Sol·licitud de proves en la infraestructura

Procediment per a sol·licitar assajos en infraestructures i instal·lacions

Títol

L'homologació i la verificació del material rodant tant per les empreses ferroviàries com pels fabricants d'aquest material, que no siguen objecte de liquidació per cànon, així com dels sistemes de seguretat, materials de via, etc., requereix, habitualment, la utilització de la infraestructura titularitat d'Adif i d'altres de les seues instal·lacions per a dur a terme les proves necessàries.

Per a garantir que aquestes es duguen a terme complint la normativa que li és aplicable, s'ha implantat, en la seu electrònica d'Adif, un procediment per a facilitar la coordinació de les actuacions necessàries per a la tramitació de la sol·licitud, previ a la realització de les proves esmentades.
 

En el formulari, al qual s'accedeix per la seu electrònica d'Adif:
https://sede.adif.gob.es/opencms/system/modules/sede/index
trobareu la informació que ha de facilitar per a sol·licitar la prova corresponent.

Peticions

INSTRUCCIONS PER A LA SOL·LICITUD

1.    Accediu a la seu electrònica d'Adif mitjançant l'enllaç següent: https://sede.adif.gob.es/opencms/system/modules/sede/index
2.    En els procediments disponibles, seleccioneu el corresponent a “Sol·licitud de proves i assajos en infraestructures ferroviàries”.
3.    Inicieu el tràmit telemàtic clicant la icona d'“Alta de sol·licitud”.
4.    Empleneu el formulari de sol·licitud.

Junt amb la sol·licitud, es requereix remetre la documentació següent:
  • En el cas de persones jurídiques: nom i raó social de l'empresa, NIF, còpia d'escriptura de poders, DNI del representant, dades de la persona de contacte i pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil en vigor.
  • En el cas d'empreses ferroviàries: número de llicència i dades de la persona de contacte.
  • Per al cas de persones físiques: DNI de la persona interessada i dades de la persona de contacte.

5.    S'inicia tràmit de sol·licitud de proves.

Barem de preus
En l'enllaç següent es poden descarregar les condicions econòmiques d'aplicació per a la realització de proves i assajos en la infraestructura i instal·lacions gestionades per Adif i ADIF Alta Velocitat.