Normativa tècnica

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Redacció i aprovació de normativa tècnica
Les diferents administracions ferroviàries europees disposen de documents normatius que es fan servir per a l’homologació de productes ferroviaris i com a base tècnica en els contractes de subministrament, obra o servei.

Adif disposa d'un procés per redactar i aprovar aquests documents normatius a partir de grups de treball de caràcter tècnic, formats per experts d'Adif i Adif AV en els diferents temes que cal desenvolupar, que es reuneixen a l'empara del Comitè de Normativa.
El Comitè de Normativa és l'òrgan executiu, integrat per vocals d'ambdues entitats, responsable de l'aprovació d'aquests documents normatius tècnics, i es reuneix generalment cada sis mesos.

Actualitat

Responsive Image

Publicació de la nova edició de la Base de Preus d'Adif 2024

Adif posa a la disposició dels grups d'interès el fitxer amb la base de preus de l'any en curs, amb la finalitat de garantir els principis de transparència, accessibilitat universal i igualtat de tracte.
 
La Base de Preus d'Adif (BPA) integra els preus de les unitats d'obra, que serveixen de referència per a l'elaboració de projectes, obres i manteniment de la Xarxa Ferroviària d'Interès General gestionada per Adif i Adif AV en les diferents especialitats ferroviàries.
D'acord amb la vigent Llei 9/2017 sobre contractes del sector públic, l'Administració ha de cuidar que els pressupostos dels contractes que es formalitzin siguin adequats als preus del mercat. A més, l'Ordre FOM/3317/2010, de 17 de desembre, per la qual s'aprova la Instrucció sobre les mesures específiques per a la millora de l'eficiència en l'execució de les obres públiques d'infraestructures ferroviàries, carreteres i aeroports del Ministeri de Foment, estableix la necessitat d'actualitzar anualment els preus de referència. Per tot això, Adif va publicar el passat 19 de febrer una nova versió actualitzada de la BPA, labor que ha de portar a terme anualment.
 
Aquesta versió de BPA és obligatòria per a tots els projectes la redacció dels quals s'iniciï a partir del dia 19 de febrer i per a aquells que lliurin la maqueta inicial a l'Àrea de Supervisió a partir del 19 de maig de 2024. Aquells projectes que es lliurin abans d'aquesta data poden incorporar els nous preus a requeriment del Responsable del Contracte, encara que la seva aplicació no sigui obligatòria.

Accés a la base de dades

Fase de consulta

S'inclouen en aquest espai propostes de nous documents, noves versions o modificacions dels documents normatius existents.

L'objecte de la fase de consulta pública, que s'allarga durant 30 dies naturals, és recollir, estudiar i valorar tots els suggeriments i les aportacions als documents normatius abans de la seva proposta per a aprovació pel Comitè de Normativa d'Adif i Adif Alta Velocitat.

DOCUMENTS EN FASE DE CONSULTA:

Durant el termini estipulat per a l’enviament de comentaris a l’esborrany o esborranys, s’ha d’emplenar i escanejar el formulari PDF i adjuntar-lo a través de la bústia que es mostra a continuació:
Recepció de notificacions sobre fases de consulta obertes de la normativa tècnica d’Adif
  • Anul·lar la subscripció                                                                                                                                                                                                                           
Adif no assumeix cap compromís amb tercers amb aquestes notificacions. Adif exclusivament garanteix el principi de transparència a través de la publicació pròpia dels esborranys en fase de consulta a www.adif.es

Base de dades de normativa tècnica

Per garantir els principis de transparència, accessibilitat universal i igualtat de tracte a què obliga la legislació vigent, Adif posa a disposició dels grups d’interès la base de dades amb tota la documentació tècnica vigent i històrica. 

Aquesta base de dades conté especificacions tècniques relacionades amb condicions sobre productes que s’han d’instal·lar a la via, i normes que recullen pautes d’actuació per al disseny, la construcció, l’explotació o el manteniment de tots els subsistemes ferroviaris.

Base de preus d’Adif (BPA)

D'acord amb la vigent Llei 9/2017 sobre contractes del sector públic, l'Administració ha de cuidar que els pressupostos dels contractes que es formalitzin siguin adequats als preus del mercat. A més, l'Ordre FOM/3317/2010, de 17 de desembre, per la qual s'aprova la Instrucció sobre les mesures específiques per a la millora de l'eficiència en l'execució de les obres públiques d'infraestructures ferroviàries, carreteres i aeroports del Ministeri de Foment, estableix la necessitat d'actualitzar anualment els preus de referència. Per donar compliment a tot això, Adif fa pública la següent informació relativa a la Base de Preus d'Adif i Adif AV:

La Base de Preus d'Adif (BPA) integra els preus de les unitats d'obra, que serveixen de referència per a l'elaboració de projectes, obres i manteniment de la Xarxa Ferroviària d'Interès General gestionada per Adif i Adif AV en les diferents especials ferroviàries.

Mitjançant el Visor de la Base de Preus es poden visualitzar els preus de totes les unitats que integren la BPA.
Els criteris normalitzats per a l'ús de la Base de Preus d'Adif, així com les condicions d'actualització i entrada en vigor d'aquesta Base de Preus, es defineixen a la norma NAG 9-0-0.0 “Criteris generals d'ús de la base de preus d'Adif”.
La BPA és aplicable a tots els subsistemes ferroviaris d'Adif, cadascun associat al seu mòdul corresponent. Els criteris aprovats, les modificacions i particularitats de cada mòdul es descriuen a la norma tècnica corresponent.

Plec de prescripcions tècniques particulars tipus d'Adif

Títol
El Plec de prescripcions de tècniques particulars tipus d’Adif (PPTA) acompanya les unitats d’obra, cosa que dona informació general de cadascuna sobre la seva descripció, les condicions d’execució, el mesurament i l’abonament. Aquest Plec ha de ser particularitzat per a cada projecte.

Comprovacions per a la compatibilitat ETCS i GSM-R

“Aquests documents responen al que requereix el REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2023/1695 de la Comissió de 10 d'agost de 2023, segons el qual els administradors d'infraestructures, amb el suport dels seus proveïdors ETCS i GSM-R per a la seva xarxa, han de presentar a l'Agència Ferroviària Europea, com a màxim el 28 de març de 2024, per a les línies equipades i en funcionament en aquesta data, la definició de les comprovacions necessàries en la seva xarxa de la compatibilitat tècnica entre els equips ETCS i de radiocomunicacions (GSM-R) de veu o dades a bord i les parts en terra dels subsistemes de CMS.”