Informació pública

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Actualment, tenim publicada la informació pública següent, a la qual es pot accedir des d’aquests enllaços:

Informació pública d’audiència, expropiacions, estudis i projectes

La Constitució espanyola, en l'article 33, reconeix el dret a la propietat privada i a l’herència, el contingut de la qual estarà delimitat per la seva funció social, i que ningú no podrà ser privat dels seus béns i drets si no és per causa justificada d’utilitat pública o d’interès social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb allò que les lleis disposin.
Per garantir els drets dels ciutadans davant les actuacions de les administracions públiques, s’han previst els tràmits de participació ciutadana mitjançant processos d’informació pública, en compliment dels articles 18 i 19.1 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i articles concordants del seu Reglament (Decret de 26 d’abril de 1957).

Projecte de reglament de determinació dels cànons ferroviaris. Compliment del tràmit de publicitat activa previst als articles 5.4 i 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

En compliment del que disposen els articles 5.4 i 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica el Projecte de reglament de determinació dels cànons ferroviaris de l'entitat pública empresarial Adif Alta Velocitat, remès per a dictamen de la Comissió Permanent del Consell d'Estat, de conformitat amb el que preveu l'article 22.3 de la Llei orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat.

Tràmit d'audiència sobre la proposta de reglament de determinació dels cànons ferroviaris

L'article 96.1 de la Llei 38/2015, del sector ferroviari, disposa que la utilització de les infraestructures ferroviàries i instal·lacions de servei de titularitat dels administradors generals d'infraestructures ferroviàries dona lloc a la percepció de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari regulades en els articles 97 i 98 d'aquesta Llei, que reben el nom de cànons ferroviaris. Els cànons els determinen els administradors d'infraestructures ferroviàries seguint el que estableix l'article 100 de la Llei del sector ferroviari, i s'aproven mitjançant un Reglament adoptat pel Consell d'Administració que ha de ser publicat al “Butlletí Oficial de l'Estat” i incorporat a la Declaració sobre la xarxa.

D'altra banda, l'article 100.2 de la Llei del sector ferroviari disposa, quant al procediment per a l'aprovació de la proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris, les seves modificacions anuals i revisions excepcionals, i la proposta ha de ser publicada al portal web de l'administrador d'infraestructures a fi de donar audiència, durant un termini no ampliable de quinze dies naturals, als ciutadans afectats i obtenir totes les aportacions addicionals que altres persones o entitats puguin fer.

Així mateix, s'estableix que, durant aquest mateix termini de quinze dies naturals, la proposta s'ha de consultar amb els obligats al pagament dels cànons, d'acord amb els articles 97.2 i 98.2 de la Llei del sector ferroviari, i amb les comunitats autònomes, que poden remetre l'informe corresponent abans que concloguin els quinze dies esmentats.

En virtut d'això i de conformitat amb el que disposa l'article 100.2 de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari, la Presidència de l'entitat pública empresarial Adif Alta Velocitat ha adoptat la resolució següent, de conformitat amb el que preveu l'article 100.2 de la Llei del sector ferroviari:

  • Obertura del tràmit d'audiència pel termini improrrogable de quinze dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució a la pàgina web de l'Adif Alta Velocitat, perquè qualsevol persona física i jurídica pugui formular les observacions o suggeriments que consideri convenients i tots els interessats puguin al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents sobre la proposta adjunta a la present resolució.
  • Hauran de presentar les al·legacions, els documents i les justificacions que considerin pertinents sobre la proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris a través de la seu electrònica d'Alta Velocitat, mitjançant el procediment de presentació de Sol·licituds, escrits i comunicacions (instància general), indicant “exposa”: “Al·legacions a la proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris”.
  • La proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris estarà a la disposició dels interessats als enllaços següents.

Data de publicació: 25 de setembre de 2023

Nou acord marc per a les relacions Valladolid-Segòvia-Madrid i Madrid-Elx-Múrcia

Data de publicació: 22 de novembre de 2023

Informació pública d’estudis i projectes tècnics

Tràmit d’informació pública d’Adif Alta Velocitat, prèvia a l’aprovació d’un projecte per declarar la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats per la seva execució, amb l’objectiu que qualsevol persona pugui aportar per escrit les dades oportunes per rectificar possibles errors de la relació que es publica en l’anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d’ocupació.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Modificado nº2 del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería. Tramo: Los ArejosNíjar"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto básico del modificado del proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia –Almería. Tramo: Lorca- Pulpí"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción del Paso Inferior de Paseo del Arco de Ladrillo. Término municipal de Valladolid"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto de Construcción "Actuaciones en las Carreteras A 3920 y A-4021 en el T.M de Aramaio (Álava) por la afección de la L.A.V. Vitoria – Bilbao San Sebastián "
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Plataforma Línea de Alta Velocidad Antequera Granada. Tramo: Variante de Loja. Valle del Genil"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto básico de ampliación de zonas para reposición de servicios afectados y accesos para la variante ferroviaria de alta velocidad de Ourense - ámbito: Rante – Seixalbo".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Acondicionamiento y Mejora de Drenajes entre los PP.KK. 322+000 al 353+000. Eje Este. Tramo 5.a."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública aefectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Modificado delProyecto de Construcción de plataforma de la conexión de la línea dealta velocidad Burgos-Vitoria con la integración del ferrocarril en laciudad de Vitoria-Gasteiz. Fase II"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de base de mantenimiento y edificio de servicios itinerantes de circulación en el Centro Logístico de Murcia-Mercancías"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto De Acondicionamiento Y Mejora De Drenajes Entre Los Pp.Kk. 211+000 Al 224+000. Eje Noreste. Tramo 2.A.".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el"Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta VelocidadAntequera–Granada. Tramo: Variante de Loja. A-92"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE DRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 352+000 AL 367+000. EJE ESTE. TRAMO 6.a"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación elProyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEDRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 370+000 AL 396+000. EJE ESTE.Tramo 7"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación elProyecto "PROYECTO DE RENOVACIÓN DE TRAVIESAS (FASE 3)EN LA LAV MADRID-SEVILLA"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE DRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 365+000 AL 394+000. EJE ESTE. TRAMOS 4.a. Y 4.b.".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación elProyecto "Proyecto de Acondicionamiento y Mejora de drenajes entrelos PP.KK. 179+000 al 291+000. Eje Este Tramos 2.a, 2.b, 2.c y 2.d"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE DRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 6+000 AL 10+000"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública aefectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto"Proyecto de acondicionamiento y mejora de drenaje eje noreste.Ramal Zaragoza-Huesca. Tramo 5.A.".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto “Proyecto modificado nº1 de construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almeria. Tramo: Totana-Totana”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Modificado Nº 2 del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Níjar - Río Andarax”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, del “Proyecto de Construcción de Renovación Integral del Tramo: Redondela – Bif. Arcade de la Línea Redondela – Santiago”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Modificado del Proyecto de Construcción de plataforma de la conexión de la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria con la integración del ferrocarril en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Fase II".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Estabilización de desmontes entre los PP.KK. 141+681 y 145+380 de la línea 040. Madrid – Chamartín Clara Campoamor – Valencia Joaquín Sorolla".

Informació pública d’expropiacions

Tràmit d’informació pública d’un expedient d’expropiació forçosa iniciat pel Ministeri de Foment, a instàncies de la beneficiària de l’expropiació, Adif Alta Velocitat, perquè les persones o entitats interessades puguin formular les al·legacions que creguin oportunes a aquest expedient d’expropiació, convocant, si escau, els propietaris dels béns i drets afectats a l’estesa de les actes prèvies a l’ocupació en el lloc, dies i hores que s’indiquen.
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que seabre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes yderechos afectados al levantamiento de las actas previascorrespondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 325ADIF2404motivado por las obras del "Proyecto Básico de medidas ambientalescorrectoras en el entorno del túnel de El Regajal" en los términosmunicipales de Ocaña y Ontígola (Toledo)
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 097ADIF2408 motivado por las obras de ADIF-Alta Velocidad, "Modificación n.º 2 del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Elorrio-Elorrio. 2018", en el término municipal de Elorrio (Bizkaia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 034ADIF2416 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Plataforma de la Conexión de las Líneas de Alta Velocidad Madrid - Valladolid y Madrid - Olmedo - Zamora - Galicia en el entorno de Olmedo (Valladolid). Fase I" en los términos municipales de Hornillos de Eresma y Olmedo (Valladolid)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 041ADIF2415 motivado por las obras del "Proyecto Modificado N.º 1 del Proyecto de Construcción de la Plataforma del Corredor del Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia–Almería. Tramo: Totana-Totana" en el término municipal de Totana (Murcia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 039ADIF2415 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la nueva Estación Ferroviaria de Totana (Murcia) en el Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia - Almería" en el término municipal de Totana (Murcia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 042ADIF2415 motivado por las obras del "Proyecto constructivo de una base de montaje y acopios de balasto para el montaje de vía de la LAV Murcia Almería. Tramo: Murcia – Lorca" en los términos municipales de Murcia, Librilla, Alhama de Murcia y Lorca (Murcia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 040ADIF2415 motivado por las obras del "Proyecto Modificado n.º 2 del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia - Almería. Tramo: los Arejos - Níjar" en los términos municipales de Níjar, Sorbas y Lucainena de las Torres (Almería)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que seabre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes yderechos afectados al levantamiento de las actas previascorrespondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 052ADIF2414motivado por las obras del "Proyecto constructivo de un paso superioren Trobajo del Cerecedo y refuerzos en las pilas de varias estructurasen la línea de alta velocidad Valladolid – Palencia - León" en el términomunicipal de León (León)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 052ADIF2410 motivado por las obras del "Proyecto básico del Proyecto modificado nº2 de Proyecto del construcción de la línea de Alta Velocidad Madrid Extremadura. Talayuela – Cáceres. Tramo: Malpartida de Plasencia Estación de Plasencia/Fuentidueñas", en los términos municipales de Malpartida de Plasencia y Plasencia (Cáceres)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 047ADIF2314 motivado por las obras del "Proyecto básico de ampliación de caminos de enlace y reposición de líneas eléctricas de alta tensión como consecuencia de las obras de ejecución de los proyectos de construcción: línea de alta velocidad Palencia – Aguilar de Campoo. Tramo: Palencia Norte- Amusco y Amusco- Osorno", en los términos municipales de Palencia, Husillos, Monzón de Campos, Amusco, Fuentes de Valdepero, Frómista, Santoyo, Támara de Campos y Osorno la Mayor (Palencia)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 046ADIF2314 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de duplicación de vía de ancho estándar al norte de la Estación de Valladolid Campo Grande hasta el nudo Norte de Valladolid – Variante Este. Infraestructura, vía y electrificación. Términos Municipales de Valladolid y Santovenia de Pisuerga (Valladolid)", en los términos municipales de Valladolid y Santovenia de Pisuerga (Valladolid)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 011ADIF2321 motivado por las obras del “Proyecto de construcción de refuerzos en pasos superiores existentes en la conexión ferroviaria del Corredor Mediterráneo con la L.A.V Madrid – Barcelona – Frontera francesa entre Vandellós y Tarragona”, en los términos municipales de Vandellòs i L'Hospitalet de L'Infant, Mont-roig del Camp, Vinyols i els Arcs y Reus (Tarragona).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 041ADIF2418 motivado por las obras del "Proyecto Básico del Modificado del Proyecto de Construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Río Tiétar-Malpartida de Plasencia" en el término municipal de Malpartida de Plasencia (Cáceres).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 040ADIF2418 motivado por las obras del "Proyecto básico para el modificado del Proyecto de construcción de plataforma de la línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura. Talayuela – Cáceres. Tramo: Arroyo de Santa María - Navalmoral de la Mata", en el término municipal de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Informació pública d’avaluació d’impacte ambiental ordinària

Títol
La Constitució espanyola recull, en l'article 45, el deure de la protecció i preservació del medi ambient. Un dels instruments de què disposa la legislació per garantir aquesta obligació està en el procés d'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient.
Aquest procés està regulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, que, entre els seus principis rectors, compta en l'article 2 amb el principi de la participació pública.
Igualment, la Llei esmentada estableix, en el capítol II, secció 1a, el procediment d'avaluació d'impacte ambiental ordinària de projectes, per a aquells casos que preveu l'article 7.

Informació pública de projectes i estudis d’impacte ambiental

Tràmit d’informació pública de projectes, l’autorització del qual correspon a Adif Alta Velocitat en qualitat d’òrgan promotor i substantiu d’aquests, previ a la seva aprovació i realitzat als efectes i en la forma que preveu l’article 36 de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.
Información pública de Estudio de impacto ambiental
Anuncio de la entidad pública empresarial Adif-alta velocidad por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y documento técnico de ‘Línea de acometida de 400 kv desde la subestación de transporte de Torrejón de Velasco de Red Eléctrica de España hasta la subestación de tracción de Torrejón de Velasco”