Normativa tècnica

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Redacció i aprovació de normativa tècnica
Les diferents administracions ferroviàries europees disposen de documents normatius que es fan servir per a l’homologació de productes ferroviaris i com a base tècnica en els contractes de subministrament, obra o servei.

Mitjançant el procediment accessible a l’enllaç següent es regula la redacció, l’aprovació, la derogació, la modificació, la recodificació i la publicació dels diferents documents normatius a través del Comitè de Normativa d’Adif i Adif Alta Velocitat, cosa que genera un marc únic, aplicable a l’execució, el muntatge i el manteniment de la infraestructura i les instal·lacions ferroviàries.
​​​​​​​
El Comité de Normativa es el órgano ejecutivo, integrado por vocales de ambas entidades, responsable de la aprobación de esos documentos normativos técnicos, el cual se reúne generalmente con una cadencia de seis meses.

Con el fin de dar la máxima difusión a las normas, especificaciones técnicas, cuadros de precios, etc., que se aprueban en las reuniones del Comité, se adjunta la relación de documentos aprobados, modificados y derogados en la última reunión del Comité.

Fase de consulta

El procediment esmentat, que preserva els principis de transparència, accessibilitat universal i igualtat de tracte, estableix en el capítol 6.2 “Descripció de les fases del procés.Fase 40 Fase de Consulta”, la realització d’una fase de consultes externes, durant un termini de 30 dies, per als documents que així ho requereixin.

Aquesta fase de consulta externa es formalitza mitjançant la publicació dels corresponents esborranys en aquesta pàgina web.

DOCUMENTS EN FASE DE CONSULTA:

** EN ESTOS MOMENTOS NO EXISTEN DOCUMENTOS EN FASE DE CONSULTA **

Durant el termini estipulat per a l’enviament de comentaris a l’esborrany o esborranys, s’haurà d’emplenar i escanejar el formulari PDF i adjuntar-lo a través de la bústia que es mostra a continuació:
Bústia on adreçar els comentaris
Recepció de notificacions sobre fases de consulta obertes de la normativa tècnica d’Adif

Adif no assumeix cap compromís amb tercers amb aquestes notificacions. Adif exclusivament garanteix el principi de transparència a través de la publicació pròpia dels esborranys en fase de consulta a www.adif.es

Accés a la base de dades

Per garantir els principis de transparència, accessibilitat universal i igualtat de tracte a què obliga la legislació vigent, Adif posa a disposició dels grups d’interès la base de dades amb tota la documentació tècnica vigent i històrica. 

Aquesta base de dades conté especificacions tècniques relacionades amb condicions sobre productes que s’han d’instal·lar a la via, i normes que recullen pautes d’actuació per al disseny, la construcció, l’explotació o el manteniment de tots els subsistemes ferroviaris.

Accés a la Base de preus d’Adif i al Plec de prescripcions tècniques particulars tipus d’Adif

Título
La Base de preus d’Adif (BPA) integra els preus de les unitats d’obra, que serveixen de referència per a l’elaboració de projectes, les obres i el manteniment de la xarxa ferroviària d’interès general gestionada per Adif i Adif AV en les diferents especials ferroviàries.
A partir d’aquesta aplicació informàtica, qualsevol persona, tant si pertany a Adif i Adif AV, com si és externa a totes dues entitats, podrà visualitzar els preus de totes les unitats que integren la Base de preus d’Adif; d’aquesta manera es promouen els principis de transparència, lliure concurrència i igualtat de tracte.
Título
La Base de preus d’Adif (BPA) integra els preus de les unitats d’obra, que serveixen de referència per a l’elaboració de projectes, les obres i el manteniment de la xarxa ferroviària d’interès general gestionada per Adif i Adif AV en les diferents especials ferroviàries.
A partir d’aquesta aplicació informàtica, qualsevol persona, tant si pertany a Adif i Adif AV, com si és externa a totes dues entitats, podrà visualitzar els preus de totes les unitats que integren la Base de preus d’Adif; d’aquesta manera es promouen els principis de transparència, lliure concurrència i igualtat de tracte.

Comprovacions per a la compatibilitat ETCS i GSM-R

Aquests documents responen al que exigeix el REGLAMENT D’EXECUCIÓ (UE) 2019/776 DE LA COMISSIÓ, de 16 de maig de 2019, segons el qual els administradors de la infraestructura, amb el suport dels seus proveïdors d’ETCS i GSM-R per a la seva xarxa, havien de presentar, a l’Agència Ferroviària Europea, no més tard del 16 de gener del 2020, la definició de les comprovacions necessàries a la seva xarxa de la compatibilitat tècnica entre els equips ETCS i de radiocomunicacions (GSM-R) de veu o dades a bord i les parts a terra dels subsistemes de CMS.