Informació general

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Título

Adif Alta Velocidad assumeix, entre d’altres, les competències en matèria de construcció i administració de part de les infraestructures ferroviàries d’alta velocitat, així com altres infraestructures i funcions que se li transfereixen, els negocis d’estacions d’alta velocitat o les activitats de telecomunicacions i d’energia.

La seva creació respon, entre d’altres, als criteris d’aprofundir en la racionalització del sector ferroviari en l’àmbit de competència estatal, aconseguir la màxima eficiència dels serveis en un escenari de progressiva liberalització i aconseguir l’estabilitat pressupostària. D’aquesta manera, es dona compliment a les modificacions operades pel Sistema Europeu de Comptes (SEC 2010) i els nous criteris comptables que s’hi estableixen.

Información de estaciones de la red de Adif y Adif Alta Velociddad.
​​​​​​​Búsqueda de estaciones:
  • Información de la estación
  • Salidas y llegadas
  • Servicios de la estación
  • Áreas comerciales
  • Geolocalización
Información de seguridad en el acceso a las zonas de embarque.

Infraestructures d’alta velocitat

Título
El Reial decret llei pel qual es crea Adif Alta Velocidad preveu igualment la possibilitat d’encomanda, mitjançant la subscripció dels convenis de prestació de serveis, de la realització per part d’Adif, de certes activitats per Adif Alta Velocidad, inclosa la gestió dels sistemes de control de la circulació i de la capacitat de les infraestructures, el manteniment, la protecció i seguretat ciutadana, funcions corporatives, etc.

A la tasca de manteniment de les nostres infraestructures se suma la construcció de noves línies d’alta velocitat, a les quals han contribuït, d’una manera significativa, tant els fons comunitaris, a través de les ajudes procedents dels Fons de Cohesió, Fons Europeu de desenvolupament Regional (FEDER) i ajuts RTE-T (Xarxes Transeuropees de Transport) com dels préstecs del BEI; que responen als cànons de qualitat més alts exigits.

La unió ferroviària dels diferents territoris exigeix la construcció de grans obres d’enginyeria (viaductes, túnels, etc.) que Adif Alta Velocidad duu a terme amb l’objectiu d’assolir la rendibilitat econòmica i social de la inversió.

Adif Alta Velocidad té adscrites, com a actius, les estacions de viatgers que estan connectades per les línies d’altes prestacions que gestiona, tenint encomanada a Adif la seva gestió.

Programes d’actuació

Programa de regulació, control i supervisió

Recull el desenvolupament necessari de la funció reguladora que permet desenvolupar i aplicar les polítiques establertes a cadascun dels mitjans de transport
Programa de gestió i prestació de serveis
Té l’objectiu de promoure un ús eficient del transport, aprofitant millor la xarxa existent i potenciant la cadena intermodal o de l’opció modal que proporcioni més benefici i rendiment al sistema sota el principi de sostenibilitat econòmica. 
Programa d’actuació inversora

Les iniciatives d’inversió en nous desenvolupaments i capacitats que el PITVI preveu tenen l’objectiu fonamental de finalitzar els grans eixos estructurants i els itineraris de la xarxa, el reforç de les connexions intermodals i la dotació de certes infraestructures estratègiques, com les connexions transfrontereres.

En aquest àmbit de la planificació, en les inversions es tindrà en compte un enfocament intermodal i s’incorporaran, també, amb la finalitat de prioritzar i racionalitzar les inversions, mecanismes d’anàlisi cost-benefici i previsions de rendibilitat econòmica, financera i social.

imagen con marco
URL

PITVI 2012-2024

Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge

En fase de tramitació i aprovació, el Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge (PITVI 2012-2024), a més d’integrar totes les polítiques del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, inclosa la d’habitatge, defineix la cartera de serveis públics de l’Estat en matèria de transports.