Informació pública

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Actualment, tenim publicada la informació pública següent, a la qual es pot accedir des d’aquests enllaços:

Informació pública d’audiència, expropiacions, estudis i projectes

La Constitució espanyola, en l'article 33, reconeix el dret a la propietat privada i a l’herència, el contingut de la qual estarà delimitat per la seva funció social, i que ningú no podrà ser privat dels seus béns i drets si no és per causa justificada d’utilitat pública o d’interès social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb allò que les lleis disposin.
Per garantir els drets dels ciutadans davant les actuacions de les administracions públiques, s’han previst els tràmits de participació ciutadana mitjançant processos d’informació pública, en compliment dels articles 18 i 19.1 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i articles concordants del seu Reglament (Decret de 26 d’abril de 1957).

Tràmit d'audiència sobre la proposta de reglament de determinació dels cànons ferroviaris

L'article 96.1 de la Llei 38/2015, del sector ferroviari, disposa que la utilització de les infraestructures ferroviàries i instal·lacions de servei de titularitat dels administradors generals d'infraestructures ferroviàries dona lloc a la percepció de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari regulades en els articles 97 i 98 d'aquesta Llei, que reben el nom de cànons ferroviaris. Els cànons els determinen els administradors d'infraestructures ferroviàries seguint el que estableix l'article 100 de la Llei del sector ferroviari, i s'aproven mitjançant un Reglament adoptat pel Consell d'Administració que ha de ser publicat al “Butlletí Oficial de l'Estat” i incorporat a la Declaració sobre la xarxa.

D'altra banda, l'article 100.2 de la Llei del sector ferroviari disposa, quant al procediment per a l'aprovació de la proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris, les seves modificacions anuals i revisions excepcionals, i la proposta ha de ser publicada al portal web de l'administrador d'infraestructures a fi de donar audiència, durant un termini no ampliable de quinze dies naturals, als ciutadans afectats i obtenir totes les aportacions addicionals que altres persones o entitats puguin fer.

Així mateix, s'estableix que, durant aquest mateix termini de quinze dies naturals, la proposta s'ha de consultar amb els obligats al pagament dels cànons, d'acord amb els articles 97.2 i 98.2 de la Llei del sector ferroviari, i amb les comunitats autònomes, que poden remetre l'informe corresponent abans que concloguin els quinze dies esmentats.

En virtut d'això i de conformitat amb el que disposa l'article 100.2 de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari, la Presidència de l'entitat pública empresarial Adif Alta Velocitat ha adoptat la resolució següent, de conformitat amb el que preveu l'article 100.2 de la Llei del sector ferroviari:

  • Obertura del tràmit d'audiència pel termini improrrogable de quinze dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució a la pàgina web de l'Adif Alta Velocitat, perquè qualsevol persona física i jurídica pugui formular les observacions o suggeriments que consideri convenients i tots els interessats puguin al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents sobre la proposta adjunta a la present resolució.
  • Hauran de presentar les al·legacions, els documents i les justificacions que considerin pertinents sobre la proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris a través de la seu electrònica d'Alta Velocitat, mitjançant el procediment de presentació de Sol·licituds, escrits i comunicacions (instància general), indicant “exposa”: “Al·legacions a la proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris”.
  • La proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris estarà a la disposició dels interessats als enllaços següents.

Data de publicació: 25 de setembre de 2023

Nuevo acuerdo marco para las relaciones Valladolid-Segovia-Madrid y Madrid-Elche-Murcia

Informació pública d’estudis i projectes tècnics

Tràmit d’informació pública d’Adif Alta Velocitat, prèvia a l’aprovació d’un projecte per declarar la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats per la seva execució, amb l’objectiu que qualsevol persona pugui aportar per escrit les dades oportunes per rectificar possibles errors de la relació que es publica en l’anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d’ocupació.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del Adif-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el"Proyecto de Construcción de Plataforma. Integración del Ferrocarril enla Ciudad de Palencia. Tramo: P.K. 232+130 - Grijota"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto De Acondicionamiento Y Mejora De Drenajes Entre Los Pp.Kk. 211+000 Al 224+000. Eje Noreste. Tramo 2.A.".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el"Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta VelocidadAntequera–Granada. Tramo: Variante de Loja. A-92"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE DRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 352+000 AL 367+000. EJE ESTE. TRAMO 6.a"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación elProyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEDRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 370+000 AL 396+000. EJE ESTE.Tramo 7"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación elProyecto "PROYECTO DE RENOVACIÓN DE TRAVIESAS (FASE 3)EN LA LAV MADRID-SEVILLA"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE DRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 365+000 AL 394+000. EJE ESTE. TRAMOS 4.a. Y 4.b.".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación elProyecto "Proyecto de Acondicionamiento y Mejora de drenajes entrelos PP.KK. 179+000 al 291+000. Eje Este Tramos 2.a, 2.b, 2.c y 2.d"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE DRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 6+000 AL 10+000"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-ALTA VELOCIDAD por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto Básico del Modificado nº 2 de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Malpartida de Plasencia - Estación de Plasencia/Fuentidueñas"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Acondicionamiento y mejora de drenajes entre los PP.KK. 15+000 AL 177+000 eje Norte tramos 1.a, 1.b, 1.c y 1.d"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-ALTA VELOCIDAD por el que se somete ainformación pública a efectos de declaración de la necesidad deocupación el Proyecto "Proyecto básico de ampliación de caminos deenlace y reposición de líneas eléctricas de alta tensión comoconsecuencia de las obras de ejecución de los proyectos deconstrucción: línea de alta velocidad Palencia – Aguilar de Campoo.Tramo: Palencia Norte- Amusco y Amusco- Osorno"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto Básico del Modificado del Proyecto de Construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Río Tiétar-Malpartida de Plasencia".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de la Modificación n.º 1 del Proyecto de Construcción de plataforma de integración urbana y acondicionamiento de la Red Ferroviaria de Ourense. Tramo: Taboadela-Túnel de Rante"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el"Proyecto Básico de una base de montaje y acopios de balasto para elmontaje de vía de la LAV Murcia – Almería. Tramo: Murcia - Lorca"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de nuevo vestíbulo este y vial de conexión urbana del nuevo complejo ferroviario de Atocha (Madrid)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de acondicionamiento y mejora de drenajes entre los PP.KK. 119+000 al 141+000. Eje Este. Tramo 1.a."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF Alta Velocidad para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DUPLICACIÓN DE VÍA DE ANCHO ESTÁNDAR AL NORTE DE ESTACIÓN DE VALLADOLID CAMPO GRANDE HASTA EL NUDO NORTE DE VALLADOLID-VARIANTE ESTE. INFRAESTRUCTURA, VÍA Y ELECTRIFICACIÓN. TERMINOS MUNICIPALES DE VALLADOLID Y SANTOVENIA DEL PISUERGA (VALLADOLID).
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PASO SUPERIOR EN TROBAJO DEL CERECEDO Y REFUERZOS EN LAS PILAS DE VARIAS ESTRUCTURAS EN LA L.A.V. VALLADOLID-PALENCIA-LEÓN.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEDRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 433+000 AL 448+000. EJE ESTE Tramos 8.a y 8.b".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "acondicionamiento y mejora de drenajes entre los PP.KK. 345+000 al 352+000. Eje Este. Tramo 3.a.".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de acondicionamiento y mejora de drenajes entre los PP.KK. 460+000 al 481+000. Eje Este. Tramos 9.a y 9.b".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto Constructivo de obras de refuerzos estructurales y sistemas de contención y protección de varias estructuras en la línea L-130 Gijón-Sanz Crespo a Venta de Baños. Tramo: León Clasificación-La Robla y en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Asturias. Tramo: Palencia-León".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de construcción de la nueva estación ferroviaria de Totana (Murcia) en el corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de construcción de refuerzos en pasos superiores existentes en la conexión ferroviaria del Corredor Mediterráneo con la Línea de Alta Velocidad Madrid - Barcelona - Frontera francesa, entre Vandellós y Tarragona".

Informació pública d’expropiacions

Tràmit d’informació pública d’un expedient d’expropiació forçosa iniciat pel Ministeri de Foment, a instàncies de la beneficiària de l’expropiació, Adif Alta Velocitat, perquè les persones o entitats interessades puguin formular les al·legacions que creguin oportunes a aquest expedient d’expropiació, convocant, si escau, els propietaris dels béns i drets afectats a l’estesa de les actes prèvies a l’ocupació en el lloc, dies i hores que s’indiquen.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 322ADIF2304 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de ampliación de drenaje superficial afectado por la línea de alta velocidad Madrid – Castilla La Mancha – Comunidad Valenciana– Región de Murcia en el término municipal de Monforte del Cid (Alicante)" en el término municipal de Monforte del Cid (Alicante).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Álava por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 096ADIF2308 que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta Velocidad, "Proyecto de Construcción de nuevas salidas de emergencia en los túneles de la L.A.V. Vitoria - Bilbao - San Sebastián. Tramo: Vitoria Bilbao"
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 324ADIF2304 motivado por las obras del "Proyecto del nuevo complejo ferroviario de la Estación de Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes. Proyecto constructivo de la Fase 2. Estación Pasante", en el término municipal de Madrid (Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 004ADIF2322 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de mejora integral de la infraestructura de la línea de Alta Velocidad Madrid – Sevilla. Tramo A: Madrid – Yeles", en los términos municipales de Madrid, Getafe, Pinto, Parla y Torrejón de Velasco (Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 320ADIF2304 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de medidas ambientales correctoras en el entorno del túnel del Regajal" en los términos municipales de Ocaña y Ontígola (Toledo)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 323ADIF2304 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Plataforma de Alta Velocidad. Conexión MurciaCartagena. Tramo: Torre Pacheco-Cartagena", en los términos municipales de Torre Pacheco y Cartagena (Murcia)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 010ADIF2319 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Cantábrico – Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Tafalla –Campanas (Navarra)", en los términos municipales de Tafalla, Pueyo, Garínoain, Barásoain, Tirapu, BiurrunOlcoz, Tiebas-Muruarte de Reta y Galar (Navarra)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 321ADIF2304 motivado por las obras de "Adaptación del Proyecto de Protección acústica del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid – Castilla La Mancha – Comunidad Valenciana – Región Murcia. Tramo: Monforte del Cid – Murcia" en los términos municipales de Elche, Crevillente, San Isidro, Callosa de Segura, Redován, Orihuela, Beniel y Murcia.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento delas actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 045ADIF2314 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Plataforma de la Integración del Ferrocarril en la Ciudad de Palencia. Tramo: Acceso Sur. Fase II" en los términos municipales de Palencia, Villamuriel de Cerrato y Soto de Cerrato(Palencia).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - Alta Velocidad, "Proyecto de Construcción de protecciones acústicas de la línea de Alta Velocidad Vitoria - Bilbao -San Sebastián. Tramo: Bergara - Irún." Expediente 095ADIF2308, provincia de Gipuzkoa, en los municipios de Donostia/San Sebastián, Errentería, Ezkio-Itsaso, Hernani, Irún, Lezo, Oiartzun y Tolosa.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 039ADIF2318 motivado por las obras del "Proyecto Básico para la Ejecución de caminos adyacentes a la traza y reposiciones de líneas eléctricas en el ámbito del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid - Extremadura. Talayuela - Cáceres. Tramo Casatejada – Toril", en los términos municipales de Casatejada y Toril (Cáceres).

Informació pública d’avaluació d’impacte ambiental ordinària

Títol
La Constitució espanyola recull, en l'article 45, el deure de la protecció i preservació del medi ambient. Un dels instruments de què disposa la legislació per garantir aquesta obligació està en el procés d'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient.
Aquest procés està regulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, que, entre els seus principis rectors, compta en l'article 2 amb el principi de la participació pública.
Igualment, la Llei esmentada estableix, en el capítol II, secció 1a, el procediment d'avaluació d'impacte ambiental ordinària de projectes, per a aquells casos que preveu l'article 7.

Informació pública de projectes i estudis d’impacte ambiental

Tràmit d’informació pública de projectes, l’autorització del qual correspon a Adif Alta Velocitat en qualitat d’òrgan promotor i substantiu d’aquests, previ a la seva aprovació i realitzat als efectes i en la forma que preveu l’article 36 de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.
Información pública de Estudio de impacto ambiental
Anuncio de la entidad pública empresarial Adif-alta velocidad por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y documento técnico de ‘Línea de acometida de 400 kv desde la subestación de transporte de Torrejón de Velasco de Red Eléctrica de España hasta la subestación de tracción de Torrejón de Velasco”