Organismes internacionals i agrupacions europees d'interés econòmic (AEIE)

Adif treballa amb el clúster ferroviari més competitiu del món, que formen empreses espanyoles capdavanteres en tecnologia i en construcció.

Des que es va crear, Adif ha participat en els organismes internacionals que han sigut útils per a la seua missió i els seus valors, en línia amb la tradició de cooperació que les empreses ferroviàries han seguit durant anys i que els ha permés evolucionar des d'un punt de vista tècnic i també social i polític.
L'activitat duta a terme pels diferents organismes internacionals revist formes molt diferents, però és imprescindible que Adif hi estiga present i hi participe activament, cosa que fem sota la coordinació de la direcció internacional i amb la col·laboració de nombrosos especialistes d'Adif.
Títol
La col·laboració amb altres gestors d'infraestructures, amb empreses operadores o amb qualsevol altra entitat del sector pot donar resposta a necessitats diverses:
  • Aspectes tècnics que faciliten l'activitat ferroviària internacional (creació d'estàndards tècnics, participació en projectes d'investigació comuns, etc.),
  • Assumptes legals (harmonització de normativa, preparació de respostes consensuades davant de la legislació)
  • Defensa en l'àmbit polític dels interessos del sector (grups de pressió arreu d'Europa)
  • Temes socials (inclusió de viatgers amb necessitats especials, beneficis socials per als treballadors del ferrocarril).
Per la rellevància que tenen, destaquen les institucions i els organismes europeus en els quals es desenvolupa la normativa tècnica comuna de seguretat i interoperabilitat, es coordinen els esforços de desenvolupament de corredors, inclòs el sistema de senyalització ERTMS, i es coopera amb altres gestors d'infraestructura ferroviària en totes les qüestions polítiques, econòmiques i tecnològiques que ens afecten com a administrador d'infraestructures en el marc de la Unió Europea; la participació en aquests organismes és fonamental per als interessos de la nostra empresa.

Principals organismes internacionals en els quals Adif participa

Rail Net Europe

Planificació i gestió de capacitat ferroviària internacional i millora de la qualitat i l’eficiència de la circulació internacional

​​​​​​​Accedir

Plataforma de col·laboració europea PRIME

Col·laboració entre gestors europeus per a desenvolupament del Quart Paquet Ferroviari de la UE i impuls al negoci ferroviari

​​​​​​​Accedir
​​​​​​​
Corredors Europeus i AEIE
Les agrupacions europees d'interés econòmic (AEIE) són instruments jurídics que tenen per objectiu promoure la cooperació transfronterera per al desenvolupament d'objectius en el si de la UE.
 Concretament, les AEIE en les quals participa Adif tenen el propòsit de facilitar la implantació de certs corredors ferroviaris i la realització d'estudis que els facen realitat amb l'objectiu de promoure els tràfics internacionals, resolent qüestions relacionades amb la infraestructura, la gestió o la tramitació de sol·licituds i permisos de trànsit entre països.