Contribució a Agenda 2030

de Nacions Unides

Títol
Adif, conscient de la seua responsabilitat com a entitat de servei públic i de l'impacte rellevant que la seua activitat genera en la societat i el medi ambient, ha dirigit la seua orientació estratègica cap al concepte de desenvolupament sostenible. Aquesta orientació implica un compromís amb els desafiaments, globals i locals, en l'àmbit del desenvolupament econòmic inclusiu, la salut, la cohesió social, el respecte al medi ambient i el bon govern.
Per això, l'entitat està treballant a complir aquest compromís amb el desenvolupament sostenible mitjançant l'alineament de la seua estratègia amb l'Agenda de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

Accions rellevants d'Adif que contribueixen a la consecució dels ODS

Responsive Image

Programa SDG Ambition

Accions ambicioses per a la consecució dels ODS de Pacte Mundial de Nacions Unides Espanya. Adif participa en aquest programa que dona suport a les empreses perquè establisquen objectius empresarials ambiciosos i acceleren la integració dels ODS en la gestió de les seues activitats empresarials. La iniciativa permet a les empreses aprofitar el valor empresarial dels ODS, augmentar la resiliència i aconseguir un creixement a llarg termini.

Programa Integral de Formació en ODS a treballadors

Acció formativa en línia duta a terme a través de Pacte Mundial de Nacions Unides Espanya

Grup d'Acció Sostenibilitat i RSE en les empreses públiques en Forética

Liderat per Adif i ICO, és una plataforma col·laborativa de lideratge en sostenibilitat i RSE per al sector públic empresarial, amb la finalitat d'avançar en l'àmbit de la sostenibilitat empresarial i contribuir a la consecució de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.
Responsive Image
Responsive Image

Grup de treball SDG Rail Index de la UIC

Plataforma formada per administradors d'infraestructures ferroviàries, operadors ferroviaris i empreses del sector ferroviari que tracta diferents aspectes relacionats amb el report no financer, amb l'objectiu d'identificar els ODS rellevants per al ferrocarril, ja que estableix passos per a cadascun per tal d'aconseguir l'harmonització d'estàndards ASG.

Conveni Marc per al compliment de l'Agenda 2030

Adif, juntament amb altres empreses públiques, té subscrit amb la Secretaria d'Estat per a l'Agenda 2030 aquest acord per tal d'establir un llit estable de col·laboració que done coherència i continuïtat a iniciatives, programes, mesures i accions que es desenvolupen conjuntament per a avançar en el compliment dels ODS de l'Agenda 2030.