Liberalització Sector Ferroviari

Nous operadors en el mercat

Títol
La liberalització del sector ferroviari ha comportat l'accés de diferents operadors a la Xarxa Ferroviària d'Interés General. El primer pas ha sigut la seua disposició per al tràfic de mercaderies per a, posteriorment, ampliar-se a viatgers.

Si ens fixem en el paisatge de les nostres vies, es poden veure trens de mercaderies de diferents operadors des de fa anys. Des d'aquest exercici ja es poden utilitzar també en l'àmbit de viatgers, la qual cosa posa a la disposició dels usuaris més oferta.
L'objectiu és estimular i optimitzar l'ús de la Xarxa Ferroviària d'Interés General (RFIG) i assegurar la qualitat i puntualitat del servei, facilitant l'accés d'operadors nous a la infraestructura ferroviària i així oferir als usuaris la possibilitat de triar entre operadors i preus distints. Tot això ha d'induir un augment de l'oferta en virtut d'aquesta competència, no solament entre operadors, sinó també entre diferents maneres de transport, tant de béns, com de viatgers.

Viatgers

El pas més recent ha sigut el de la liberalització en l'operació de trens de viatgers.

A l'abril de 2019 es va remetre per a les seues al·legacions a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competencia (CNMC) i als operadors ferroviaris l'esborrany de modificació de Declaració sobre la xarxa 2019, que contenia els aspectes que regiran la liberalització dels serveis comercials de viatgers en la RFIG.


En la Declaració sobre la xarxa es van detallar les característiques del sistema d'adjudicació de capacitat d'ambdues entitats, amb l'objectiu que les empreses ferroviàries interessades pogueren prestar serveis de viatgers d'àmbit nacional a partir del 14 de desembre de 2020, tal com estableix la normativa europea.

La manera d'accés és, preferentment, per mitjà d'acords marc, d'una manera ordenada i gradual. Aquesta figura, que garantirà l'accés a la xarxa per períodes de deu anys, proporciona més seguretat jurídica a les empreses ferroviàries perquè puguen dur a terme les importants inversions associades a l'inici de l'operació comercial.

Així mateix, Adif i Adif Alta Velocitat han establit uns criteris objectius d'adjudicació de la capacitat, basats a propiciar més l'ús de les infraestructures disponibles, de manera objectiva, transparent i no discriminatòria.

Títol
Analitzats els instruments legals disponibles, s'ha prioritzat la fórmula de l'Oferta de Capacitat Marc, d'acord amb el Reglament UE 2016/545, per a facilitar l'accés dels operadors a la RFIG. No obstant això, qualsevol candidat podrà sol·licitar capacitat de manera independent a aquest procediment.

Els acords marc han presentat tres opcions o paquets (A, B i C), en funció del nombre de solcs o circulacions per dia, i tindran una durada de deu anys. D'aquesta forma es facilita que, com a mínim, hi puguen operar de manera òptima almenys tres empreses ferroviàries i, així, implementar el procés de liberalització que impulsa el quart paquet ferroviari de la Unió Europea.
Els eixos en els quals s'estructuren els paquets són els següents:
  • Madrid-Barcelona-Frontera francesa i València-Barcelona
  • Madrid-Llevant (València i Alacant)
  • Madrid-Toledo-Sevilla-Màlaga
Adif i Adif Alta Velocitat han oferit en aquest procés de manera global una capacitat un 60 % més alta que la que s'hi utilitzava: 189 circulacions per sentit i dia, davant de les 119 del punt de referència establit l'any 2029.


Per a aconseguir aquesta oferta, Adif i Adif-AV han preparat un sistema d'explotació ferroviària més eficaç i eficient que l'actual, que produirà una millora tant en el funcionament del mateix administrador de la infraestructura, com de les empreses ferroviàries, de manera que s'aconsegueix així més oferta de serveis a la societat, i més competitiva.

Procediment

El pas següent va ser l'aprovació de les noves declaracions sobre la xarxa d'ambdues entitats al juliol de 2019 per a, a partir d'aleshores, rebre les candidatures de capacitat marc per a la prestació del servei ferroviari de viatgers, procediment que es va tancar amb la presentació de sis sol·licituds vàlides en els primers compassos del mes de novembre de 2019. El 27 d'aquell mes, el Consell d'Administració d'Adif Alta Velocitat va emetre la resolució per la qual Renfe Viajeros, Intermodalidad de Levante i Rielsfera eren els preadjudicataris de capacitat marc en els corredors abans esmentats.

L'11 de maig de 2020 es van signar els acords marc amb les diferents operadores, després de l'informe preceptiu de la CNMC, qui ha vetlat en tot moment per la neteja i l'objetivitat del procés.