Període 2014-2020

Finançament europeu

Responsive Image

En el període 2014-2020 estan previstes ajudes per valor de 518,1 milions d'euros.
El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del PO Pluriregional d'Espanya 2014-2020, aporta 413,6 milions d'euros, que es desglossen en 294,6 milions d'euros que corresponen a les ajudes a l'Objectiu Temàtic 7: Transport sostenible, 3,2 milions d'euros a l'Objectiu Temàtic 4: Economia baixa en carboni, i 5,0 milions d'euros a l'Objectiu Temàtic 13: Assistència tècnica, i 110,8 milions d'euros a través dels recursos REACT-EU dins de l'Eix Prioritari 20 i amb l'Objectiu Temàtic 13: “Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seues conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia”. 
El Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF), que aporta 104,5 milions d'euros.

Per a aquest període Adif també té concedides unes ajudes FEDER per import de 7,5 milions d'euros. D'aquestes ajudes, 6,4 milions d'euros són gestionats pel Ministeri de Ciència i Innovació (MCIN) i estan destinats al projecte MERCAVE, dins de l'Objectiu Temàtic 1; i 1,1 milions d'euros per l'Institut de Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE) per a projectes d'I+D+i en l'Objectiu Temàtic 4. (Vegeu informació de finançament en I+D+i)

(Dades a 31 de desembre de 2023)

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) forma part dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (Fons EIE) juntament amb el Fons Social Europeu (FSE), el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

L'objectiu d'aquests fons és promoure la competitivitat i la convergència de tots els territoris i són un instrument essencial per a fer front als reptes principals de desenvolupament d'Espanya i en l'aplicació de l'Estratègia Europa 2020.

L'Estratègia Europa 2020 és l'agenda de creixement i ocupació de la UE en aquesta dècada. Assenyala el creixement intel·ligent, sostenible i integrador com a manera de superar les deficiències estructurals de l'economia europea, millorar-ne la competitivitat i productivitat i sustentar una economia social de mercat sostenible.

El Regne d'Espanya va signar el 30 d'octubre de 2014 l'Acord d'Associació amb la Comissió Europea , en el qual s'estableix l'estratègia per a l'ús òptim dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus en tot el país.

La gestió a Espanya dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (Fons EIE) la du a terme el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Reglaments europeus: 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell i 480/2014, 821/2014, 1011/2014 i 2015/207 de la Comissió.

FEDER

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins del PO Pluriregional d'Espanya, Objectiu Temàtic 7: Transport sostenible, assigna de manera indicativa una ajuda de 294,6 milions d'euros.

La Subdirecció General de Gestió del FEDER del Ministeri d'Hisenda va encomanar a ADIF les funcions incloses en l'acord que va signar el director general de Fons Comunitaris el 17 d'abril de 2017 i va acceptar el president d'ADIF el 8 de maig de 2017.

Descripció d'operacions i accions de comunicació realitzades

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). REACT-EU

Finançat com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de COVID-19
 

La normativa que regeix els recursos REACT-EU es troba en el Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de desembre de 2020 pel qual es modifica el Reglament (UE) 1303/2013 pel que fa als recursos addicionals i les disposicions d'execució a fi de prestar assistència per a afavorir la recuperació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seues conseqüències socials i per a preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia (REACT-EU).

 

La inclusió dels recursos REACT-EU es fa a través de la incorporació al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 Pluriregional d'Espanya de l'Eix Prioritari 20, amb un únic Objectiu Temàtic (13), definit “Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seues conseqüències socials i preparar una reparació verda, digital i resilient de l'economia”, i una única Prioritat d'Inversió (13) amb la mateixa denominació: “Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seues conseqüències socials i preparar una reparació verda, digital i resilient de l'economia”.  

Sota aquest objectiu temàtic i aquesta prioritat d'inversió s'han definit actuacions dins de l'Objectiu Específic:

  • OE 20.1.4 - OE REACT UE 4. “Suport a les inversions que contribuïsquen a la transició cap a una economia verda”.
L'ajuda estimada prevista per a aquestes actuacions és de 110,8 milions d'euros.

(Dades a 31 de desembre de 2023)
Actuacions

Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF)


El mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF) és un instrument de la Unió Europea per a proporcionar ajuda financera a projectes d'interés comú de les xarxes transeuropees de transport, telecomunicacions i energia.

L'objectiu d'aquestes ajudes és desenvolupar i millorar la xarxa europea de transport, alhora que promou solucions de mobilitat sostenibles i innovadores. 

Aquestes ajudes les gestiona l'Agència INEA de la Comissió Europea per mitjà de convocatòries anuals i s'atorguen en competència entre les diferents sol·licituds que hi concorren.

Reglaments europeus: 1315/2013 i 1316/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

Actuacions
Responsive Image
El mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF) cofinança amb una ajuda de 104,5 milions d'euros les actuacions següents