Normativa tècnica

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Redacció i aprovació de normativa tècnica
Les diferents administracions ferroviàries europees disposen de documents normatius que es fan servir per a l’homologació de productes ferroviaris i com a base tècnica en els contractes de subministrament, obra o servei.

Adif disposa d'un procés per redactar i aprovar aquests documents normatius a partir de grups de treball de caràcter tècnic, formats per experts d'Adif i Adif AV en els diferents temes que cal desenvolupar, que es reuneixen a l'empara del Comitè de Normativa.
El Comitè de Normativa és l'òrgan executiu, integrat per vocals d'ambdues entitats, responsable de l'aprovació d'aquests documents normatius tècnics, i es reuneix generalment cada sis mesos.

Actualitat

Responsive Image

El passat 24 de gener es va celebrar la XXV Sessió ordinària del Comitè de Normativa d'Adif i Adif AV

En aquesta sessió s'ha aprovat un total de 56 documents tècnics i un conjunt de plànols Adif tipus de via. Amb la finalitat de donar la màxima difusió a les normes, especificacions tècniques, quadres de preus, etc., que s'aproven en les reunions del Comitè, s'adjunta la relació de documents aprovats, modificats i derogats en la seva última reunió.

Fase de consulta

S'inclouen en aquest espai propostes de nous documents, noves versions o modificacions dels documents normatius existents.

L'objecte de la fase de consulta pública, que s'allarga durant 30 dies naturals, és recollir, estudiar i valorar tots els suggeriments i les aportacions als documents normatius abans de la seva proposta per a aprovació pel Comitè de Normativa d'Adif i Adif Alta Velocitat.

DOCUMENTS EN FASE DE CONSULTA:

EN AQUESTS MOMENTS NO HI HA DOCUMENTS EN FASE DE CONSULTA.

Durant el termini estipulat per a l’enviament de comentaris a l’esborrany o esborranys, s’haurà d’emplenar i escanejar el formulari PDF i adjuntar-lo a través de la bústia que es mostra a continuació:
Recepció de notificacions sobre fases de consulta obertes de la normativa tècnica d’Adif

Adif no assumeix cap compromís amb tercers amb aquestes notificacions. Adif exclusivament garanteix el principi de transparència a través de la publicació pròpia dels esborranys en fase de consulta a www.adif.es

Accés a la base de dades

Per garantir els principis de transparència, accessibilitat universal i igualtat de tracte a què obliga la legislació vigent, Adif posa a disposició dels grups d’interès la base de dades amb tota la documentació tècnica vigent i històrica. 

Aquesta base de dades conté especificacions tècniques relacionades amb condicions sobre productes que s’han d’instal·lar a la via, i normes que recullen pautes d’actuació per al disseny, la construcció, l’explotació o el manteniment de tots els subsistemes ferroviaris.

Accés a la Base de preus d’Adif i al Plec de prescripcions tècniques particulars tipus d’Adif

Títol


La Base de Preus d'Adif (BPA) integra els preus de les unitats d'obra, que serveixen de referència per a l'elaboració de projectes, obres i manteniment de la Xarxa Ferroviària d'Interès General gestionada per Adif i Adif AV en les diferents especials ferroviàries.

Per mitjà del Visor de la Base de Preus es podran veure els preus de totes les unitats que integren la BPA, de manera que es promouen els principis de transparència, lliure concurrència i igualtat de tracte.
Títol
El Plec de prescripcions de tècniques particulars tipus d’Adif (PPTA) acompanya les unitats d’obra, cosa que dona informació general de cadascuna sobre la seva descripció, les condicions d’execució, el mesurament i l’abonament. Aquest Plec haurà de ser particularitzat per a cada projecte.

Comprovacions per a la compatibilitat ETCS i GSM-R

“Aquests documents responen al que requereix el REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2023/1695 de la Comissió de 10 d'agost de 2023, segons el qual els administradors d'infraestructures, amb el suport dels seus proveïdors ETCS i GSM-R per a la seva xarxa, han de presentar a l'Agència Ferroviària Europea, com a màxim el 28 de març de 2024, per a les línies equipades i en funcionament en aquesta data, la definició de les comprovacions necessàries en la seva xarxa de la compatibilitat tècnica entre els equips ETCS i de radiocomunicacions (GSM-R) de veu o dades a bord i les parts en terra dels subsistemes de CMS.”