Programes EMTN

Informació privilegiada i altra informació rellevant

Títol
En els desplegables que hi ha a continuació els inversors tenen a la seva disposició la documentació relacionada amb els programes i les condicions finals d'emissió.

ADIF - Alta Velocitat