Xarxa convencional

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Construcció, renovació i manteniment de la infraestructura i les instal·lacions de la xarxa convencional
Comptem amb
  • Un equip humà amb àmplia experiència i molt especialitzat.
  • Tecnologia d'última generació per a donar resposta als requisits dels operadors de transport.
  • Maquinària, vehicles i bases de manteniment adaptades a les necessitats productives de la xarxa ferroviària a tot el país.

Infraestructura

La infraestructura ferroviària és el suport que sustenta el que es coneix com “camí del tren”, sobre el qual se situen tant la via com les instal·lacions de senyalització, electrificació i telecomunicacions que possibiliten la circulació de trens.

Títol fragment
17.932 km

quilòmetres de via que mantenim

1.229 túnels

que són una longitud total de 497 km. 

6.371 ponts

que sumen una longitud de 135,15 km 

De 25 a 30

Proves de càrrega que s'hi han dut a terme anualment

Més sobre la infraestructura

Via

L'explotació del material rodant ve determinada, entre altres, per les característiques de la superestructura de la via. Cal tindre en compte el traçat (radi de curvatura i pendent), materials, qualitat, etc. Per això un dels nostres reptes és proporcionar la millor infraestructura possible als nostres clients operadors amb l'objectiu d'incrementar la seua capacitat de trànsit, com en Rodalies, o d'elevar la velocitat comercial a 200/220 km/h, en el cas de mitjana i llarga distància. Tot això, garantint els nivells adequats de seguretat, qualitat, fiabilitat i disponibilitat.

Actuacions que cal destacar

Senyalització

Al llarg dels últims anys s'han anat implantant, en les línies convencionals noves tecnologies que han transformat els elements clàssics de senyalització, com ara enclavaments, bloquejos, telecomandaments, circuits de via, etc. Així, la modernització experimentada en el transport ferroviari ha potenciat la introducció de productes nous com els enclavaments electrònics (bloquejos electrònics), circuits de via sense juntes o sistemes d'assistència a la conducció automàtica ATP-LZB.
L'increment del nombre de trens i l'augment de la velocitat d'aquests té una repercussió important en els mètodes i intervals d'actuació dedicats a tasques de manteniment i reparació d'avaries. Una planificació adequada de les activitats que s'hi han de dur a terme, així com el compliment rigorós de la programació d'aquestes, fa possible que, a pesar de la reducció del temps reservat per al manteniment, puguem assegurar els nivells de funcionalitat i seguretat requerits.

Electrificació

Les subestacions elèctriques i la línia aèria de contacte són les instal·lacions sobre les quals treballem en l'àmbit de l'electrificació. La línia aèria de contacte, també anomenada catenària, és l'encarregada de subministrar l'energia elèctrica al tren.
Tot el manteniment d'aquestes instal·lacions es programa coordinant les actuacions precises amb la nostra organització territorial, que també du a terme les revisions periòdiques previstes en la línia d'alta tensió que alimenten les nostres subestacions.
Pel que fa a aquestes, n'incrementem les prestacions amb la implantació d'un sistema de control distribuït i la normalització dels equips nous de rectificadors, transformadors, díodes i fusibles.

Títol fragment
9.200 km

Línia aèria de contacte

2.500 km

Línia d'alta tensió

341

Subestacions elèctriques

1.844.000 kw

Potència instal·lada

Telecomunicacions

El transport ferroviari, per les múltiples activitats i la complexitat operativa i de gestió, necessita intercanviar un gran volum d'informació. Si a això unim la dispersió dels diferents centres de treball, és necessari disposar de serveis de telecomunicació diferenciats en telefonia de gestió, de dades i d'explotació: telefonia de control de tràfic, telecomandaments, senyalització, megafonia... Aquests serveis, amb els diferents sistemes de gestió i control, s'integren en una xarxa exclusiva de telecomunicacions.

imagen párrafo
13.575
Quilòmetres de xarxa de fibra òptica
imagen párrafo
93
Centrals digitals de commutació
imagen párrafo
3.844
Línies de dades

Processos productius

Els processos productius en el manteniment de la infraestructura engloben la totalitat dels treballs operatius i busquen optimitzar el rendiment de la infraestructura i les instal·lacions per a assegurar un nivell adequat de seguretat i fiabilitat.
Es classifiquen en tres grans activitats que afecten les especialitats tècniques d'infraestructura, via, senyalització, electrificació i telecomunicacions.

Activitats

Qualitat i participació

El manteniment de la xarxa convencional té les certificacions segons les normes ISO 9001, 14001 i OHSAS 18.001, la qual cosa ens situa en una posició avantatjada en l'entorn del desenvolupament i manteniment de les infraestructures ferroviàries. A més, és una de les primeres organitzacions del nostre país que té la certificació de sistema de gestió integrada.
Participació

L'equip humà de xarxa convencional té una presència important en el Concurs Anual de Participació en Qualitat, en el qual els treballadors exposen iniciatives de millores operatives i de gestió, per mitjà de grups d'iniciativa i millora (GIM) i equips d'iniciativa i millora (EIM).

La sistematització dels processos productius ha propiciat un perfil nou de les activitats de manteniment que incrementen la disponibilitat de les instal·lacions i milloren la gestió de les activitats d'inspecció, amb la reducció d'incidències consegüent.

Gestió mediambiental

Tenim un sistema de gestió ambiental d'acord amb la norma 14.001:2004, per a la qual cosa hem desenvolupat una sèrie de procediments generals i específics de les diverses especialitats tècniques en què s'identifiquen els aspectes ambientals afectats en cada activitat.

Tenim 28 punts nets distribuïts per tot el territori nacional, que donen servei a totes les nostres àrees operatives. Aquests punts contribueixen de manera molt eficaç i racional al nostre compromís com a organització respectuosa amb el medi ambient.

També hem desenvolupat una sèrie de bones pràctiques mediambientals centrades en l'estalvi d'energia elèctrica, estalvi en el consum d'aigua i gestió de residus.

Seguretat i salut laboral

En 2006 ens vam certificar d'acord amb la norma OHSAS 18.001, després que AENOR comprovara que la nostra gestió de la seguretat i salut laboral satisfà els requisits que exigeix aquesta norma.

Aquesta certificació, que està considerada com el nivell d'exigència internacional més elevat en prevenció de riscos laborals, constata la superació molt per sobre dels requisits mínims que exigeix la legislació vigent. Amb aquest segell, Adif es va convertir en la primera organització ferroviària europea que s'hi va certificar.

Passos a nivell

L'existència d'encreuaments de carreteres o altres vies de comunicació amb la línia fèrria és un fet heretat del desenvolupament històric en la construcció d'aquestes infraestructures.

La xifra d'aproximadament 10.000 passos a nivell existents a mitjan anys setanta, s'ha anat reduint notablement, alhora que s'ha evolucionat en la implantació de mesures de protecció en aquells que han continuat prestant servei.
Saltar carrusel
Notes de premsa relacionades