mes, el Consell d’Administració d’Adif Alta Velocitat va emetre la resolució per la qual Renfe Viajeros, Intermodalidad de Levante i Rielsfera eren els preadjudicataris de capacitat marc en els corredors abans esmentats.

L’11 de maig de 2020 van signar els Acords Marc amb les diferents operadores, després del preceptiu informe de la CNMC, que ha vetllat en tot moment per la netedat i objectivitat del procés.