Validació de productes ferroviaris

Procediment per a la validació de productes ferroviaris

Títol
El «Procediment per a la validació de productes ferroviaris» té per objectiu regular la validació dels productes que s'han d'instal·lar en la Xarxa Ferroviària d'Interés General (RFIG, per les seues sigles en castellà), amb la finalitat de facilitar els mecanismes de contractació i control de qualitat. Totes les fases del procés que cal seguir per aconseguir la validació del producte es detallen en el procediment esmentat.
Els productes que necessiten validació són aquells que estan regulats per una especificació tècnica de referència, si es troba inclosa en la «Llista d'especificacions tècniques validables». Així doncs, el procés de validació serà la demostració del compliment de requisits i assajos que apareixen en l'apartat corresponent de la seua especificació tècnica, i, amb la finalització d'aquest procés de validació, passaran a formar part del «Registre de productes i empreses validades».
 

Per a iniciar un procés de validació nou d'un producte ferroviari, caldrà sol·licitar-ho mitjançant l'adreça de correu electrònic següent:

Responsive Image

Nota:

S'informa que Adif/Adif AV no té la consideració d'organisme avaluador de la conformitat acreditat, d'acord amb el que estableix el Reglament (CE) del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, i aquesta homologació únicament té efectes per a Adif/Adif AV.

Títol fragment
El procés de validació està regulat, en totes les fases, d'acord amb el procediment
Les especificacions tècniques que regulen productes i que apareixen en aquesta llista són aquelles a les quals aplica el procés de validació.
La base de dades de normativa tècnica conté les especificacions tècniques referides a condicions sobre productes que s'han d'instal·lar en la via, de tots els subsistemes ferroviaris
Aquest registre recull tots aquells productes que han finalitzat el procés de validació favorablement.