Què fem?

La innovació, motor d’Adif

Des que va començar la seva activitat, la innovació i la recerca són, per a Adif, aspectes de la màxima importància. La nostra visió de la innovació se centra en l’usuari per atendre les necessitats de la societat i exercir un efecte tractor en el sector industrial que estimuli la participació d’empreses consolidades, empreses emergents, universitats i centres tecnològics, orientant-los cap al desenvolupament de solucions tecnològiques per als nostres reptes.

A més a més, Adif actua com a promotor de l’R+D+i, tot estimulant desenvolupaments nous que puguin aportar valor al ferrocarril. En la cerca constant de noves maneres d’innovar, més eficaces i eficients, hem passat de la innovació col·laborativa a la innovació oberta a la recerca de possibles solucions a les nostres necessitats. La innovació oberta es basa en la detecció de necessitats i l’intraemprenedoria, la vigilància tecnològica i la col·laboració de l’ecosistema d’innovació, juntament amb el suport financer d’Adif i el cofinançament dels programes d’impuls a la innovació nacionals i europeus, en la cerca sistemàtica de la millora continuada.

També hem adoptat noves maneres d’interactuar amb els agents de l’entorn innovador perquè la comunicació amb aquests sigui fluida, bidireccional i productiva. Una manera que ja hem experimentat amb un èxit notable és la consulta preliminar al mercat, que permet formular un repte i rebre propostes amb vista a una possible licitació.

L’esforç innovador d’Adif es manifesta en el nombre i la naturalesa dels projectes que desenvolupem, en el volum econòmic de les nostres inversions i en la transferència a l’explotació dels resultats de la innovació. Des de 2006 hem iniciat més de 150 projectes d'R+D+i, amb un pressupost global mobilitzat proper als 62 milions d'euros.

Actius intangibles

102 registres de propietat industrial

37 patents: 
 19 de nacionals, 
  8 d'europees
 10 d'internacionals
 
6 models d'utilitat nacionals

57 marques:
 35 de nacionals
  7 de comunitàries
 15 d'internacionals
 
2 dissenys industrials

144 registres de propietat intel·lectual

7 audiovisuals
18 aplicacions de programari
56 manuals
63 especificacions tècniques

10 llicències 

2 de nacionals

8 d'europees
Adif ha aconseguit implantar a Espanya, i també a l’estranger, 7 grans innovacions que avui formen part de l’explotació ferroviària.
 

Reptes nous

Un dels reptes plantejats actualment fa referència al suport que pot suposar la innovació en el procés de liberalització del sector. Per fer-ho, cal aprofundir en l’evolució de les estacions, introduint-hi noves tecnologies per optimitzar el model multioperador. En l’operació, les expectatives van lligades a l’augment de prestacions a la infraestructura, la seguretat, l’eficiència energètica, la reducció de costos o l’augment de la capacitat. Es tracta d’oferir les prestacions i les condicions que els usuaris i els operadors demanen amb els nivells de seguretat, servei i sostenibilitat necessaris perquè el ferrocarril continuï sent un mitjà de transport eficient, avui i en el futur.

Per impulsar aquestes activitats de recerca, desenvolupament i innovació, Adif de vegades recorre a diferents instruments de finançament i ajuts a l’R+D+I que reporten beneficis econòmics o d’increment dels actius d’Adif dedicats a l’activitat innovadora.

Les opcions financeres d’aquests instruments són diverses, i prenen formes de subvencions o ajuts parcialment reemborsables, fins i tot amb l’opció de compra pública innovadora (CPI), tant de tecnologia innovadora (CPTI) com a modalitat precomercial (CPP). La selecció entre les diferents possibilitats respon als nivells de risc del projecte i de maduresa tecnològica a assolir pels seus resultats, així com al volum total que s’ha de finançar de cada acció, respecte a les convocatòries obertes.

En els ajuts nacionals està primant, entre d’altres, la selecció de les coordinades o canalitzades a través del CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial), entitat pública empresarial, dependent del Ministeri de Ciència i Innovació, que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles.

En el cas dels ajuts internacionals, hi ha opcions més diverses. Si bé el CDTI té un cert paper en la canalització dels ajuts FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) per a certes línies d’innovació, també es tenen en compte les crides de diferents convocatòries de cada programa marc europeu d’R+D+I, en els últims anys en la figura d’Horitzó Europa i els seus partenariats associats, com el cas de Shift2Rail. En els casos d’innovació relacionats amb la interoperabilitat ferroviària, també hi ha opcions de captar fons CEF (Mecanisme Connectar Europa).

Els projectes següents compten també amb finançament de fons FEDER de la Unió Europea i del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats:

La innovació i l’estratègia 2030 d’Adif

Al Pla Estratègic 2030 d’Adif s’articulen els quatre pilars fonamentals en la nostra activitat: seguretat, servei, sostenibilitat i orientació a resultats, basats en la comunicació, la innovació i la transformació digital com a palanques per aconseguir els objectius corporatius i afrontar els reptes d’un futur en què el ferrocarril ha de ser protagonista.

En aquest panorama, la innovació defineix reptes i proposa solucions basades en conceptes com mobilitat com a servei, infraestructures intel·ligents, mobilitat intel·ligent o digitalització. El pilar de seguretat agrupa solucions avançades per reduir els riscos i elevar els estàndards a tota la xarxa ferroviària d’interès general. El pilar de servei és un focus d’atracció per a les tecnologies lligades al desenvolupament de l’estació del futur i a l’increment del transport de mercaderies per ferrocarril, amb solucions tan innovadores i versàtils com l’Eix d’Ample Variable per a Mercaderies. La sostenibilitat és l’eix al voltant del qual es desenvolupen projectes lligats a l’eficiència energètica i les energies alternatives aplicades al ferrocarril, amb projectes en les àrees d’electromobilitat, les subestacions reversibles i l’ús de l’hidrogen com a energia de tracció.

El marc de referència triat per Adif per a orientar la seva activitat d'R+D+I inclou, a més normativa de referència espanyola i europea:

  • Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible (i el document de debat per Estratègia de Mobilitat segura - sostenible - connectada 2030), Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024, Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació, Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació, Full de Ruta de l’Hidrogen).
  • Programa Horitzó 2020, bases d’Horitzó Europa 2021-2027, Llibre Blanc del Transport 2011 (Comissió Europea)
  • Full de Ruta del Ferrocarril 2050 (ERRAC)
  • Full de Ruta de l’Hidrogen, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

Des de 2006 Adif ha acabat més de cent projectes d'R+D+I en diferents especialitats tècniques. 


 

A l’enllaç següent es pot descarregar un resum:

Mapa de projectes d’I+D+i

 


Política de I+D+i

Responsive Image

La Política de I+D+i de Adif fue aprobada el 12 de Septiembre de 2006 por el Comité de Dirección y en ella se recoge el objetivo de implantar un sistema de gestión de I+D+i conforme a la norma 166002. Este sistema de gestión se implantó en 2007 y fue auditado por AENOR en 2008.

Como resultado de este proceso, Adif obtuvo la certificación de su sistema de gestión de I+D+i según norma UNE 166002:2001 con el alcance: Sistema de gestión en investigación, desarrollo e innovación en tecnología ferroviaria.

Desde entonces, la gestión de la I+D+i en Adif ha superado todas las auditorías y mantiene la certificación.

En la Política de I+D+i Adif manifiesta sus intenciones y declara los principios en los que basa sus actividades, traza el marco de actuación y establece sus objetivos y metas en I+D+i. 


Enllaços relacionats

Més informació sobre recerca, desenvolupament i innovació ferroviària
Empreses amb llicència d'ús
Relació de productes llicenciats i empreses llicenciatàries
Centre de Tecnologies Ferroviàries
Tota la informació d'una instal·lació que està en l'avantguarda tecnològica mundial del ferrocarril
Actualitat d'R+D+i
Notícies sobre la innovació d'Adif 
Història de la innovació de l'ample de via a Espanya
Cartell interactiu sobre l'evolució de l'ample de via a Espanya