Facturació electrònica

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Títol


En el marc de la implantació de l'Administració Electrònica en l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la facturació electrònica forma part del catàleg de serveis que constitueixen l'estratègia de desplegament progressiu com a suport al procés de transformació.

La implementació de la facturació electrònica ha permés que ADIF, en les relacions comercials que manté amb els seus proveïdors i clients, intercanvie els documents factura en format electrònic, amb el benefici consegüent d'agilitat i transparència en la tramitació d'aquests.

Donada la diferent tipologia que existeix entre les factures rebudes de proveïdors i les emeses a clients, es va decidir abordar la posada en funcionament en moments diferents; les dates d'implantació per a les factures emeses va ser març de 2017 i per a les factures rebudes juny de 2017. L'objectiu que s'hi persegueix és el d'homogeneïtzar, simplificar i fer més eficient el procés de facturació.

Des de juny de 2017, l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) ha implantat la recepció de les factures dels seus proveïdors en format electrònic, cosa que permet realitzar el tractament centralitzat i digital de les factures rebudes.

 

Procediments

Per al correcte desenvolupament d'aquest procés, s'han establit procediments administratius i controls específics que garanteixen la correcta gestió d'aquestes factures. Això ens porta a requerir, de manera obligatòria, dades addicionals sense les quals no serà possible tramitar les factures rebudes.

Les dades que cal consignar de manera obligatòria en les factures seran:

  • Número de contracte d'ADIF per al qual s'emet la factura o Codi de Centre Gestor, per al cas de factures de gestió sense contracte.
  • Adreça de correu electrònic del responsable en ADIF d'aquesta relació comercial.

En el cas de factures en què, per no tindre contracte, haja de figurar el Centre Gestor, ADIF ha de facilitar la informació corresponent a aquest en cada encàrrec que se li sol·licite.

 

Canals d'entrada

ADIF posa a la disposició dels seus proveïdors diferents possibilitats de canals d'entrada per a les factures:

1. Intercanvi Electrònic de Dades (EDI)

Disponibilitat de factura electrònica en format a integrar en els sistemes d'ADIF, incloent-hi el format Facturae.

Per a iniciar l'adhesió al canal d'Intercanvi Electrònic de Dades (EDI), han de dirigir la petició a ADIF a facturae@adif.es

2. Recepció de factures mitjançant correu electrònic, en format PDF (un fitxer PDF per a cada factura) a l'adreça següent:

Es recomana que figure el NIF de l'emissor de les factures en l'assumpte del correu electrònic, per a facilitar-ne la identificació. L'enviament de les factures per correu electrònic aporta: major rapidesa en el tràmit d'aquestes, seguretat i traçabilitat de tot el procés, i sostenibilitat mediambiental.

3. Accés a Plataforma de Facturació en línia

Possibilitat de càrrega directa de factures a través d'un portal web.

 

Informació per a proveïdors d'Adif-Alta Velocitat:

 

Des de març de 2017, l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) ha implantat l'emissió de les factures dels seus clients en format electrònic, cosa que permet realitzar el tractament centralitzat i digital de les factures emeses.

 

Procediments

Per al correcte desenvolupament d'aquest procés, s'han establit procediments administratius i controls específics que garanteixen la correcta gestió d'aquestes factures.

ADIF posa a la disposició dels seus clients diferents possibilitats de canals d'enviament per a les factures:

1. Intercanvi Electrònic de Dades (EDI)

Disponibilitat de factura electrònica en format a integrar en els sistemes d'ADIF, incloent-hi el format Facturae.

Per a iniciar l'adhesió al canal d'Intercanvi Electrònic de Dades (EDI), han de dirigir la petició a ADIF, a l'adreça de correu facturae@adif.es

 2. Enviament de factures mitjançant correu electrònic en format PDF

L'enviament de les factures per correu electrònic aporta seguretat, traçabilitat i agilitat a tot el procés, així com sostenibilitat mediambiental.

En el cas d'optar per la recepció de factures en format PDF, el client ha d'enviar a l'adreça de correu facturae@adif.es el document “Declaració d'Adhesió a Facturació Electrònica”, amb la confirmació o actualització de les seues dades, signat digitalment (o signat i segellat), indicant en l'assumpte “ENVÍO EMAIL”:

El compte de correu facturae@adif.es té com a única finalitat proporcionar informació sobre la integració de factures i els diferents canals d'enviament i recepció de factures.

Per a qualsevol aclariment sobre documents emesos per ADIF, així com per a peticions de duplicats, han de dirigir-se al seu gestor de client, les dades de contacte del qual consten en la part inferior dreta de les mateixes factures, o bé a la dependència on s'haja contractat el servei.

 

Informació per a clients d'ADIF-Alta Velocitat: