Informació de rellevància jurídica

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Funcions i normativa bàsica

Adif és responsable de la gestió d’una part important de les inversions en infraestructures ferroviàries i de l’administració de la Xarxa Ferroviària d’Interès General de l’Estat. Adif es regeix de manera general per la Llei del Sector Ferroviari.

Adif exerceix un paper principal com a dinamitzador del sector ferroviari,  tot facilitant l’accés a la infraestructura en condicions d’igualtat. Té, com a objectiu, potenciar el transport ferroviari espanyol mitjançant el desenvolupament i la gestió d’un sistema d’infraestructures segur, eficient, sostenible des del punt de vista mediambiental i amb uns alts estàndards de qualitat.

Adif assumeix:
  • L’administració d’infraestructures ferroviàries (vies, estacions, terminals de mercaderies, etc.).
  • La gestió de la circulació ferroviària.
  • L’adjudicació de capacitat als operadors ferroviaris.
  • La percepció de cànons per l’ús de la infraestructura, estacions i terminals de mercaderies.
Tot això, des del compromís de responsabilitat social amb els ciutadans.Una responsabilitat social que es fonamenta en principis ètics relacionats amb la gestió i amb el paper de l’empresa en la societat.Té, com a eix vertebrador, la transparència i el diàleg amb els grups d’interès; i la seva finalitat última és contribuir a la sostenibilitat del desenvolupament que propicia la nostra activitat, des d’una perspectiva integral.
Estatut de l’entitat pública empresarial Administrador de Infraestructuras ...
La Declaració sobre la Xarxa és el document que exposa les característiques de la infraestructura posada a disposició de les Empreses Ferroviàries i conté informació sobre les seves condicions d’accés.

Directrius, instruccions, acords, circulars i altres documents amb efectes jurídics

A continuación, se recoge, entre otra, la normativa estatal y europea más significativa, sin perjuicio de cualquier otra que pudiera ser de aplicación:
​​​​​​​

Normativa Estatal

Normativa UE

Más información

Puedes encontrar más información relativa a:
​​​​​​​
  • ​​​​​​​Anteproyectos de Ley y proyectos de Decretos Legislativos sobre el ferrocarril promovidos por el Ministerio de Fomento.
  • ​​​​​​​Proyectos de Reglamentos ferroviarios promovidos por ADIF.
  • Memorias e informes aportados por ADIF a los expedientes de elaboración de los textos normativos.
  • ​​​​​​​Documentos sometidos a un período de información pública
​​​​​​​En la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Subvencions i ajuts públics concedits

Beques de formació
Beques de formació per als aspirants a ingrés de les convocatòries TE0116, FC0116 i EL0116