Seguretat

Concepte de Seguretat Integral

Tenim present la seguretat integral, sent conscients que arriba a totes i cadascuna de les nostres activitats mitjançant la millora de procediments i aplicació de nous mètodes i tecnologies:
 
 • Seguim desplegant les iniciatives encaminades a la millora de la seguretat integral: operacional, ambiental, protecció civil, salut laboral, ciberseguretat…
 • Millorem la protecció de les nostres instal·lacions ajudats per l'ocupació de noves tecnologies.
 • Continuem amb la política de seguretat màxima per a les persones amb polítiques de prevenció, i hi incloem tant a usuaris com a empleats.
 • Augmentem les mesures de protecció i seguretat dels sistemes amb nous mecanismes propis de la ciberseguretat.
 • Aprofundim en la protecció ambiental augmentant i millorant mesures preventives.
Responsive Image

Seguretat operacional

Millora contínua dels nivells de seguretat, qualitat i eficiència en la circulació de trens i maniobres.
Adif, en la seua competència de l'administració de les infraestructures ferroviàries dins de la RFIG, té com a missió el desenvolupament i l'administració d'un sistema d'infraestructures ferroviàries de servei públic, segur, eficient i de qualitat i declara com a principal valor i referent per a tota la seua activitat la millora contínua dels nivells de seguretat, qualitat i eficiència en la circulació de trens i maniobres.
Mostra d'aquesta preocupació per la seguretat és l'actuació constant sobre tots els elements que li són propis
Objectius
 • El disseny, la construcció, el manteniment i l'explotació segurs de la xarxa ferroviària gestionada per Adif.
 • El compliment de les normes i la legislació vigent, nacional i comunitària, aplicable en la seua activitat.
 • El foment i desenvolupament de la cultura de seguretat dins de l'organització, promovent un entorn de seguretat per als ciutadans, empleats, clients, empreses contractistes i operadors, en estreta col·laboració amb les autoritats nacionals i comunitàries.
Accions per a assolir els objectius de seguretat en la circulació
 • Aplicació d'un sistema propi de gestió de la seguretat en la circulació, que es recolza en la prevenció, la millora contínua i el desenvolupament de mesures correctores.
 • Gestió basada en les responsabilitats i competències del personal.
 • Formació contínua, participació, informació i sensibilització del personal, com a elements essencials per a garantir la competència i l'exercici adequat amb les seues comeses.
 • Aplicació de procediments per a complir les normes tècniques i d'explotació pròpies de la infraestructura, les instal·lacions i l'equipament de les línies durant el seu cicle de vida.
 • Aplicació de procediments i mètodes per a dur a terme l'avaluació de riscos i implantar les mesures de control preceptives.

Sistema de Gestió de la Seguretat en la Circulació: SGSC

Protecció civil i gestió d'emergències

RECOLLIT D'INICIA
La seguretat, entesa com una gestió integral de tots els processos que fan possible un transport segur comprén, entre d'altres, la gestió de riscos, la resolució de contingències, la gestió d'emergències i la tornada a la normalitat.

La prevenció, així com la detecció o materialització d'un risc determinat fa necessària la coordinació amb els serveis d'intervenció en emergències de les diferents administracions públiques.

Per a això s'executa, alhora que s'actualitza i millora, elPla Director d'Actuació davant Emergències (PDAE)amb el qual es pretén donar una resposta integral a qualsevol emergència que afecte Adif o Adif-Alta Velocitat, independentment que afecte el tràfic ferroviari o no.
Centre d’Autoprotecció i Seguretat (CASH24)
900 10 40 40
Comunicació de situacions d'emergència
24 hores al dia els 365 dies de l'any

Atenció a afectats per atropellament

El centre d'atenció i informació d'Adif recollirà les dades personals i de contacte de la persona que sol·licita el servei.

En un termini no superior a 3 (tres) dies laborals, un interlocutor d'Adif es posarà en contacte amb la persona que ha efectuat la telefonada i li informarà dels tràmits i les gestions que plantege l'afectat o familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, i acompanyarà i assessorarà la víctima o familiar durant tot el procés.

Servei d'atenció telefònica a víctimes i familiars per atropellament.
900 10 40 40
Atenció a afectats per atropellaments
24 hores al dia els 365 dies de l'any

Seguretat laboral

Política preventiva d'Adif

Entre els projectes principals que desenvolupem en l'àmbit de la seguretat integral, està la Política Preventiva d'Adif.

En coherència amb la declaració de responsabilitat corporativa, respectuosa amb la seguretat integral del sistema ferroviari i amb el medi ambient, fem extensius aquests principis a l'àmbit extern i a les relacions amb els seus grups d'interés.

Principis de la política de prevenció de riscos laborals

Ciberseguretat

RECOLLIT D'INICIA:

La gestió de la seguretat de la informació en l'entitat s'articula mitjançant el desenvolupament i la implantació d'un sistema de gestió de seguretat de la informació (SGSI), l'abast del qual és la protecció dels sistemes d'informació i les xarxes de comunicacions que donen suport a les activitats i els processos de negoci d'Adif i per a donar compliment a les obligacions legals.

El SGSI permet gestionar i controlar la seguretat de la informació en Adif per a preservar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació partint de l'aplicació d'un procés de gestió de risc i poder administrar els requisits de seguretat necessaris, d'acord amb la criticitat de les diferents activitats i processos.

Seguretat ambiental

RECOLLIT D'INICIA:
La seguretat ambiental se sustenta en dues línies d'actuació:
 • Assegurament del compliment legal.
 • Increment de l'ecoeficiència.
Adif i Adif Alta Velocitat han establit una política de medi ambient que desenvolupa la visió, missió i valors de l'empresa i constitueix el document de màxim nivell quant al compromís ambiental.