Licitació Electrònica

Portal del Licitador

Implementació del procediment de licitació electrònica.Portal del licitador d’Adif i Adif Alta Velocidad.

El procediment de licitació electrònica quedarà recollit expressament i descrit en el Plec de Clàusules Administratives de l’expedient de contractació, en el Perfil del contractant de totes dues entitats, que es troben allotjats a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, així com en tots els anuncis preceptius.

El Portal del Licitador d’Adif / Adif AV permet:
  • la preparació i presentació d’ofertes de manera telemàtica,
  • la custòdia electrònica d’aquestes pel sistema i
  • l’obertura i l’avaluació electrònica de la documentació pels membres de l’òrgan d’assistència (Meses de contractació/comissions de valoració).
En conseqüència, els licitadors hauran de signar i presentar les seves ofertes a través del PORTAL DEL LICITADOR D’ADIF/ADIF AV, d’acord amb el que estableixen les clàusules administratives del plec corresponent que reguli la licitació electrònica.
 

De la mateixa manera, els licitadors disposaran de tota la informació necessària sobre la seva identificació, alta i operativa sobre la presentació electrònica d’ofertes recollida en el document “MANUAL D’USUARI I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES”, accessibles al Perfil del Contractant d’Adif i Adif AV que es troba a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

És imprescindible ser un usuari registrat del Portal del Licitador d’Adif/Adif AV.

Abans de presentar l’oferta, el licitador estarà obligat a signar la documentació mitjançant certificat reconegut, cosa que garanteix la identitat del signant, la integritat de la documentació, el no rebuig de totes dues parts i la confidencialitat.

Per fer l’autenticació amb certificat electrònic i signatura de documents, cal disposar del programari Autofirma, una aplicació de signatura electrònica desenvolupada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.(Pot descarregar-se Autofirma al PORTAL D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA) 

Les proposicions es presentaran en el PORTAL DEL LICITADOR D’ADIF / ADIF AV i, en tot cas, dins el termini i l’hora que es determini en el corresponent anunci, havent de formalitzar mitjançant signatura electrònica reconeguda, cosa que garanteix la identitat i integritat dels arxius electrònics dels documents, l’oferta i tots els documents que hi estiguin associats.

Títol fragment

Registre i presentació de proposicions.
Signatura Electrònica. Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
Documentació disponible per al licitador
La data i l’hora en què es puja l’oferta al Portal les determinarà el Registre Electrònic intern de què disposa el Portal, tenint en compte que per presentar una oferta en primer lloc s’ha de pujar al servidor completament, podent posteriorment identificar mitjançant el justificant citat expedit pel Registre Electrònic.
Centre d’Atenció als Usuaris

Els licitadors disposen de servei de suport mitjançant un Centre d’Atenció a Usuaris per atendre els possibles problemes tècnics que sorgeixin:

L’horari de suport tècnic per als licitadors serà el següent (excepte festius nacionals):

  • 9.00 a 18.00 hores, de dilluns a dijous.
  • 9.00 a 15.00 h els divendres.