Informació pública

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Actualment, tenim publicada la informació pública següent, a la qual es pot accedir des d’aquests enllaços:

Informació pública d’expropiacions, estudis i projectes

La Constitució espanyola, en l'article 33, reconeix el dret a la propietat privada i a l’herència, el contingut de la qual estarà delimitat per la seva funció social, i que ningú no podrà ser privat dels seus béns i drets si no és per causa justificada d’utilitat pública o d’interès social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb allò que les lleis disposin.
Per garantir els drets dels ciutadans davant les actuacions de les administracions públiques, s’han previst els tràmits de participació ciutadana mitjançant processos d’informació pública, en compliment dels articles 18 i 19.1 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i articles concordants del seu Reglament (Decret de 26 d’abril de 1957).

Informació pública d’estudis i projectes tècnics

Tràmit d’informació pública d’Adif Alta Velocitat, prèvia a l’aprovació d’un projecte per declarar la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats per la seva execució, amb l’objectiu que qualsevol persona pugui aportar per escrit les dades oportunes per rectificar possibles errors de la relació que es publica en l’anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d’ocupació.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Básico del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Integración del Ferrocarril en Lorca. Plataforma y Estación”
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Atocha(Madrid). Proyecto Constructivo de la Fase 2. Habilitación de nueva comisaría de Policía".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del Adif- Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el"Proyecto Básico de Plataforma del Corredor Cantábrico –Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Tafalla – Campanas(Navarra)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación elProyecto "Nuevo complejo ferroviario de la Estación de Atocha(Madrid). Proyecto Constructivo de la Fase 2. Estación Pasante".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF ALTA VELOCIDAD por el que se somete ainformación pública a efectos de declaración de la necesidad deocupación el "Proyecto constructivo de renovación de vía y actuacionesasociadas en la línea León-Gijón. Tramo: León-La Robla. Fase 2"

Informació pública d’expropiacions

Tràmit d’informació pública d’un expedient d’expropiació forçosa iniciat pel Ministeri de Foment, a instàncies de la beneficiària de l’expropiació, Adif Alta Velocitat, perquè les persones o entitats interessades puguin formular les al·legacions que creguin oportunes a aquest expedient d’expropiació, convocant, si escau, els propietaris dels béns i drets afectats a l’estesa de les actes prèvies a l’ocupació en el lloc, dies i hores que s’indiquen.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 192ADIF2299 motivado por lasobras del "Proyecto Constructivo de Acometida de 25 kV a la nuevaSubestación de Tracción de Figueres", en el término municipal deFigueras.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 192ADIF2299 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Acometida de 25 kV a la nueva Subestación de Tracción de Figueres", en el término municipal de Figueras.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 315ADIF2204 motivado por las obras del "Proyecto de Mejora y Acondicionamiento de los Desmontes situados ente los PP.KK. 343+370 Y 343+960 de la L.A.V. Madrid-Levante" en el término municipal de Requena (Valencia).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 314ADIF2204 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo del Nuevo Canal de Acceso para la integración de la Alta Velocidad en la Ciudad de Valencia", en el término municipal de Valencia.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 007ADIF2219 motivado por las obras del "Modificación del Proyecto de Construcción de Plataforma dela Línea de Alta Velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra. Tramo: Castejón-Comarca de Pamplona. Subtramo: Olite-Tafalla (S)", en el término municipal de Tafalla (Navarra).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 316ADIF2204 motivado por las obras del “Proyecto Básico del Modificado nº2 del Proyecto de construcción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la región de Murcia. Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Soterramiento de Nonduermas”, en el término municipal de Murcia (Murcia).

Informació pública d’avaluació d’impacte ambiental ordinària

Títol
La Constitució espanyola recull, en l'article 45, el deure de la protecció i preservació del medi ambient. Un dels instruments de què disposa la legislació per garantir aquesta obligació està en el procés d'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient.
Aquest procés està regulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, que, entre els seus principis rectors, compta en l'article 2 amb el principi de la participació pública.
Igualment, la Llei esmentada estableix, en el capítol II, secció 1a, el procediment d'avaluació d'impacte ambiental ordinària de projectes, per a aquells casos que preveu l'article 7.

Informació pública de projectes i estudis d’impacte ambiental

Tràmit d’informació pública de projectes, l’autorització del qual correspon a Adif Alta Velocitat en qualitat d’òrgan promotor i substantiu d’aquests, previ a la seva aprovació i realitzat als efectes i en la forma que preveu l’article 36 de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.
Información pública de Estudio de impacto ambiental
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y Documento Técnico de ‘Línea de Alta Tensión La Ribina - Cuevas y su subestación asociada del Tramo Lorca-Almería de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería