Instal·lacions de servei

Informació sobre instal·lacions de servei

Lorem ipsum dolor sit amet
El 23 de novembre de 2017 es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea el Reglament d'Execució (UE) 2017/2177 de la Comissió, de 22 de novembre de 2017, relatiu a l'accés a les instal·lacions de servei i als serveis ferroviaris connexos, que seria aplicable a partir de l'1 de juny de 2019, excepte l'article 2, Exempcions, que seria aplicable a partir de l'1 de gener de 2019.
Aquest Reglament estableix normes detallades sobre el procediment i els criteris que han de seguir-se per a l'accés a les instal·lacions de servei i als serveis que s'hi presten, els quals es troben recollits en els punts 2, 3 i 4 de l'annex II de la Directiva 2012/34/UE, així com els procediments bàsics sobre tramitació i coordinació de sol·licituds i els requisits en matèria de publicació de la informació.

De conformitat amb l'article 4 del Reglament d'Execució (UE) 2017/2177, els explotadors d'instal·lacions de servei elaboraran una descripció de les instal·lacions de servei i dels serveis dels quals siguen responsables, que haurà d'incloure la informació que se cita en aquest article.
Instal·lacions de servei segons la funcionalitat
  • De transport intermodal
  • De punt de càrrega de mercaderia
  • Les estacions de classificació i les instal·lacions de formació de trens, incloses les instal·lacions per a maniobres
  • Instal·lacions de servei per a apartar/estacionar material ferroviari
  • De manteniment, neteja, llavat, etc.
  • D'aprovisionament de combustible