Contractació

Convocatòria de licitacions i adjudicacions

D'acord amb l'article 347.2  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Perfil de contractant d'ADIF s'integra en la Plataforma de contractació del sector públic, on es publica la informació relativa a totes les convocatòries de licitacions que celebra l'entitat, així com els resultats corresponents.

Condicions de contractació

ADIF aplica els principis generals de contractació previstos en la legislació vigent, donada la seua naturalesa d'entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana.

La política d'ADIF té per objectiu l'optimització de la relació entre cost, qualitat i prestacions en la contractació de tota mena de béns i serveis, de manera que en tot cas es garanteixen els principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat i no-discriminació.