Seguretat

Concepte de seguretat integral

Tenim present la seguretat integral, i som conscients que abasta totes les nostres activitats mitjançant la millora de procediments i aplicació de nous mètodes i tecnologies:
 
 • Continuem desplegant les iniciatives encaminades a la millora de la seguretat integral: operacional, ambiental, protecció civil, salut laboral, ciberseguretat…
 • Millorem la protecció de les nostres instal·lacions amb l’ajuda de l’ús de noves tecnologies.
 • Continuem amb la política de seguretat màxima per a les persones amb polítiques de prevenció, inclosos tant els usuaris com els empleats.
 • Augmentem les mesures de protecció i seguretat dels sistemes amb nous mecanismes propis de la ciberseguretat.
 • Aprofundim en la protecció ambiental augmentant i millorant les mesures preventives.
Responsive Image

Seguretat operacional

Millora continuada dels nivells de seguretat, qualitat i eficiència en la circulació de trens i maniobres.
Adif, en la seva competència de l’administració de les infraestructures ferroviàries dins de la RFIG, té com a missió el desenvolupament i l’administració d’un sistema d’infraestructures ferroviàries de servei públic, segur, eficient i de qualitat declarant, com a principal valor i referent per a tota la seva activitat, la millora continuada dels nivells de seguretat, qualitat i eficiència en la circulació de trens i maniobres.
Mostra d’aquesta preocupació per la seguretat és l’actuació constant sobre tots els elements que li són propis.
Objectius
 • El disseny, la construcció, el manteniment i l’explotació segurs de la xarxa ferroviària gestionada per Adif.
 • El compliment de les normes i la legislació vigent, tant nacional com comunitària, aplicable en la seva activitat.
 • El foment i el desenvolupament de la cultura de seguretat dins de l’organització, amb la promoció d’un entorn de seguretat per als ciutadans, empleats, clients, empreses contractistes i operadors, en estreta col·laboració amb les autoritats nacionals i comunitàries.
Accions per assolir els objectius de seguretat en la circulació
 • Aplicació d’un sistema propi de gestió de la seguretat en la circulació, basat en la prevenció, la millora continuada i el desenvolupament de mesures correctores.
 • Gestió basada en les responsabilitats i les competències del personal.
 • Formació continuada, participació, informació i sensibilització del personal, com a elements essencials per garantir la competència i exercici adequat amb les seves comeses.
 • Aplicació de procediments per complir amb les normes tècniques i d’explotació pròpies de la infraestructura, les instal·lacions i l’equipament de les línies durant el seu cicle de vida.
 • Aplicació de procediments i mètodes per dur a terme l’avaluació de riscos i implantar les mesures de control preceptives.

Sistema de Gestió de la Seguretat en la Circulació: SGSC

Protecció civil i gestió d’emergències

RECOLLIT D’INICIA
La seguretat, entesa com a una gestió integral de tots els processos que fan possible un transport segur, comprèn, entre altres, la gestió dels riscos, la resolució de contingències, la gestió d’emergències i la tornada a la normalitat.

La prevenció, així com la detecció o materialització d’un cert risc, fa necessària la coordinació amb els serveis d’intervenció en emergències de les diferents administracions públiques.

Per fer-ho, s’executa, alhora que s’actualitza i millora, elPla Director d’Actuació davant Emergències (PDAE)amb el qual es pretén donar una resposta integral a qualsevol emergència que afecti Adif o Adif-Alta Velocitat, independentment que afecti o no el trànsit ferroviari.
Centre d’Autoprotecció i Seguretat (CASH24)
900 10 40 40
Comunicació de situacions d’emergència
24 hores al dia els 365 dies de l’any

Atenció a afectats per atropellament

El centre d’atenció i informació d’Adif recollirà les dades personals i de contacte de la persona que sol·licita el servei.

En un termini no superior a 3 dies laborals, un interlocutor d’Adif es posarà en contacte amb la persona que hagi fet la trucada informant-los dels tràmits i gestions que plantegi l’afectat o familiar, fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat, acompanyant i assessorant la víctima o familiar, durant tot el procés.

Telèfon d’atenció a víctimes i familiars per atropellament.
900 10 40 40
Atenció a afectats per atropellaments
24 hores al dia els 365 dies de l’any

Seguretat laboral

Política preventiva d’Adif

Entre els principals projectes que desenvolupem en l’àmbit de la seguretat integral, hi ha la política preventiva d’Adif.

En coherència amb la Declaració de Responsabilitat Corporativa, respectuosa amb la seguretat integral del sistema ferroviari i amb el medi ambient, fem extensius aquests principis a l’àmbit extern i a les relacions amb els seus grups d’interès.

Principis de la política de prevenció de riscos laborals

Ciberseguretat

RECOLLIT D’INICIA:

La gestió de la seguretat de la informació a l’entitat s’articula mitjançant el desenvolupament i implantació d’un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI) l’abast del qual és la protecció dels sistemes d’informació i les xarxes de comunicacions que suporten les activitats i els processos de negoci d’Adif, i per donar compliment a les obligacions legals.

El SGSI permet gestionar i controlar la seguretat de la informació a Adif per preservar la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de la informació partint de l’aplicació d’un procés de gestió de risc, i poder administrar els requisits de seguretat necessaris, d’acord amb la criticitat de les diferents activitats i processos.

Seguretat ambiental

RECOLLIT D’INICIA:
La seguretat ambiental es basa en dues línies d’actuació:
 • Assegurament del compliment legal.
 • Increment de l’ecoeficiència.
Adif i Adif Alta Velocitat han establert una Política de Medi Ambient que desenvolupa la Visió, la Missió i els Valors de l’empresa i constitueix el document de màxim nivell pel que fa al compromís ambiental.