Informació econòmica i de gestió

Comptes anuals i informes d’auditoria de comptes

Títol
La informació d'aquest apartat pot trobar-se al capítol d'Informació economicofinancera de la secció Inversors en aquesta web, on es troben els comptes anuals, l'informe d'auditoria, l'informe de gestió i l'informe relatiu al compliment de les obligacions de caràcter economicofinancer previst en l'article 129.3 de la Llei general pressupostària d'Adif Alta Velocitat dels diferents exercicis anuals. 
Informe Anual de Gobierno Corporativo de la E.P.E. ADIF-Alta Velocidad. Ejercicio 2021

Informació addicional:

L'Informe de gestió integrat anual està disponible l'enllaç següent. A través d'aquest es pot conèixer tot el detall del seu contingut.