Sostenibilitat

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Darrerament, Adif ha evolucionat d’un model d’empresa en el qual la responsabilitat social corporativa tenia un paper rellevant —però complementari i de vegades separat de l’estratègia de l’entitat—, a un model en el qual l’estratègia de responsabilitat corporativa i sostenibilitat és equivalent a l’estratègia empresarial. D’aquesta manera, el conjunt de l’estratègia i les operacions de l’entitat s’han de basar en la nostra responsabilitat com a empresa davant la societat per contribuir, d’aquesta manera, a un model de desenvolupament que sigui realment sostenible.
Responsive Image
Des d’aquesta visió, basada en la responsabilitat empresarial i orientada al desenvolupament sostenible, s’ha dissenyat i desplegat una estratègia que posa el focus en la seguretat del sistema ferroviari, en el desenvolupament i la gestió d’una xarxa que sigui capaç de prestar un servei ferroviari fiable, integrador i competitiu, i en la sostenibilitat com a forma de garantir tant la viabilitat financera de les nostres empreses com la generació d’impactes positius i millorar el nostre acompliment en matèria ASG (ambiental, social i de govern corporatiu). Tot això, amb una orientació clara i rigorosa a resultats, buscant la màxima eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos públics.
D’aquesta manera, Adif no només mira de donar una resposta eficaç a les demandes i expectatives dels nostres grups d’interès més directes, sinó que es pretén contribuir a objectius concrets de desenvolupament sostenible d’acord amb l’Agenda 2030 dissenyada per Nacions Unides i present en les polítiques públiques impulsades pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i pel Govern d’Espanya.

Presència en fòrums de responsabilitat corporativa i sostenibilitat

Agrupa les entitats espanyoles adherides al Pacte Mundial de les Nacions Unides. És la iniciativa voluntària més important en matèria de responsabilitat social empresarial al món.
Organització referent en sostenibilitat i responsabilitat social empresarial. Representant del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) a Espanya.
Grup d’alt nivell en què els màxims executius de 25 companyies traslladen un missatge de lideratge empresarial en matèria de sostenibilitat.
A través de les seves diferents comissions de treball (ODS, Sostenibilitat i digitalització, Igualtat, Economia circular) pretén ser un referent en el coneixement, anàlisi, innovació, disseny i desenvolupament de la RSE fomentant la seva integració en l'estratègia de les organitzacions.

Sostenibilitat i medi ambient

Adif, en la seva activitat, mira de contribuir a la millora constant de l’entorn i el benestar socioeconòmic incorporant, a la seva línia d’actuació, els valors que han d’orientar les seves decisions estratègiques i incorporant-los al seu model de gestió.
Per a Adif, el respecte a l’entorn durant l’execució de les activitats que porta a terme es troba identificat clarament en la visió, la missió i els valors que ha definit l’entitat, en el context del Pla Estratègic 2030.

Dues línies d’actuació

Política ambiental

La Política de Medi Ambient desenvolupa la visió, la missió i els valors de l’empresa i constitueix el document de màxim nivell pel que fa al compromís ambiental d’Adif i Adif Alta Velocitat.

Memòries mediambientals

Tota la informació sobre els aspectes i l’acompliment ambiental de les activitats i els serveis que presta Adif es publica anualment a la Memòria mediambiental.
Amb això, es dona compliment al requisit d’informar en matèria de medi ambient. Per a la seva elaboració, s’han seguit les directrius de Global Reporting Initiative (GRI).

Gestió integral mediambiental. Principals àrees d’actuació

Segons el Conveni de comanda de gestió subscrit per Adif i Adif-AV, el 9 de juliol de 2019, i publicat al BOE el 8 d'agost de 2019, es realitza la comanda a Adif-AV de l'execució d'activitats de caràcter material o tècnic necessàries per a la gestió integral mediambiental (Annex N. 1), com a Òrgan Corporatiu de Medi ambient.

Sostenibilitat social 

Per a Adif, la perspectiva social de la sostenibilitat rau en la contribució a la cohesió de la societat i les accions per millorar el benestar que porta a terme la companyia tant per a les persones que formen l’empresa com per al conjunt de la ciutadania.  Des de la responsabilitat corporativa que inspira tota l’estratègia, i com a part de la contribució a la sostenibilitat, Adif pretén generar un impacte positiu en la societat a través projectes i iniciatives que aportin valor social al nostre entorn, tenint en compte la necessitat d’avançar cap a un model social més inclusiu, solidari i ric culturalment.

Principals àrees d’actuació

Governança

Títol
Adif està compromès amb una gestió íntegra i transparent que sigui responsable i eficient amb els recursos naturals i econòmics. El bon govern de l’organització en garanteix una gestió responsable, els pilars de la qual són garantir el compliment normatiu, impulsar l’ètica empresarial a la cultura de l’organització (incidint especialment en la tolerància zero amb la corrupció) i desenvolupar la transparència en la gestió.

Aspectes rellevants sobre bon govern i transparència:
 

  • Model corporatiu de compliment normatiu. Adif, des de l'any 2009, compta amb un Codi ètic i de conducta aprovat pel Consell d'Administració, actualitzat al costat de la resta de polítiques i procediments que el desenvolupen l'any 2018 i 2019, tenint en compte els canvis legislatius i el procés de millora contínua del Model. Accés al Canal ètic
  • Política corporativa de lluita contra el frau. S’aplica a tots els membres del Consell d’Administració, de l’alta direcció i en general, sense excepció i qualsevol que sigui el seu càrrec, responsabilitat, ocupació o ubicació geogràfica, a tots els empleats d’Adif. Declaració institucional de lluita contra el frau
  • Model de gestió integral de riscos. Permet establir canals d’informació apropiats que garanteixin una comunicació adequada per impulsar una cultura de gestió proactiva dels riscos en tots els àmbits de la companyia mantenint nivells de risc coherents. En l'evolució del model corporatiu, s'està fent l'anàlisi dels components ESG en el procés de revisió del mapa de riscos de l'Entitat. Política de gestió integral de riscos Adif

Estat d'informació no financera - EINF (inclòs en l'Informe de Gestió)

Des del 2018, en aplicació a la Llei 11/2018, d’informació no financera i diversitat, Adif inclou en l'Informe de Gestió l’estat d’informació no financera i el sotmet als mateixos criteris d’aprovació, dipòsit i publicació dels comptes anuals (30 de març). La finalitat d’aquesta integració és implantar les tendències més avançades en matèria de presentació d’informes i transparència, donant més rellevància a la informació sobre resultats i impactes en la societat i el medi ambient, complementant de manera més equilibrada la informació financera que es continua reflectint a l’Informe de Gestió.

Aquests documents s'elaboren sota el marc d'informe de la Llei 11/2018, així com d'acord amb les directrius de la guia del Global Reporting Initiative, GRI, en les seves respectives versions anuals actualitzades (G4GRI). Complementàriament, s'estableix una correlació dels estàndards G4GRI i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, sobre els quals impacta l'activitat de l'Entitat, de manera que es proporciona un marc global perquè les organitzacions i grups d'interès avaluïn el seu impacte local, regional i global. Des de 2020, segons la Llei 11/2018, d'informació no financera i diversitat, un tercer independent realitza una verificació externa de l'estat d'informació no financera inclosa en l'Informe de Gestió (estàndard ISAE 3000).

El fi últim de la informació no financera és la creació de valor per als nostres grups d'interès, d'aquí la importància del reporting de sostenibilitat en l'àmbit empresarial, basat en la transparència sobre qüestions ASG que van més enllà de les qüestions financeres.
Inclou:
  • Informe de Gestió (inclou l'estat d'informació no financera, EINF) i Declaració de Verificació Independent EINF
  • Resum executiu de l'EINF
  • Exercicis anteriors a la Llei 11/2018 (2012-2018)
Disponible en la nostra secció de Transparència:

Sostenibilitat econòmica

Informe de Gestió Integrat

A partir de l'any 2017, la informació sostenible corporativa d'Adif s'incorpora a l'Informe de Gestió, el qual forma part dels comptes anuals aprovats i auditats en cada exercici econòmic; anteriorment a l'any 2017 existeix un Informe de Sostenibilitat independent de l'Informe de Gestió. 

Amb l'entrada en vigor de la Llei 11/2018, es normalitza el tipus d'informació que cal incloure en l'estat d'informació no financera (EINF), amb el qual s'amplia el coneixement de l'evolució i el resultat econòmic de l'Entitat a partir de l'impacte en la seva activitat respecte a qüestions ASG.

Contacte
Responsabilitat corporativa i sostenibilitat