Informació pública

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Actualment tenim publicada la informació pública següent, a la qual es pot accedir des d'aquests enllaços:

Informació pública d'expropiacions, estudis i projectes

​​​​​
La Constitució Espanyola, en l'article 33, reconeix el dret a la propietat privada i a l'herència, el contingut de la qual estarà delimitat per la seua funció social, i que ningú pot ser privat dels seus béns i drets si no és per causa justificada d'utilitat pública o interés social, mitjançant la indemnització corresponent i d'acord amb el que es disposa en les lleis.
Per a garantir els drets dels ciutadans davant de les actuacions de les administracions públiques s'han previst els tràmits de participació ciutadana mitjançant processos d'informació pública, en compliment dels articles 18 i 19.1 de la Llei d'expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i articles concordants del reglament corresponent (Decret de 26 d'abril de 1957).

Informació pública d'estudis i projectes tècnics

Tràmit d'informació pública d'Adif, previ a l'aprovació d'un projecte per a declarar la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats per la seua execució, amb l'objecte que qualsevol persona puga aportar per escrit les dades oportunes per a rectificar possibles errors de la relació que es publica en l'anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d'ocupació.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto modificado del proyecto constructivo de duplicación de vía en el tramo Muriedas-Santander y otras actuaciones en la línea de Cercanías C-1 entre Guarnizo y Muriedas."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Proyecto Básico para la remodelación de la estación sub-terránea de Cercanías de Aluche
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Proyecto básico para la mejora de las condiciones de accesibilidad, evacuación y ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de cercanías de Puente Alcocer
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
"Proyecto Constructivopara la renovación de vía. Trayecto: Xàtiva-Alcoi. Tramo: Xàtiva-Ontinyent"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Básico de la Nueva Estación de Parla Norte (Madrid)”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "ProyectoBásico de la estación de cercanías de Astigarraga y sus accesos".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción para la remodelación integral de la Estación de Grisén".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto detratamiento y consolidación de la trinchera situada entre los PP.KK.71+520 a 71+840. Línea: L´Hospitalet de Llobregat – Maçanet-Massanes. Tramo: Tordera – Maçanet-Massanes".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel del P.K. 498/296 de la línea Santander –Llanes de la red de ancho métrico. Término municipal de Reocín (Cantabria)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto De Construcción Para La Ampliación De Vías De Apartado Hasta Una Longitud Útil De 750 M En Estaciones Del Tramo Zaragoza-Tarragona Por Caspe. Estaciones De Fuentes De Ebro Y La Puebla De Híjar".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación los "Proyectos deconstrucción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitudútil de 750 m en estaciones del tramo Zaragoza-Tarragona por Lleida.Estaciones de Juneda y Raimat".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
'Proyecto básico de la variante de Rincón de Soto. Línea Castejón-Logroño (La Rioja)'.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto constructivo de supresión de los pasos a nivel P.K. 362/882 y 362/795 en la Red de Ancho Métrico. Línea Oviedo – Infiesto. Municipio de Piloña (Asturias)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de la nueva estación de Reus-Bellissens (Tarragona)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Constructivo para la renovación de vía. Trayecto: Xàtiva-Alcoi. Tramo: Ontinyent-Alcoi".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto, "Proyecto Constructivo de plataforma del nuevo acceso ferroviario sur al Puerto de Castellón. Tramo II (4+698 – 8+295,28)."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación de los "Proyectos De Construcción Para La Ampliación De Vías De Apartado hasta una Longitud útil De 750 M En Estaciones Del Tramo Zaragoza-Tarragona por Lleida. Estaciones De Selgua, Marcén Poleñino y Almudévar".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de Construcción de Supresión del Paso a Nivel en P.K. 79/934 de la Línea Madrid - Chamartín a Barcelona – Estació de França (Nº de Línea 200). T.M. Humanes (Guadalajara)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF, por el que se somete a información pública, a efectosde declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto deConstrucción de acondicionamiento y renovación de vía de lasestaciones de Belalcázar, Almorchón, Castuera y Campanario de lalínea 520 Ciudad Real - Badajoz"

Informació pública d'expropiacions

Tràmit d'informació pública d'un expedient d'expropiació forçosa incoat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a instàncies de la beneficiària de l'expropiació, Adif, perquè les persones o entitats interessades puguen formular les al·legacions que consideren oportunes a aquest expedient d'expropiació, i convoquen, si escau, els propietaris dels béns i drets afectats a l'alçament de les actes prèvies a l'ocupació al lloc, els dies i les hores que s'indiquen.
Información pública de expropiaciones
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 274ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo de Accesibilidad en la Estación de Villabona (Asturias)" en el término municipal de Llanera (Asturias).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 007ADIF2219 motivado por lasobras del "Modificación del Proyecto de Construcción de Plataforma dela Línea de Alta Velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra. Tramo:Castejón-Comarca de Pamplona. Subtramo: Olite-Tafalla (S)", en eltérmino municipal de Tafalla (Navarra).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 273ADIF2298 motivado por lasobras del "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RENOVACIÓNINTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y VÍA. TRAMO: JABUGO–PK96+430. LÍNEA: ZAFRA-HUELVA", en los términos municipales deJabugo y Almonaster la Real (Huelva).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 271ADIF2298 motivado por lasobras del "Proyecto de Construcción de Renovación Integral deInfraestructura y Vía. Tramo: 96+430-Calañas. Línea Zafra-Huelva", enlos términos municipales de Almonaster la Real, Cortegana, El Cerro deAndévalo, La Zarza-Perrunal y Calañas (Huelva).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 314ADIF2204 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo del Nuevo Canal de Acceso para la integración de la Alta Velocidad en la Ciudad de Valencia", en el término municipal de Valencia
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 315ADIF2204 motivado por las obras del "Proyecto de Mejora y Acondicionamiento de los Desmontes situados ente los PP.KK. 343+370 Y 343+960 de la L.A.V. MadridLevante" en el término municipal de Requena (Valencia).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 192ADIF2299 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Acometida de 25 kV a la nueva Subestación de Tracción de Figueres", en el término municipal de Figueras.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 270ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto Básico de Remodelación de la Estación de Castelldefels" en el término municipal de Castelldefels (Barcelona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 275ADIF2298 motivado por lasobras de "Proyecto de construcción de remodelación de la estación deMontcada bifurcación. Fase I" en el término municipal de Montcada iReixac (Barcelona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 276ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto de construcción del soterramiento de la línea R2 de cercanías de Barcelona a su paso por el casco urbano de Montcada i Reixac (Barcelona). Variante de Vallbona y bifurcación aguas" en los términos municipales de Barcelona y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)

Informació pública d'avaluació ordinària d'impacte ambiental

Títol
La Constitució espanyola recull, en l'article 45, el deure, la protecció i  preservació del medi ambient. Un dels instruments amb què compta la legislació per a garantir aquesta obligació està en el procés d'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguen tindre efectes significatius sobre el medi ambient.
Aquest procés està regulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, que, entre els seus principis rectors compta, en l'article 2, amb el principi de la participació pública.
Igualment, la llei esmentada estableix, en el capítol II, secció 1a, el procediment d'avaluació ordinària d'impacte ambiental de projectes, per a aquells casos contemplats en l'article 7

Informació pública de projectes i estudis d'impacte ambiental

Tràmit d'informació pública de projectes, l'autorització del qual correspon a ADIF en qualitat d'òrgan promotor i substantiu d'aquests, previ a l'aprovació i realitzat als efectes i en la forma previstos en l'article 36 de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental.
En estos momento no hay ningún trámite abierto de información pública sobre proyectos y estudios de impacto ambiental