Contractació

Convocatòria de Licitacions i Adjudicacions

D’acord amb l’article 347.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el perfil de contractant d’ADIF s’integra a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, on es publica la informació relativa a totes les convocatòries de licitacions que celebra l’entitat, així com els seus resultats.

Condicions de Contractació

ADIF aplica els principis generals de contractació que preveu la legislació vigent, atesa la seva naturalesa d’entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana.

La política d’ADIF té, com a objectiu, l’optimització de la relació entre cost, qualitat i prestacions en la contractació de tota classe de béns i serveis, garantint en tot cas els principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat i no discriminació.