Sol·licitud de proves en la infraestructura

Bústia de sol·licitud de proves en infraestructures i instal·lacions

Títol


L'homologació i la verificació del material rodant tant per les empreses ferroviàries com pels fabricants d'aquest material, que no siguen objecte de liquidació per cànon, així com dels sistemes de seguretat, materials de via, etc., requereix, habitualment, la utilització de la infraestructura titularitat d'Adif i d'altres de les seues instal·lacions per a dur a terme les proves necessàries.

Per a garantir que aquestes es duguen a terme complint la normativa que li és aplicable, s'ha implantat, en la pàgina web d'Adif, una bústia per a facilitar la coordinació de les actuacions necessàries per a la tramitació de la sol·licitud, prèvia a la realització de les proves esmentades.

En el formulari, al qual s'accedeix punxant en l'enllaç, hi ha les dades que han de facilitar per a sol·licitar la prova corresponent.

Descarregue i òmpliga el formulari de sol·licitud i adjunte la documentació segons corresponga.

Sol·licitud

Títol fragment

Instruccions d'ompliment i enviament del formulari
Formulari de sol·licitud de proves en infraestructures i instal·lacions
Condicions econòmiques d'aplicació per a la realització de proves i assajos en la infraestructura i les instal·lacions gestionades per Adif/Adif AV