Sol·licitud de proves en infraestructures

Procediment per sol·licitar assajos en infraestructures i instal·lacions

Títol

L’homologació i la verificació del material rodant tant per les empreses ferroviàries com pels fabricants d’aquest material —que no siguin objecte de liquidació per cànon—, així com dels sistemes de seguretat, materials de via, etc., habitualment necessita la utilització de la infraestructura titularitat d’Adif i d’altres instal·lacions seves per fer-hi les proves necessàries.

Per garantir que aquestes proves es fan complint amb la normativa que li és d’aplicació, s’ha implantat, a la seu electrònica d’Adif, un procediment per facilitar la coordinació de les actuacions necessàries per tramitar la sol·licitud abans de fer les proves esmentades.
 

Al formulari, al qual s'accedeix per la seu electrònica d'Adif:
https://sede.adif.gob.es/opencms/system/modules/sede/index
trobareu la informació que heu de facilitar per sol·licitar la prova corresponent.

Peticions

INSTRUCCIONS PER A LA SOL·LICITUD

1.    Accediu a la seu electrònica d'Adif mitjançant l'enllaç següent: https://sede.adif.gob.es/opencms/system/modules/sede/index
2.    Entre els procediments disponibles, seleccioneu el corresponent a “Sol·licitud de proves i assajos en infraestructures ferroviàries”.
3.    Inicieu el tràmit telemàtic clicant la icona d'“Alta de sol·licitud”.
4.    Empleneu el formulari de sol·licitud.

Junt amb la sol·licitud, heu de remetre la documentació següent:
  • En el cas de les persones jurídiques: nom i raó social de l'empresa, NIF, còpia de l'escriptura de poders, DNI del representant i dades de la persona de contacte, i pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil en vigor.
  • En el cas d'empreses ferroviàries: número de llicència i dades de la persona de contacte.
  • En el cas de les persones físiques: DNI de l’interessat i dades de la persona de contacte.

5.    S'inicia tràmit de sol·licitud de proves.

Barem de preus
A l'enllaç següent es poden descarregar les condicions econòmiques d'aplicació per a la realització de proves i assajos a la infraestructura i a les instal·lacions gestionades per Adif i ADIF Alta Velocitat.