Telecomunicacions

Fer possible el desenvolupament de l'activitat ferroviària normal

Títol

Un dels objectius d'Adif Alta Velocidad és la gestió de la seva infraestructura de telecomunicacions, una xarxa de fibra òptica d'una longitud d'aproximadament 16.000 km, que s'estén al llarg de la xarxa ferroviària i que enllaça les principals capitals espanyoles.

En aquest sentit, l'entitat pública adscrita al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a més d'utilitzar la seva xarxa de fibra òptica per donar suport als serveis propis de l'explotació ferroviària, ha estat oferint capacitat i serveis als diferents operadors de telecomunicacions del sector al nostre país, com a forma d'optimitzar l'excedent de capacitat i col·laborar en el desenvolupament tecnològic global.

En el capítol de l'explotació ferroviària, la xarxa de telecomunicacions d'Adif i Adif Alta Velocidad fa possible el desenvolupament de l'activitat ferroviària habitual en els seus diferents aspectes, alhora que permet el desenvolupament i la implantació de les últimes tecnologies relacionades amb la gestió del ferrocarril , com ara el sistema de senyalització per a alta velocitat denominat ERTMS o el model de comunicacions mòbils GSM-R, entre d'altres.

No obstant això, un cop ateses les necessitats de comunicació inherents al trànsit ferroviari, l'excés de capacitat de xarxa es rendibilitza socialment a través de dues vies:

  • La reinversió per millorar i construir noves infraestructures.

  • Facilitar a la societat l'arribada de les noves tecnologies de telecomunicacions.


En aquest context, Adif Alta Velocidad ha estat el principal proveïdor neutral i el gestor integral d'infraestructures de telecomunicacions de referència per als operadors en el mercat espanyol, atesa l'extensa xarxa de fibra òptica de què disposa, desplegada sobre una infraestructura ferroviària que cobreix tot el territori nacional peninsular i està interconnectada amb França i Portugal, així com amb les xarxes que faciliten l'accés per a la cobertura insular.

Títol

En l'actualitat, i des de l'any 2014, la Xarxa de Fibra Òptica Fosca d'Adif Alta Velocidad ha estat cedida a licitació pública. El període de la cessió d'aquests actius, que seguiran sent titularitat d'Adif Alta Velocidad, és de 20 anys.

S'han exclòs expressament de la cessió les fibres òptiques actualment en ús pel sistema ferroviari i que representen, en termes generals, aproximadament el 25% de la capacitat del cable en xarxa convencional.

Adif-AV s'encarrega de la gestió de la xarxa de fibra òptica amb elevats estàndards de qualitat i especialització, un aspecte necessari per estar present en un mercat altament competitiu. Per fer-ho, Adif AV disposa d'un Centre d'Atenció Permanent (CAP) que s'encarrega de l'atenció als clients i disposa d'eines que li permeten visualitzar la supervisió de la xarxa de fibra òptica de forma permanent, les 24 hores dels 365 dies de l'any, mitjançant diferents sistemes de gestió: SSFO (Sistema de Supervisió de Fibra Òptica en Temps Real), SSPE (Sistema de Supervisió i Telecomandament de Subministrament Elèctric a Parcs), SSPAV (Sistema de Supervisió d'Alarmes en Línies d'Alta Velocitat) i GIS (Sistema d'Informació Geogràfica).

Títol

L'objectiu prioritari d'Adif Velocidad ha estat sempre la millora contínua a la qual van enfocades gairebé totes les inversions que s'han efectuat en aquesta àrea des de la posada en marxa del projecte. Una forma rellevant d'augmentar el nivell de fiabilitat del servei és la inversió en l'enfortiment de la xarxa millorant-la en les àrees que són més susceptibles de patir incidències o en les àrees on l'accés a la reparació d'aquestes incidències és molt difícil. Per fer-ho possible, es va establir un Pla d'Inversions per als pròxims anys, que ha estat transferit al nou cessionari.

En l'actualitat, i a causa de la cessió de la xarxa (establerta fins al 2034), Adif AV presta els serveis de conservació de la qualitat de la xarxa gràcies a la seva dilatada experiència acumulada en els sistemes de gestió implantats i a la professionalitat de l'equip humà.

Addicionalment, i en el marc dels diferents acords establerts amb l'actual explotador, Adif Alta Velocidad col·labora en el desenvolupament del Pla d'Inversions. A més, ofereix assessorant tècnic i comercial, almenys durant els primers anys del contracte de cessió, tant a nivell central com en el territori. Realitzant funcions de Gestor de Xarxa i Enginyeria de Clients.