Normativa tècnica

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Redacció i aprovació de la normativa tècnica
Les diferents administracions ferroviàries europees disposen de documents normatius que s'utilitzen per a l'homologació de productes ferroviaris i com a base tècnica en els contractes de subministrament, obra o servei.

Adif disposa d'un procés per a redactar i aprovar els documents normatius a partir de grups de treball de caràcter tècnic, formats per experts d'Adif i Adif AV en els diferents temes que cal desenrotllar, que es reuneixen a l'empara del Comité de Normativa.
El Comité de Normativa és l'òrgan executiu, integrat per vocals d'ambdós entitats, responsable de l'aprovació dels documents normatius tècnics, i es reuneix generalment cada sis mesos.

Amb la finalitat de donar la màxima difusió a les normes, especificacions tècniques, quadres de preus, etc., que s'aproven en les reunions del Comité, s'adjunta la relació de documents aprovats, modificats i derogats en l'última reunió del Comité.

Fase de consulta

S'inclouen en aquest espai propostes de nous documents, noves versions o modificacions dels documents normatius existents.

L'objecte de la fase de consulta pública, que s'allarga durant 30 dies naturals, és recollir, estudiar i valorar tots els suggeriments i les aportacions als documents normatius abans de la seua proposta per a aprovació pel Comité de Normativa d'Adif i Adif Alta Velocitat.

DOCUMENTS EN FASE DE CONSULTA:

Durant el termini estipulat, per a l'enviament de comentaris a l'esborrany o esborranys s'haurà d'emplenar i escanejar el formulari PDF i adjuntar-lo per mitjà de la bústia que es mostra a continuació:
Recepció de notificacions sobre fases de consulta obertes de la normativa tècnica d'Adif

Adif no assumeix cap compromís amb terceres persones amb aquestes notificacions. Adif exclusivament garanteix el principi de transparència per mitjà de la mateixa publicació dels esborranys en fase de consulta en www.adif.es

Accés base de dades

Amb la finalitat de garantir els principis de transparència, accessibilitat universal i igualtat de tracte a què obliga la legislació vigent, Adif posa a la disposició dels grups d'interés la base de dades amb tota la documentació tècnica vigent i històrica. 

 Aquesta base de dades conté especificacions tècniques referides a condicions sobre productes que s'han d'instal·lar en la via, i normes que recullen pautes d'actuació per al disseny, la construcció, l'explotació o el manteniment de tots els subsistemes ferroviaris.

Accés a la base de preus d'Adif i al Plec de prescripcions tècniques particulars tipus d'Adif

Títol


La Base de Preus d'Adif (BPA) integra els preus de les unitats d'obra, que serveixen de referència per a l'elaboració de projectes, obres i manteniment de la Xarxa Ferroviària d'Interés General gestionada per Adif i Adif AV en les diferents especials ferroviàries.

Per mitjà del Visor de la Base de Preus es podran veure els preus de totes les unitats que integren la BPA, de manera que es promouen els principis de transparència, lliure concurrència i igualtat de tractament.
Títol
El Plec de prescripcions de tècniques particulars tipus d'Adif (PPTA) acompanya les unitats d'obra i dona informació general de cadascuna sobre la descripció, les condicions d'execució i mesurament i l'abonament d'aquestes. Aquest plec s'ha de particularitzar per a cada projecte.

Comprovacions per a la compatibilitat ETCS i GSM-R

Aquests documents responen al que requereix el REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2019/776 DE LA COMISSIÓ de 16 de maig de 2019, segons el qual els administradors de la infraestructura, amb el suport dels seus proveïdors d'ETCS i GSM-R per a la seua xarxa, havien de presentar a l'Agència Ferroviària Europea, com a màxim el 16 de gener de 2020, la definició de les comprovacions necessàries en la seua xarxa de la compatibilitat tècnica entre els equips ETCS i de radiocomunicacions (GSM-R) de veu o dades a bord i les parts en terra dels subsistemes de CMS.