Informació econòmica i de gestió

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Títol

En aquesta pàgina es mostra la informació relativa a:

  • Comptes anuals i Informe d'Auditoria.
  • Informe relatiu al Compliment de les Obligacions de Caràcter Economicofinancer previst a l'article 129.3 de la Llei general pressupostària dels diferents exercicis anuals.
  • Informe de Gestió (inclou l'estat de la informació no financera, EINF).
  • Informe de Memòria Mediambiental.
  • Informe Anual de Govern Corporatiu.
  • Dades de trens per quilòmetre. Xarxes d'Adif i Adif AV.

Comptes anuals, informes d'auditoria i altra informació economicofinancera

Informe de Gestió (inclou l'estat de la informació no financera, EINF)

Adif és un organisme públic, integrat al sector públic institucional, i, quant a la seva actuació, l'entitat està sotmesa als principis generals de legalitat, eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com al principi de transparència en la gestió.

La Llei 11/2018 de 28 de desembre, en matèria de divulgació no financera, per la qual es trasllada a l'ordenament jurídic nacional la Directiva 2014/95/UE, obliga les grans empreses i entitats d'interès públic que, en les seves dates de tancament del balanç, superin el criteri d'un nombre mitjà d'empleats superior a 500 durant l'exercici i es defineixin com a grans (volum de negoci de 40 M€; actius per valor de 20 M€), a incloure en l'Informe de Gestió un estat de la informació no financera (EINF). Aquest informe haurà de contenir informació relativa, com a mínim, a qüestions ambientals, socials i de bon govern (ASG), així com les relatives al personal, al respecte pels drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn.

El fi últim de la informació no financera és la creació de valor per als nostres grups d'interès, d'aquí la importància del Reporting de sostenibilitat en l'àmbit empresarial, basat en la transparència sobre qüestions ASG que van més enllà de les qüestions financeres.
A l'apartat de Governança, dins de la secció «Sostenibilitat» d'aquesta web, es pot ampliar informació sobre els aspectes rellevants en matèria de bon govern i transparència que regeixen l'actuació de l'organització, així com una breu ressenya sobre els informes de gestió.

Informes de Memòria Mediambiental

Informe Anual de Govern Corporatiu

Dades de trens per quilòmetre. Xarxes d’Adif i Adif Alta Velocitat

Evolució del trànsit ferroviari, mesurat en trens per quilòmetre (utilització de la línia ferroviària per un tren al llarg d'un quilòmetre) de manera comparativa mensual i acumulada.

Últim butlletí publicat

Abril
Abril 2024. Butlletí mensual amb dades trens per quilòmetre.

Butlletins anteriors