Centre Mèdic Homologat

Centre Homologat de Reconeixements Psicofísics

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
El centre de reconeixements psicofísics de personal ferroviari d’Adif està homologat per l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària a l’empara del que disposa l’Ordre FOM/2872/2010, de 5 de novembre, per la qual es determinen les condicions per a l’obtenció dels títols habilitadors que permeten l’exercici de les funcions del personal ferroviari relacionades amb la seguretat en la circulació, així com el règim dels centres homologats de formació i de reconeixement mèdic d’aquest personal.
Aquesta homologació faculta el centre per fer les proves d’avaluació per a l’obtenció del certificat d’aptitud psicofísica així com per a l’emissió del corresponent certificat, tant per a les llicències de conducció de vehicles ferroviaris, com per a les habilitacions de personal ferroviari, en els termes que estableix l’ordre esmentada.