Informació pública

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Actualment, tenim publicada la informació pública següent, a la qual es pot accedir des d’aquests enllaços:

Informació pública d’expropiacions, estudis i projectes

La Constitució espanyola, en l'article 33, reconeix el dret a la propietat privada i a l’herència, el contingut de la qual estarà delimitat per la seva funció social, i que ningú no podrà ser privat dels seus béns i drets si no és per causa justificada d’utilitat pública o d’interès social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb allò que les lleis disposin.
Per garantir els drets dels ciutadans davant les actuacions de les administracions públiques, s’han previst els tràmits de participació ciutadana mitjançant processos d’informació pública, en compliment dels articles 18 i 19.1 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i articles concordants del seu Reglament (Decret de 26 d’abril de 1957).

Informació pública d’estudis i projectes tècnics

Tràmit d’informació pública d’Adif Alta Velocitat, prèvia a l’aprovació d’un projecte per declarar la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats per la seva execució, amb l’objectiu que qualsevol persona pugui aportar per escrit les dades oportunes per rectificar possibles errors de la relació que es publica en l’anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d’ocupació.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto de Construcción de Protecciones Acústicas de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Ramales de Acceso a Plasencia, Cáceres y Mérida”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del Adif-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Básico del viaducto sobre el río Ebro y plataforma de conexión con la LAV de Castejón – Comarca de Pamplona. Corredor Cantábrico – Mediterráneo de Alta Velocidad”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción de la Actuaciones de Mejora del drenaje de la Plataforma en el entorno del Túnel de Font de la Figuera".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto “Proyecto Modificado del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería. Tramo: Los Arejos-Níjar”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Modificado nº1 del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia – Almería. Tramo: Níjar – Río Andarax”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del Adif Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Básico de la Integración del ferrocarril en Almería. Fase 2”.

Informació pública d’expropiacions

Tràmit d’informació pública d’un expedient d’expropiació forçosa iniciat pel Ministeri de Foment, a instàncies de la beneficiària de l’expropiació, Adif Alta Velocitat, perquè les persones o entitats interessades puguin formular les al·legacions que creguin oportunes a aquest expedient d’expropiació, convocant, si escau, els propietaris dels béns i drets afectats a l’estesa de les actes prèvies a l’ocupació en el lloc, dies i hores que s’indiquen.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 006ADIF2219 motivado por las obras del "Proyecto Básico de la Modificación del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Zaragoza Pamplona (Navarra). Tramo: Castejón-Comarca de Pamplona. Subtramo: Olite-Tafalla(S)", en el término municipal de Olite (Navarra)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 026ADIF2206 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Actuaciones Adicionales en el Ámbito de La Pantalla 1. Línea de Alta Velocidad León-Asturias. Variante de Pajares. Tramo Sotiello-Campomanes", en el término municipal de Lena (Asturias).

Informació pública d’avaluació d’impacte ambiental ordinària

Títol
La Constitució espanyola recull, en l'article 45, el deure de la protecció i preservació del medi ambient. Un dels instruments de què disposa la legislació per garantir aquesta obligació està en el procés d'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient.
Aquest procés està regulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, que, entre els seus principis rectors, compta en l'article 2 amb el principi de la participació pública.
Igualment, la Llei esmentada estableix, en el capítol II, secció 1a, el procediment d'avaluació d'impacte ambiental ordinària de projectes, per a aquells casos que preveu l'article 7.

Informació pública de projectes i estudis d’impacte ambiental

Tràmit d’informació pública de projectes, l’autorització del qual correspon a Adif Alta Velocitat en qualitat d’òrgan promotor i substantiu d’aquests, previ a la seva aprovació i realitzat als efectes i en la forma que preveu l’article 36 de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.
Información pública de Estudio de impacto ambiental
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública el Estudio de impacto ambiental del Proyecto de las ‘Líneas de Alta Tensión y sus Subestaciones Asociadas del Tramo Lorca-Almería de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería