Informació de rellevància jurídica

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Funcions i normativa bàsica

Adif és responsable de la gestió d’una part important de les inversions en infraestructures ferroviàries i de l’administració de la Xarxa Ferroviària d’Interès General de l’Estat. Adif es regeix de manera general per la Llei del Sector Ferroviari.

Adif exerceix un paper principal com a dinamitzador del sector ferroviari,  tot facilitant l’accés a la infraestructura en condicions d’igualtat. Té, com a objectiu, potenciar el transport ferroviari espanyol mitjançant el desenvolupament i la gestió d’un sistema d’infraestructures segur, eficient, sostenible des del punt de vista mediambiental i amb uns alts estàndards de qualitat.

Adif assumeix:
  • L’administració d’infraestructures ferroviàries (vies, estacions, terminals de mercaderies, etc.).
  • La gestió de la circulació ferroviària.
  • L’adjudicació de capacitat als operadors ferroviaris.
  • La percepció de cànons per l’ús de la infraestructura, estacions i terminals de mercaderies.
Tot això, des del compromís de responsabilitat social amb els ciutadans.Una responsabilitat social que es fonamenta en principis ètics relacionats amb la gestió i amb el paper de l’empresa en la societat.Té, com a eix vertebrador, la transparència i el diàleg amb els grups d’interès; i la seva finalitat última és contribuir a la sostenibilitat del desenvolupament que propicia la nostra activitat, des d’una perspectiva integral.
Estatut de l’entitat pública empresarial Administrador de Infraestructuras ...
La Declaració sobre la Xarxa és el document que exposa les característiques de la infraestructura posada a disposició de les Empreses Ferroviàries i conté informació sobre les seves condicions d’accés.

Directrius, instruccions, acords, circulars i altres documents amb efectes jurídics

Normativa Estatal

Normativa UE

Més informació
Avantprojectes de llei i projectes de decrets legislatius sobre el ferrocarril promoguts pel Ministeri de Foment
Projectes de reglaments ferroviaris promoguts per ADIF
Memòries i informes aportats per ADIF als expedients d’elaboració dels textos normatius
Documents sotmesos a un període d’informació pública

Subvencions i ajuts públics concedits

Beques de formació
Beques de formació per als aspirants a ingrés de les convocatòries TE0116, FC0116 i EL0116