Sol·licitud de proves en infraestructures

Bústia de sol·licitud de proves en infraestructures i instal·lacions

Títol


L’homologació i la verificació del material rodant tant per les empreses ferroviàries com pels fabricants d’aquest material,  que no siguin objecte de liquidació per cànon, així com dels sistemes de seguretat, materials de via, etc., habitualment necessita la utilització de la infraestructura titularitat d’Adif i d’altres instal·lacions seves per fer-hi les proves necessàries.

Per garantir que aquestes proves es fan complint amb la normativa que li és d’aplicació, s’ha implantat, a la pàgina web d’Adif, una bústia per facilitar la coordinació de les actuacions necessàries per tramitar la sol·licitud abans de fer les proves esmentades.

En el formulari, al qual s’accedeix fent clic sobre l’enllaç, es troben les dades que han de facilitar per sol·licitar la prova corresponent.

Descarregui’s i empleni el formulari de sol·licitud i adjunti la documentació segons correspongui.

Sol·licitud

Títol fragment

Instruccions per emplenar i enviar el formulari
Formulari de sol·licitud de proves en infraestructures i instal·lacions
Condicions econòmiques d’aplicació per a la realització de proves i assajos en infraestructures i instal·lacions gestionades per Adif/Adif AV.